logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju povijesti

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju povijesti
Nositelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
ECTS: 3 boda
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan studij filozofije ili upisan najmanje 3. semestar nekoga drugog studijskog smjera u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti
Način provjere znanja: pisani referat
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Studenti se propedeutičkom smislu informiraju o problematici i genezi filozofijskog pristupa povijesti i bitnim odrednicama tog pristupa, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj: Pojam povijesti (razlike povijest/historija/historiografija, terminologijske kontroverzije, višeznačnosti i njihovo razjašnjavanje). Geneze filozofijskog promišljanja povijesti. Počeci i razvitak filozofije povijesti. Geneza i razvitak temeljnih pojmova filozofije povijesti (razlike povijest/historija/historiografija, terminologijske kontroverzije, višeznačnosti i njihovo razjašnjavanje). Geneze filozofijskog promišljanja povijesti. Počeci i razvitak filozofije povijesti kao problemskog područja i kao filozofijske discipline.

Literatura:

 • Berdjajev, N., Smisao povijesti, Verbum, Split 2005.
 • Burger, H., Znanost povijesti, Cekade, Zagreb 1978.
 • Cazes, B., Povijest budućnosti, A. Cesarec, Zagreb 1992.
 • De Landa, M., Tisuću godina nelinearne povijesti, Jesenski i Turk, Zagreb 2002.
 • Heller, A., Teorija istorije, Rad, Beograd 1984.
 • Kangrga, M., Praksa –vrijeme–svijet, Nolit, Beograd 1984.
 • Kosik, K., O dilemama suvremene povijesti, Razlog, Zagreb 2007.
 • Löwith, K., Svjetska povijest i događanje spasa, A. Cesarec/Svjetlost, Zagreb-Sarajevo 1990.
 • Pažanin, A., Um i povijest, HFD, Zagreb 1992.
 • Sutlić, V., Uvod u povijesno mišljenje, Demetra, Zagreb 1994.
 • Veljak, L., Od ontologije do filozofije povijesti, HFD, Zagreb 2004.
 • Vranicki, P., Filozofija historije, Naprijed, Zagreb 1988.
 • Vranicki, P., Filozofija historije, Golden marketing, Zagreb 2001-2003.
 • Žmegač, V., Književnost i filozofija povijesti, HFD, Zagreb 1994.