logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Bioetika

Naziv predmeta: Bioetika
ECTS: 6 bodova
Status: izborni
Oblici nastave: predavanja sa seminarom; 2P+2S
Trajanje: 1 semestar, 4 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: nema uvjeta upisa
Načini provjere znanja: seminarski rad i ispit, koji se polaže nakon odslušanog predmeta. Za usmeni ispit je potrebno pripremiti četiri knjige po izboru, i to: dvije knjige s popisa djela općeg i uvodnog karaktera, te dvije knjige s popisa djela o posebnim bioetičkim problemima. Ukoliko se predmet izvodi u dva semestra (kao “Bioetika 1” i “Bioetika 2”), uspješnost napredovanja studenata vrednuje na temelju njihova zalaganja tijekom semestra, a po potrebi i kolokvijem.
Način praćenja kvalitete nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe predmeta i studentska evaluacija
Cilj: U teorijskom pogledu cilj je ovog predmeta upoznati studente s inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog predmeta osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela.
Sadržaj: Sadržaj predmeta izlaže se pretežno problemskim pristupom, a predavanja se kombiniraju s radom na izvornim tekstovima, te radionicama u kojima se fokusira na određene bioetičke probleme. Drugim riječima, predavanja o ključnim bioetičkim konceptima, idejama i teorijama nadopunjuju se seminarima u kojima se pojedini bioetički problemi obrađuju u seminarskim izlaganjima i diskusijama, na temelju izabranih tekstova, te u okviru radionica fokusiranih na određene ilustrativne i paradigmatske slučajeve (case studies). Glavne teme: Povijesni i civilizacijski kontekst nastanka bioetike. Nastanak i razvoj bioetike. Filozofijska etika i bioetika. Pojam života u biologiji, filozofiji, bioetici i biopolitici. Život i zdravlje u biomedicinsko-bioetičkoj perspektivi. Određenje temeljne pozicije u bioetici: antropo-, pato-, bio- i eko-centrizam. Bioetika Van Rensselaera Pottera. Etika odgovornosti Hansa Jonasa kao etika za tehnološku civilizaciju. Bio-etika Fritza Jahra. Etika strahopoštovanja prema životu Alberta Schweitzera. Integrativna bioetika. Metodološke i predmetne značajke integrativne bioetike. Bioetika nasuprot konceptu praktične (primijenjene) etike. Bioetički senzibilitet. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi. Plitka (reformistička) ekologija. Filozofija i ideologija održivog razvoja. Filozofija ekološke krize Vittorija Höslea. Dubinska (revolucionarna) ekologija. Ekofilozofija. Nuklearna tehnologija. Voda kao bioetički problem. Genetički modificirani organizmi. Klinička bioetika. Odnos liječnik-pacijent. Etika sestrinstva. Informirani pristanak. Etika biomedicinskih istraživanja. Genetička tehnologija u biomedicini. Eugenika. Medicinski potpomognuta oplodnja. Pobačaj. Transplantacija organa. Odluke na kraju života: distanazija, eutanazija i palijativna skrb. Bioetička institucionalizacija. Bioetička edukacija. Bioetika i filozofija: ontologija, antropologija, epistemologija, praktička filozofija i filozofija povijesti. Bioetičko čitanje klasika filozofije: Platon, Aristotel, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Heidegger. Bioetika i feminizam. Feministička bioetika. Tehnofeminizam i ekofeminizam. Bioetika i religija. Teološke perspektive u bioetici. Bioetika i pravo. Bioetika i ekonomija. Bioetika i zdravstvena politika. Bioetika i umjetnost. Bioetika i mediji. Bioetika u Hrvatskoj.
Nositelj: dr. sc. Ante Čović, red. prof.

 

Literatura:

Djela općeg i uvodnog karaktera (2 knjige)

– M. Aramini: Uvod u bioetiku (Kršćanska sadašnjost,Zagreb, 2009)
– I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998)
– A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004)
– A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; Hrvatsko filozofsko društvo/Pergamena, Zagreb, 2000)
– A. Čović (ur.): Bioetika i znanost u novoj epohi 1-2 (temati; u: Filozofska istraživanja, 83/2001 i 84/2002)
– A. Čović / N. Gosić / L. Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike (zbornik radova; Pergamena,Zagreb, 2009)
– H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
– T. Krznar: Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu (Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009)
– T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001)
– V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007)
– S. Prijić-Samaržija (ur.): Bioetika (temat; u: Vladavina prava, 5/2000)
– P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003)
– I. Šegota: Nova medicinska etika (Bioetika) (Medicinski fakultet, Rijeka, 1994)
– I. Šegota (ur.): Nova medicinska etika (temat; u: Društvena istraživanja, 5/1996)
– V. Valjan: Bioetika (Svjetlo Riječi, Sarajevo / Zagreb, 2004)
– V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007)
– V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i interkulturalnost (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009)

