logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metodika nastave filozofije 2018./19.

Naziv kolegija: Metodika nastave filozofije

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Methodology of Teaching Philosophy

Nastavnik: doc. dr. sc. Raul Raunić

ECTS: 4 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: zimski semestar, 2 sata nastave tjedno

Status: obvezatan za nastavnički smjer

Oblik nastave: predavanje s raspravama

Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij

Cilj kolegija: Istražiti i usvojiti temeljne znanstvene metode i umijeća nastavnog komuniciranja u izvođenju nastave filozofije, etike i logike. Studenti razmatraju teorijska, metodička i izvedbena pitanja u i o nastavi filozofije, koja uključuju analizu pristupa nastavi filozofije, nastavnih ciljeva i nastavnih metoda u uvođenju u filozofsko mišljenje, raščlambu nastavnih programa i udžbenika, planiranje, pripremu i izvedbu nastavnih sati filozofije, stilove poučavanja i motiviranja učenika, ocjenjivanje učeničkog napretka, prosudbu o vlastitom nastavnom radu.

Korištene metode: predavanje, dijalog, rasprava, rad u skupinama, vježbe

Studentske obveze: usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Sadržaj kolegija:

Filozofija kao nastava: uvođenje u filozofsko mišljenje i nastavni proces

Pristupi nastavi filozofije: kronološki, tematski, problemski

Analize nastavnih programa filozofije / nacrta kurikuluma

Analize nastavnih programa etike i logike

Pripreme za izvođenje nastavne jedinice

Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje

Sokratovski dijalog: majeutičko umijeće

Sokratovski dijalog: koncept poučavanja bez učitelja

Vrste, razine i svrhe pitanja u nastavnom procesu

Poučavanje za kritičko mišljenje: logičke pogreške i argumentacija

Refleksivni način poučavanja: metakognitivnost i autorefleksivnost

Poučavanje za kreativno i empatičko prosuđivanje

Metodičke ideje i scenariji u nastavi

Suradničko učenje i zajednica istraživača

Analiza iskustava u nastavnoj praksi i završna rasprava

Obavezna literatura:

Marinković, Josip (1983) Metodika nastave filozofije, Zagreb, Školska knjiga

Kalin, Boris (2003) Povijest filozofije – priručnik za nastavnike, Zagreb, Šk. knjiga

Kalin, Boris (2003) Priručnik za nastavnike uz udžbenik G. Petrovića

Kalin, Boris (1982) Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja, Zagreb, Šk. knjiga

Kyriacou, Chris (2001) Temeljna nastavna umijeća, Zagreb, Educa

Konrad Paul Liessmann (2008) Teorija neobrazovanosti,Zagreb, Jesenski i Turk.

Marinković, Josip (1990) Filozofija kao nastava, Zagreb, Hrvatsko fil. Društvo

Časopis „Metodički ogledi“ (2002) Vol. 9, No. 2, Zagreb, HFD

Verificirani udžbenici i metodički priručnici iz filozofije, logike i etike

Preporučena literatura:

Marinković, Josip, (2008), Učiteljstvo kao poziv, Zagreb, Kruzak

Kalin, Boris, (1986), „Izvorni tekst u nastavi filozofije“, Zgb., Institut za pedagoška istraživanja

Lipman, Matthew (2003) Thinking in Education, Cambridge, Cambridge U.P.

Savater, Fernando (1998) Etika za Amadora, Zagreb, Educa

Jensen, Eric, (2003) Super – nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zgb, Educa

Bruner, Jerome (2000) Kultura obrazovanja, Zagreb, Educa

Bain, Ken, (2004) What the best college teachers do?, Cambridge, Harvard U.P.

Matthews, Gareth (1980) Philosophy and the Young Child, Cambridge, MA, HUP.

Critical Thinking (2008) , (ed. G. Bassham) , McGraw-Hill, New York,

J. Banner and H. Cannon,( 1977), The Elements of Teaching, N. Haven, Yale U.P.

Education and Education of Teachers, (ed. R. S. Peters), Routledge, London 1977.

Hirst, Paul, Knowledge and Curriculum, Routledge, London 1974.

The Art and Craft of Teaching (1984), (ed. M. Gullette), Cambridge, MA, HUP.

In the Classroom: An Introduction to Education (1998), (ed. A. Reed) McGraw-Hill, N.Y.