logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Sport, ethos i odgoj

Naziv: Filozofija odgoja – seminar: Sport, ethos i odgoj
Šifra: 160804
Nositelj/ica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac
Izvoditelji: doc. dr. sc. Ivana Zagorac, Matija Mato Škerbić, doktorand
Razina studija: preddiplomski i diplomski
Tip izbornosti: C2
Kvota studenata filozofije: 35
Kvota studenata FF-a: 5

Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovna predaja pismenih radova, usmeno izlaganje
Način praćenja kvalitete i provjera uspješnosti izvedbe kolegija: nastavnikova anketa, sveučilišna anketa

 

Cilj i ishodi kolegija: Analizirati i vrjednovati značajke moralnog odgoja u sportu. Definirati i opisati temeljne pojmove: sport, igra, ethos sporta, fair play / fairness, olimpizam. Identificirati i razmotriti moralne probleme u sportu i prepoznati ih kao opće moralne probleme. Prepoznati važnost moralno-sportskog odgoja u izgradnji ljudskog karaktera, stjecanju i vježbanju vrlina te orijentiranju u moralno dvojbenim situacijama.

Opis kolegija: Kolegij problematizira odgoj u kontekstu sporta, gledanog kroz prizmu za sport zasebnog i njemu specifičnog ethosa. Već za Platona i Aristotela sport je neraskidiv dio odgoja, dok svoju najvišu aktualizaciju poprima u Coubertainovoj ideji i filozofiji olimpizma. Suštinski dio te ideje jesu odgoj i edukacija temeljeni na holističkom pristupu čovjeku povezanom s idejom kozmopolitizma te šest »temeljnih elemenata«: međuljudski respekt, velikodušnost, tolerancija, solidarnost, ne-diskriminacija i prijateljstvo. Također, kolegij obuhvaća razmatranja važnih suvremenih izazova kao što su problemi varanja i manipuliranja pravilima igre, doping, paternalizam, fair play i poštenje (fairness), kao i aretaička razmatranja.

 

Sadržaj kolegija: 

 1. Uvodno predavanje, dogovor oko načina rada u seminaru te obveza.
 2. Određenje i razgraničenje temeljnih pojmova.
 3. Uvod u filozofiju sporta. Pregled razvoja etike sporta.
 4. Filozofija, odgoj, tjelesna aktivnost.
 5. Sport i igra.
 6. Odnos moral–ethos u sportu. Kompetitivan karakter sporta.
 7. Kozmopolitizam.
 8. Kardinalne vrline u sportu. Sport i moralni odgoj.
 9. Radikalna kritika sporta.
 10. Izazovi i problemi korištenja dopinga.
 11. Varanje i manipuliranje pravilima i propisima.
 12. Fair play, sportsko poštenje i
 13. Savjest, ethos sporta i moralni odgoj.
 14. Zaključna rasprava.

 

Literatura

 

Primarna literatura (odabrana poglavlja):

 • M. McNamee; W. J. Morgan (ur.), Routledge Handbook of the Philosophy of Sport (Routledge, 2015)
 • I. Zagorac (ur.), O sportu drugačije. Humanistički aspekti sporta (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014)
 • M. McNamee (ur.): The Ethics of Sport. A Reader (Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York, 2010)
 • W. J. Morgan (ur.): Ethics in Sport (Human Kinetics, Champaign, IL, 2007)
 • W. J. Morgan i K. V. Meier (ur.): Philosophic Inquiry in Sport (Human KInetics, Champaign, IL, 1995)

 

Dodatni izvori (izbor):

 • Plato: The Collected Dialogues. Including the Letters, ur. Edith Hamilton/Huntington Cairns (Bollingen Series LXXI, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005)
 • Aristotel: Nikomahova etika (Globus SNL, Zagreb, 1988)
 • M. Focault, »The Politics of Health in the Eighteenth Century«, u: Power Knowledge, ur. Colin Gordon (Pantheon, New York, 1980)
 • M. Foucault, Nadzor i kazna. Rađanje zatvora (Informator, Zagreb,1994)
 • H.-G. Gadamer, The Enigma of Health: The Art of Healing in a Scientific Age (Polity Press, Oxford, 1996)
 • W. K. C. Guthrie, Povijest grčke filozofije: Sofisti – Sokrat (Naklada Jurčić, Zagreb, 2006)
 • W. K. C. Guthrie, Povijest grčke filozofije – Platon čovjek i njegovi dijalozi; ranije doba (Naklada Jurčić, Zagreb 2007)
 • W. Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek Culture. The Conflict of Cultural Ideals in the Age of Plato (Oxford University Press, New York, 1963)
 • A. MacIntyre: Za vrlinom (Kruzak, Zagreb, 2002)
 • E. Cashmore (ur.): Sports culture: an A-Z guide (Routledge, London / New York, 2000)
 • E. Levinas: Proper names (Stanford University Press, Stanford, CA, 1996)
 • C. M. Tamburrini & T. Tännsjö (ur.), Genetic Technology and Sport: Ethical Questions (Routledge, 2005)
 • I. Zagorac: The Body and Technology. A Contribution to the Bioethical Debate on Sport (u M. Hosta (ur.): Philosophical Reflections in Sport: A Collection of Essays)
 • M. M. Škerbić: Etika sporta kao novi nastavni predmet? (u: Metodički ogledi 21 (2014) 1, str. 47-66, Zagreb, 2014)
 • S. M. Murphy (ur.): The Oxford Handbook of Sport and Performance Psychology (Oxford University Press, New York, NY, 2012)
 • Odabrana poglavlja iz izvornih relevantnih djela prema specifičnim temama i interesu polaznika kolegija