logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju II (Jurić/Perušić)

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju
Naziv kolegija: Uvod u filozofiju II
Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvoditelji kolegija: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Luka Perušić, mag. phil.
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Jezik izvođenja nastave: hrvatski
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Nastavne metode: predavanja, dijalog, multimedijalna interakcija i participativne metode rada

Opis kolegija: Temeljem izloženog opisa sadržaja susreta predviđenih nastavnim planom, kolegijem »Uvod u filozofiju II« studentima će se približiti suvremena istraživačka i društvena situacija filozofije, filozofa i filozofiranja, a na temelju čega će ih se uvesti u razumijevanje osnovnih fenomena koji konstituiraju zbilju i o kojim se danas vode glavne rasprave.

Uloga kolegija: Predstaviti studentima filozofije jasan profil filozofije kao aktualne cjeline i dati temelje za snalaženje u posebno orijentiranim kolegijima čiji sadržaji kapacitetima posebnih znanja premašuju kriterije uvođenja, dok će studentima drugih smjerova ukazati na suvremenu relevantnost filozofskog pristupa stvarima i ponuditi načine integriranja filozofskog mišljenja i metode u druga znanstvena područja.

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, nastavne pripreme

Način provjere znanja: ispit znanja
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe nastave, studentska evaluacija

Sadržaj susreta:

1. Osnovni filozofijski pojmovi: metafizika i ontologija I

2. Osnovni filozofijski pojmovi: metafizika i ontologija II

3. Osnovni filozofijski pojmovi: gnoseologija I

4. Osnovni filozofijski pojmovi: gnoseologija II

5. Osnovni filozofijski pojmovi: filozofija znanosti

6. Osnovni filozofijski pojmovi: etika

7. Osnovni filozofijski pojmovi: etika II

8. Osnovni filozofijski pojmovi: estetika

9. Osnovni filozofijski pojmovi: estetika II

10. Filozofijska metodologija: uvod

11. Filozofijska metodologija II: povijesno-konceptualna analiza

12. Filozofijska metodologija III: dijalektika

13. Filozofijska metodologija IV: hermeneutika

14. Filozofijska metodologija V: dekonstrukcija

15. Zaključno

Literatura za nastavne potrebe (izbor fragmenata):

 • Adorno,  Theodor W. (1986): Filozofska terminologija. Sarajevo: Svetlost.
 • Berčić, Boran (2012): Filozofija. Svezak I. Svezak II. Zagreb: Ibis grafika.
 • Berdjaev, Nikolaj A. (2005): Samospoznaja: filozofska autobiografija. Zagreb: Demetra.
 • Blackburn, Simon (2002): Poziv na misao. Poticajni uvod u filozofiju. Zagreb: AGM.
 • Bošnjak, Branko (1977): Sistematika filozofije. Zagreb: Naprijed.
 • Brkić, Josip (ur., 1978): Čemu još filozofija?. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO.
 • Descartes, René (1951): Rasprava o metodi. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Despot, Branko (1988): Uvod u filozofiju. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Diels, Hermann; Kranz, Walther (ur., 1983): Predsokratovci. Fragmenti I–II. Zagreb: Naprijed.
 • Eco, Umberto (2000): Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga i Alfa.
 • Fichte, Johann G. (1956): »Određenje čovjeka«, u: Odabrane filozofske rasprave. Zagreb: Kultura.
 • Filipović, Vladimir (ur., 1989): Filozofijski rječnik. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Fink, Eugen (1998): Uvod u filozofiju. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Foucault, Michel (2015): Hrabrost istine. Zagreb: Sandorf i Mizantrop.
 • Fromm, Erich (1980): Imati ili biti?. Zagreb: Naprijed.
 • Gerhardt, Volker (2003): Samoodređenje. Principi individualnosti. Zagreb: Demetra.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2003–2004): Znanost logike, I–II. Zagreb: Demetra.
 • Jaspers, Karl (1997): Duhovna situacija vremena. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Ježić, Mislav (1989): Mišljenje i riječ o bitku u svijetu: filozofsko-filološki ogledi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 • Kant, Immanuel; Schelling, Friedrich W. J.; Nietzsche, Friedrich (1991): Ideja univerziteta. Zagreb: Globus.
 • Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter (2001): Atlas filozofije. Zagreb: Golden Marketing.
 • Marić, Damir (2014): Anaksimandar. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu [elektroničko izdanje].
 • Mikecin, Igor (2013): Heraklit. Zagreb: Matica hrvatska
 • Nietzsche, Friedrich (2001): Filozofija u tragičkom dobu Grka. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Nietzsche, Friedrich (1999): O istini i laži u izvanmoralnom smislu. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Oraić Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Platon (2009): Država. Zagreb: Naklada Jurčić.
 • Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Breza.
 • Striner, Max (1976): Jedini i njegovo vlasništvo. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine.
 • Tillich, Paul (1988): Hrabrost bivstovanja. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
 • Zore, Franci (2006): Početak i smisao metafizičkih pitanja. Zagreb: Demetra.