logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika – seminar: Kantova Kritika praktičkog uma

Naziv kolegija: Etika – seminar: Kantova Kritika praktičkog uma

Nositelj predmeta: red. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Izvoditelji kolegija: doc. dr. sc. Luka Perušić

Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 školska sata tjedno

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Jezik izvođenja nastave: hrvatski jezik

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa

Nastavne metode: seminarska rasprava o problematici sadržaja, multimedijalni prikaz sadržaja, predavalačko tumačenje sadržaja,

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u nastavnoj komunikaciji, kritičko sažimanje sadržaja

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: studentska evaluacija, analiza kritičkog sažimanja sadržaja i nastavnog doprinosa

Opis kolegija: Svrha je seminara sustavno proučiti i objasniti sadržaj djela Kritika praktičkog uma filozofa Immanuela Kanta, kao jednog od najvažnijih djela iz etike, u kojem su ključne koncepcije obilježile diskurzivni i praktični razvoj ne samo daljnje etike nego i postale dio općeg kulturnog razvoja suvremene civilizacije u pogledu normiranja međudjelovanja moralnih subjekata i objekata te razvoja moralne senzibilnosti globalnog društva.

Uloga kolegija: U kontekstu studijskog programa, uloga je kolegija pospješiti razumijevanje stručne terminologije te povijesnih i teorijskih veza ključnih filozofijskih djela glavnih filozofa, vježbati pomnost pri proučavanju znanstvenih tekstova, osnažiti pripremu za ispit iz obveznog predmeta Etika, te osnažiti uočavanje relevantnosti filozofijskog nasljeđa za suvremeno društvo. Pogodan je, u prvom redu, za studente filozofije, napose etike, ali za sve pojedince koji se žele pobliže upoznati s ozbiljnijim strukturama orijentacijskog znanja.

Sadržaj kolegija:

 • 1. susret: obrazloženje plana rada i obveza
 • 2. susret: uvod u Kantovu teoriju i priprema za Kantov »Predgovor«.
 • 3. susret: Kantov »Predgovor«
 • 4. susret: o ideji kritike praktičkog uma — o načelima čistog praktičkog uma I
 • 5. susret: o načelima čistog praktičkog uma II — osnovni zakon čistoga praktičkog uma
 • 6. susret: o dedukciji načela čistoga praktičkog uma — o pravu čistoga uma u praktičkoj upotrebi na proširivanje
 • 7. susret: o pojmu predmeta čistoga praktičkog uma — kategorije slobode — o tipici čiste praktičke rasudne snage
 • 8. susret: o pokretalima čistoga praktičkog uma
 • 9. susret: kritičko osvjetljavanje analitike čistoga praktičkog uma
 • 10. susret: o dijalektici čistoga praktičkog uma uopće i u određivanju pojma o najvišemu dobru — o primatu čistoga praktičkog uma u njegovoj vezi sa spekulativnim
 • 11. susret: besmrtnost kao postulat čistoga praktičkog uma — opstojnost boga kao postulat čistoga praktičkog uma
 • 12. susret: proširivanje čistoga praktičkog uma u praktičkom pogledu bez spekulativnoga proširenja — o smatranju za istinu iz potrebe čistoga uma — o proporciji spoznajnih moći primjerenih praktičkom određenju čovjeka
 • 13. susret: metodologija čistoga praktičkog uma
 • 14. susret: »Predgovor« Milana Kangrge hrvatskom izdanju iz 1990. godine i »Pogovor« Gorana Sunajka hrvatskom izdanju iz 2022. godine.
 • 15. susret: završna rasprava

Literatura:

Obvezna

Tradicionalno izdanje: Immanuel Kant, Kritika praktičkog uma, prev. Viktor Sonnenfeld, Milan Kangrga (prir., predg.), Naprijed, Zagreb 1990. | Obnovljeno izdanje: Immanuel Kant, Kritika praktičkog uma, prev. Viktor D. Sonnenfeld, Goran Sunajko (prir., pog.), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2022.

Izborna

Po dogovoru.