 Djela o posebnim bioetičkim problemima (2 knjige)

– Z. Bošković: Pravo i medicina (Pergamena, Zagreb, 2007)
– I. Cifrić: Socijalna ekologija (Globus, Zagreb, 1989)
– I. Cifrić: Bioetika i ekologija (Matica hrvatska, Zaprešić, 2000)
– I. Cifrić: Bioetička ekumena (Pergamena, Zagreb, 2007)
– A. Čović / M. Radonić: Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji (zbornik radova; Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011)
– R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998)
– J. Dunayer: Specizam (Dvostruka duga / Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec/Zagreb, 2009)
– F. W. Engdahl: Sjeme uništenja. Geopolitika genetski modificirane hrane i globalno carstvo (Detecta, Zagreb, 2005)
– A. Frković: Bioetika u kliničkoj praksi (Pergamena, Zagreb, 2006)
– A. Frković: Medicina i bioetika (Pergamena,Zagreb, 2010)
– F. Fukuyama: Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost (Izvori, Zagreb, 2003)
– L. Gajski: Lijekovi ili priča o obmani (Pergamena, Zagreb, 2009)
– M. Geiger Zeman / Z. Zeman: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica (IDZ Ivo Pilar,Zagreb, 2010)
– N. Gosić: Bioetička edukacija (Pergamena, Zagreb, 2005)
– N. Gosić: Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb, 2005)
– N. Gosić: Bioetičke perspektive (Pergamena, Zagreb, 2011)
– J. Habermas: Budućnost ljudske prirode (Naklada Breza, Zagreb, 2006)
– V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996)
– Ivan Pavao II.: Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 3. izdanje: 2003)
– M. Jošt / Th. S. Cox: Intelektualni izazov tehnologije samouništenja (Matica hrvatska, Križevci, 2003)
– H. Jurić (ur.): Kloniranje (temat; u: Quorum, 2/2000)
– S. Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Pergamena / Hrvatska komora medicinskih sestara,Zagreb, 2011)
– T. Markus: Ekologija i antiekologija (Hrvatsko sociološko društvo / Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2004)
– T. Matulić: Pobačaj – drama savjesti (Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997)
– T. Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka (Glas Koncila, Zagreb, 2006)
– Ch. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005)
– K. Pavelić / D. Polšek (ur.): Društveni značaj genske tehnologije (zbornik radova; IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 1999)
– L. Pessini: Distanazija. Do kada produžavati život? (Adamić / Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2004)
– D. Polšek: Sudbina odabranih: eugeničko nasljeđe u vrijeme genske tehnologije (ArTresor naklada, Zagreb, 2004)
– S. Prijić (ur.): Pobačaj – za i protiv (Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1995)
– J. Rifkin: Biotehnološko stoljeće (Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999)
– I. Rinčić Lerga: Bioetika i odgovornost u genetici (Pergamena, Zagreb, 2007)
– P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998)
– P. Sloterdijk: Pravila za čovječji park / Operabilni čovjek (u: Europski glasnik, br. 5, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2000)
– R. Supek: Ova jedina zemlja (Globus, Zagreb, 3. izdanje: 1989)
– I. Šegota (ur.): Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi (zbornik radova; Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2001)
– M. Štifanić / R. Dobi-Babić: Prava pacijenata (Adamić, Rijeka, 2000)
– N. Visković: Stablo i čovjek (Antibarbarus, Zagreb, 2001)
– N. Visković: Kulturna zoologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2009)
– A. Volarić-Mršić (ur.): Status ljudskog embrija (zbornik radova; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2001)
– V. Vrček: GMO između prisile i otpora (Pergamena,Zagreb, 2010)

Napomena: Studentima se preporučuje da konzultiraju: Warren Thomas Reich (ur.), Encylopedia of Bioethics, sv. 1-5 (Simon & Schuster / MacMillan, New York, 1995), koja je na raspolaganju u knjižnici Filozofskog fakulteta.