logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua

Nositelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.

Izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.

Status kolegija: izborni

Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno

ECTS bodovi: 3

Jezik nastave: hrvatski

Oblik nastave: seminar

Metode rada: uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave, e-učenje

Uvjeti pristupa: nema

Cilj: nakon uspješno završenog seminara studenti/ce će znati opisati, interpretirati i kritički prosuđivati temeljne pojmove Rousseauove filozofije odgoja, moći ih sagledati unutar općeg povijesnog i društvenog konteksta u Rousseauovo doba, znati ih povezati s cjelinom njegova filozofijskoga opusa te prepoznati njihov utjecaj na kasnije autore, kao i na neke suvremene odgojne pristupe i obrazovne sustave. Rad u seminaru temelji se na kritičkome čitanju djela Emil ili o odgoju, uz usporednu analizu ostalih relevantnih Rousseauovih spisa, kao i radova drugih autora koji pomažu u razumijevanju i kritičkom vrednovanju Rousseauove filozofije odgoja.

Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, praćenje rada putem redovnih izvještaja o čitanju, dodatni rad studenata, usmeno izlaganje, konzultacije, sveučilišta anketa

Metode podučavanja: uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave. Potiče se e-učenje putem sustava Omega.

Metode ocjenjivanja: izvršene sve obveze na seminaru (predaja redovnih izvještaja o čitanju, predaja dodatnoga rada, redovitost pohađanja nastave).

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje i dogovor oko rada u seminaru
 2. Uvod u Rousseauovu filozofiju odgoja
 3. Utjecaji na Rousseauovu filozofiju odgoja
 4. Emil ili o odgoju, knjiga I
 5. Emil, knjiga II
 6. Emil, knjiga II
 7. Emil, knjiga III
 8. Emil, knjiga III
 9. Emil, knjiga IV
 10. Emil, knjiga IV
 11. Emil, knjiga IV
 12. Emil, knjiga V
 13. Emil, knjiga V
 14. Recepcija Rousseauove filozofije odgoja
 15. Završna rasprava

Osnovna literatura:

 • [Jean-Jacques Rousseau] Žan Žak Ruso, Emil ili o vaspitanju, Valjevo – Beograd, 1989.
 • Jean-Jacques Rousseau, Emile or On education: includes Emile and Sophie, or The solitaries, Christopher Kelly, Allan Bloom (trans. and ed.), Dartmouth College Press, Hanover, N.H, 2010.

Dodatna:

 • Jean Jacques Rousseau, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 • Jean-Jacques Rousseau, Politički spisi, Informator, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 1993.
 • Jean-Jacques Rousseau, Julija ili nova Heloiza, I, II, Naprijed, Zagreb 1962.
 • [John Locke] Džon Lok, Misli o vaspitanju, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1967.
 • Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2004.
 • Patrick Riley (ur.), The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University Press, 2001.
 • Judith N. Shklar, Men and Citizens. A Study of Rousseau’s Social Theory, Cambridge University Press, 1969.
 • Mary Wollstonecraft, Obrana ženskih prava, Ženska infoteka, Zagreb 1999.
 • Nathan Tarcov, Locke’s Education for Liberty, The University of Chicago Press, Chicago–London 19854.
 • Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.