logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena estetika

 
Naziv predmeta: Suvremena estetika
Naziv kolegija: Paradigme suvremene estetike
Nastavnica: prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič
ETCS: 6 bodova
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 4 sata tjedno
Status: izborni za studente filozofije, izborni za ostale studente
Oblik nastave: predavanja
Ispit: usmeni
Uvjeti za upis: upisan III. semestar studija filozofije i ostalih studija.
Opis predmeta: izborna su predavanja namijenjena studentima s posebnim interesom za estetiku. Teme i obvezna literatura zasnivaju se na problemima refleksije o umjetnosti i lijepome 20. stoljeća i na uspostavljanju dijaloga s teorijom književnosti, likovnih i glazbenih umjetnosti odnosno audiovizualnih medija.
Cilj: Suvereno snalaženje u suvremenom teorijskom krajoliku.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada.
 2. Pretpostavke razumijevanja promjena paradigmi u suvremenoj estetici
 3. marksizam: Lukács, Bloch
 4. « : Benjamin, Adorno
 5. paradigma jezika: Heidegger, Gadamer
 6. « , strukturalizam, dekonstrukcija: Barthes, Derrida
 7. Moderna i pretpostavke utemeljenja postmoderne
 8. Vattimo, Lyotard
 9. Estetički obrat: promjene u pojmu estetike uključivanjem dizajna, mode, medija
 10. Razlikovanja spram povijesnih paradigmi: antika – Platon, Aristotel
 11.                                «                                           : srednjovjekovne koncepcije
 12.                                «                                           : epoha estetike, Baumgarten
 13.                                «                                           :           «              , Kant
 14.                                «                                           :           «             , Hegel
 15.                                «                                           :           «             , Schelling
 16. Koncepcije 19. stoljeća: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

 

 

Suvremena estetika- ispitna literatura

 Obvezna 

Bubner, Estetsko iskustvo

Grassi, Moć mašte

Barthes, Carstvo znakova

Vizualna kultura, ur. Ch. Jencks

A.C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 

Virilio, Brzina oslobađanja

                                                                           

Dodatna                    

Welsch, Äesthetisches Denken

Dorfles, Kič

Goodman, Jezici umjetnosti

Lachman, Phantasia, Memoria, Rhetorica

Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović

Za umjetnost, ur. G. Škorić

Literatura uz kolegij: Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti; Lukács, Teorija romana, Bloch, O umjetnosti, Benjamin, Estetički ogledi, Adorno, Estetička teorija, Heidegger o biti umjetnosti,Gadamer,Ogledi o filozofiji umjetnosti, Barthes, Carstvo znakova, Derrida,O gramatologiji, Vattimo: Kraj moderne, Lyotard, Postmoderno stanje, A.C. Danto, Nasilje nad ljepotom; Rancière, The Politics of Aesthetics; Michaud, Umjetnost u plinovitu stanju; Tatarkjevič, Istorija šest pojmova; Grlić, Estetika I.-IV.; Koppe, Grundbegriffe der Aesthetik; Barck u.a. (Hrsg.), Aesthetische Grundbegriffe; Eco, Povijest ljepote; Levison (ed.), The Oxford Handbook of Aesthetics; Cooper (ed.), Blackwell Companion o Aesthetics; Gaut/McIver Lopes, The Routledge Companion to Aesthetics; Grassi, teorija o lepom u antici; Assunto, Teorija o lepom u srednjem vijeku; Maritain, Umjetnost i skolastika; Eco, Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici; Paetzold, Aesthetik des deutschen Idealismus; Schulz, Metaphysik des Schwebens;