logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Ljudevit Fran Ježić

konzultacije: srijeda, od 12.15 do 13.15h (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: ljfjezic@gmail.com

Životopis

Rođen u Zagrebu 1988. Tu je završio Osnovnu školu S. S. Kranjčević i Klasičnu gimnaziju. G. 2007. upisuje studij filozofije i lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. G. 2012. završava diplomski studij lingvistike (smjer: poredbena lingvistika) i filozofije (znanstveni smjer) obranom diplomskih radova Pokušaj rekonstrukcije fonološkoga sustava prasemitskoga jezika i poredba njegova s praindoeuropskim (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.) te Fichteova nauka o znanosti i Schellingovi rani spisi u kontekstu pokantovskih rasprava o zasnivanju filozofije kao znanosti (mentor: dr. sc. Igor Mikecin, doc.). Od 2012. do 2015. godine doktorand je na doktorskome studiju filozofije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Ovdje brani u lipnju 2015. svoj doktorski rad koji, dopunjen i dorađen, izlazi u rujnu 2016. kao monografija Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava. Od rujna 2013. zaposlen je na Odsjeku za filozofiju kao asistent, od srpnja 2015. kao poslijedoktorand, a od ljeta 2017. kao docent. Ovdje drži u sklopu Katedre za povijest filozofije kolegije iz povijesti filozofije, napose iz njemačkoga idealizma i grčke filozofije. Od ak. god. 2017./2018. nositelj je i predavač također na obaveznim kolegijima iz židovske filozofije na Katedri za judaistiku Filozofskoga fakulteta.

Glavni koordinator za mrežu Philosophy and Interdisciplinarity unutar programa CEEPUS koju osniva 2017. i koja 2022./2023. povezuje 25 institucija u 14 zemalja Srednje i JI Europe. Član Hrvatskoga filozofskoga društva i uredništva časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Kao predstavnik FFZG radio je na izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacije (HKO) za polje filozofije na projektu FFRI akronima KAFKa (2019.-2022.). Član je Predsjedništva Hrvatske paneuropske unije.

Ljet. sem. ak. god. 2014./2015. proveo je na studijskoj stipendiji Erasmus+ na Sveučilištu u Beču. Gostujuća predavanja držao je u Krakovu, Pragu, Prištini, Sofiji, Grazu i Budimpešti.

Za rad u struci služi se starogrčkim, latinskim, francuskim, njemačkim i engleskim, a po potrebi i sanskrtom, starohebrejskim i klasičnim arapskim.

 

Knjiga

Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016.

Znanstveni radovi:

“Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema”Književna smotra, 44 (2012), br. 166 (4), str. 81-91.

“Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma”Filozofska istraživanja 33 (2013), br. 2, str. 299-316.

“O umskoj potrebi za vjerom u božju opstojnost po raspravi Wizenmanna i Kanta”Logos. Časopis za filozofiju i religiju 1 (2013), br. 2, str. 81-102.

„Viewing Vico within German idealism: On Jacobi’s comparison of Vico with Kant and with Schelling’s system of identity”Synthesis philosophica 30 (2015), br. 2, str. 243-250.

“O pojmu hrvatske filozofije”Filozofska istraživanja 36 (2016), br. 1, str. 89-104.

“How do Language and Thought Influence Each Other? A Reconsideration of Their Relationship with Parallel References to the History of Philosophy and Cognitive Linguistics”Synthesis philosophica 32 (2017), br. 2, str. 349-369.

»O svjesnoj uporabi metafora u povijesti filozofije od Aristotela i o njihovu značenju za filozofiju u Lamberta, Maimona i Fichtea«, u: Mikecin, Igor, 2021., Jezik i mišljenje, Zagreb: Matica hrvatska, str. 37–59.

»The Freedom Essay as an Inventive Apologia of Schelling’s System against Friedrich Schlegel’s Anti-Pantheist and ‘Heresy-Hunting’ Criticism«, Schelling-Studien 9 (2021), str. 81-110.

»O dijaloškome dodiru židovstva i kršćanstva u farizejskoj i Isusovoj etici«, Obnovljeni život 77 (1/2022), str. 19–33.

»The Life-Long Discussion between Friedrich Schlegel and Schelling in the Aftermath of the Freedom Essay and Its Impact on Schelling’s Shift towards Positive Philosophy«, u: Tegtmeyer, Henning i Dennis Vanden Auweele, 2022., Freedom and Creation in Schelling, frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt (u tisku).

»Aristotel i Porphyrij o ljudima i životinjama: teoretički i etički pristup njihovu odnosu«, A. Zaradija Kiš, M. Pasarić i S. Marjanić, Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima, Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2022., str. 29–46.

 

Prijevodi:

“Göttingenska recenzija Kritike čistoga uma. Recenzija časopisa Göttingische Anzeigen von gelehrten SachenHolon 3 (2013.), br. 1, str. 70-76.

“Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766.”Čemu 9 (2013), br. 21, str. 241-246.

Maimon, Salomon, „O filozofijskim i retoričkim figurama”Holon 4 (2014), br. 1, str. 121-142.

„Prijevod Fichteovih Aforizama o religiji i deizmu (1790.)“, u: Ježić, Lj. F., Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016., str. 277-282.

„Prijevod Fichteove recenzije djela Aenesidemus (1794.)“, u: Ježić, Lj. F., Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016., str. 283-305.

Pogovor:

„O Maimonovu životu, djelu i raspravi O retoričkim i filozofijskim figuramaHolon 4 (2014), br. 1, str. 143-160.

Prikazi knjiga:

Friedrich Heinrich Jacobi, O Spinozinu nauku u pismima Mosesu Mendelssohnu / Spisi o sporu o božanskim stvarima i njihovoj objavi, Demetra, Zagreb 2013.