logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika – seminar: Anarhizam i etika

Naziv kolegija: Etika – seminar: Anarhizam i etika

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Ethics – Seminar: Anarchism and Ethics

Nositelj/izvoditelj: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Status kolegija: izborni

Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno

ECTS bodovi: 3 boda

Jezik nastave: hrvatski

Oblik nastave: seminar

Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave

Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata

Cilj kolegija: Cilj je kolegija da se, kroz nastavnikova uvodna i završna predavanja, studentska seminarska izlaganja i zajedničke diskusije, upozna s pojmovima anarhije i anarhizma te osnovnim postavkama raznih (i međusobno različitih) anarhističkih teorija, kako bi se iz njih ekstrahirali, odnosno u njihovu svjetlu razmotrili neki klasični i suvremeni etički koncepti i problemi.

Sadržaj kolegija: U uvodnim predavanjima (3 termina) studenti i studentice upoznat će se s temom i strukturom seminara te načinom rada i seminarskim obavezama. U tematskom aspektu bit će riječi, prije svega, o pojmovima anarhije i anarhizma, o osnovnim postavkama raznih (i međusobno različitih) anarhističkih teorija te o povijesti anarhizma kao teorijskog pravca i socijalno-političkog pokreta. Potom će se, u nizu studentskih izlaganja i pratećih diskusija, tematski fokus pomaknuti na anarhističke doprinose etičkim raspravama, „anarhističku etiku“ i „etiku anarhizma“. Pritom će naglasak biti na shvaćanju ljudske prirode i slobode u djelima anarhističkih autora (4 termina), ali će biti riječi i o anarhističkim pogledima na etički relevantne koncepte kao što su individuum i zajednica, jednakost i solidarnost, moć i odgovornost, država i demokracija te evolucija i revolucija (3 termina). Jedan dio seminara (4 termina) bit će posvećen problematici obrazovanja, religije, ženskih prava i odnosa čovjek–priroda u anarhističkoj perspektivi. Navedene će teme biti razmatrane na podlozi tekstova „klasika anarhizma“ poput Pjotra Kropotkina, Mihaila Bakunjina, Ericca Malateste, Voltairine de Cleyre, Emme Goldman, Alexandera Berkmana i Ericha Mühsama, zatim tekstova kasnijih anarhističkih autora poput Herberta Reada, Paula Goodmana, Jacquesa Ellula, Murraya Bookchina, Colina Warda, Harolda Barclaya, Noama Chomskog i Roberta Paula Wolffa te protoanarhista i pseudoanarhista poput Williama Godwina, Pierre-Josepha Proudhona, Maxa Stirnera i Henryja Davida Thoreaua, a u raspravama o određenim temama konzultirat će se i djela J.-J. Rousseaua, I. Kanta, G. W. F. Hegela, K. Marxa i F. Nietzschea. U završnome predavanju i diskusiji (1 termin) sumirat će se prethodne rasprave te utvrditi nedovoljno razmatrane ili nerazmatrane, a interesantne i važne teme u problemskom polju nazvanom „Anarhizam i etika“, u svrhu planiranja daljnjih individualnih studentskih istraživanja i eventualnog novog seminara o istoj ili sličnoj temi.

Literatura:

 • Bakunjin, Mihail (1979): Država i sloboda, Zagreb: Globus.

 • Barclay, Harold (2006): Narod bez vlade: antropologija anarhije, Zagreb: DAF.

 • Berkman, Alexander (1977): A.B.C. of Anarchism, London: Freedom Press.

 • Bookchin, Murray (1982): The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy, Palo Alto: Cheshire Books.

 • Chomsky, Noam (2004): Politika bez moći, Zagreb: DAF.

 • Christoyannopoulos, Alexandre J. M. E. (ur., 2009): Religious Anarchism: New Perspectives, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 • Cleyre, Voltairine de (2005): Exquisite Rebel: The Essays of Voltairine de Cleyre – Feminist, Anarchist, Genius, Albany: State University of New York Press.

 • Ellul, Jacques (2011): Anarhija i kršćanstvo, Zagreb: DAF.

 • Franks, Benjamin; Wilson, Matthew (ur., 2010): Anarchism and Moral Philosophy, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Goldman, Emma (2001): Anarhizam i drugi ogledi, Zagreb: DAF.

 • Goodman, Paul (1964): Compulsory Mis-education and the Community of Scholars, New York: Vintage Books.

 • Goodman, Paul (2011): Crna zastava anarhizma, Zagreb: DAF.

 • Graeber, David (2004): Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago: Prickly Paradigm Press.

 • Guérin, Daniel (1980): Anarhizam: od doktrine do akcije, Zagreb: Naprijed.

 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1989): Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo: Veselin Masleša.

 • Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma, Zagreb: Naprijed.

 • Kinna, Ruth (ur., 2012): The Continuum Companion to Anarchism, London, New York: Continuum.

 • Kirinić, Višeslav (ur., 2003): Antologija anarhizma, Zagreb: Naklada MD.

 • Klemm, Ulrich (ur. 2002): Anarchisten als Pädagogen: Profile libertärer Pädagogik, Frankfurt a/M: Verlag Edition AV.

 • Kropotkin, Petar (1984): Anarhizam i moral, Beograd: Prosveta.

 • Kropotkin, Petar Aleksejevič (2009): Anarhija, Zagreb: Demetra.

 • Malatesta, Errico (1974): Anarchy, London: Freedom Press.

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (1985): Rani radovi, Zagreb: Naprijed.

 • Mühsam, Erich (2011): Liberating Society from the State and Other Writings: A Political Reader, Oakland: PM Press.

 • Nettlau, Max (2000): Povijest anarhizma, Zagreb: DAF.

 • Nietzsche, Friedrich (2004): Uz genealogiju morala, Zagreb: AGM.

 • Proudhon, Pierre-Joseph (1982): Što je vlasništvo i drugi spisi, Zagreb: Globus.

 • Rammstedt, Otthein (ur., 1969): Anarchismus: Grundtexte zur Theorie und Praxis der Gewalt, Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag.

 • Rousseau, Jean-Jacques (1978): Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Zagreb: Školska knjiga.

 • Stirner, Max (1976): Jedini i njegovo vlasništvo, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSOH.

 • Strpić, Marko (ur., 2001): Anarhizam i nasilje, Zagreb: Što čitaš?

 • Suissa, Judith (2006): Anarchism and Education: A Philosophical Perspective, London, New York: Routledge.

 • Šimleša, Dražen (2005): Snaga utopije: anarhističke ideje i akcije u drugoj polovici dvadesetog stoljeća, Zagreb: Što čitaš?

 • Thoreau, Henry David (2011): Građanski neposluh, Zagreb: DAF.

 • Ward, Colin (2004): Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

 • Wolff, Robert Paul (2001): U obranu anarhizma, Zagreb: DAF.