logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Identitet i politika

Naziv kolegija: Identitet i politika

ECTS: 3 boda

Nositelj i izvoditelj: dr. sc. Raul Raunić, doc.

Jezik: hrvatski

Trajanje: ljetni semestar 2018. / 2019.

Status: izborni kolegij

Uvjeti za upis u kolegij: nema uvjeta

Opis i cilj seminara: Upoznati, analizirati i prosuditi različite i suprotstavljene, filozofsko- političke artikulacije grupnih identiteta. U prvom planu su pitanja odnosa individualnih i grupnih identiteta u javnome životu koja obuhvaćaju probleme: slojevitosti i dinamike identiteta; liberalnog/individualističkog vs. komunitarističkog razumijevanje identiteta; etnokulturnog vs. normativno-pravno razumijevanje političkog identiteta i nacionalne države; nacija sunarodnjaka vs. nacija građana; supstancijalno vs. proceduralno razumijevanje pučkog suvereniteta; politički identiteti, pravna država i demokracija; politika identiteta/politika razlike i liberalna demokracija; paradigma distribucije vs. paradigme priznanja; nacionalni, nadnacionalni i kozmopolitski vidovi identiteta.

Uloga kolegija u cjelokupnom kurikulu: Tema kolegija prožima se s drugim granama i aspektima praktičke filozofije, te upućuje na važnost javne uporabe uma, aktivnog građanstva i razumijevanja demokratske političke kulture.

Korištene metode: predavanje, rad na tekstu, samostalna uvodna izlaganja studenata, rasprave.

Sadržaj kolegija: 1. Uvodno predavanje i predstavljanje teme Identitet i politika

2. Ideja identiteta, grupni i politički identitet (Furio Cerutti, Identitet i politika 1, str. 23-51.)

3. Nadnacionalni identitet (Furio Cerutti, Identitet i politika 2, str. 52-65.)

4. Pamćenje, solidarnost, identitet (Alberto Melucci, str. 66-82.)

5. Moderna subjektivnost između različitosti i pripadnosti (Dimitri D`Andrea, str. 85-103.)

6. Identitet i legitimnost (Daniela Belliti, str. 104-123.)

7. Identitet i priznanje (Anna Loretoni, str. 127-144.)

8. Ustavne vrijednosti i pravo na osobni identitet ( Monica Toraldo di Francia, str. 145-164.)

9. Između Prometeja i Narcisa. Ambivalentnosti modernog identiteta (E. Pulcini, str. 167-185)

10. Bilješke uz genaealogiju liberalno – demokratskoga građanina (E. Santoro, str. 186-205.)

11. Između političkog identiteta i individualnosti ( Barbara Henry, str. 206-225.)

12. Nacija, pravna država, demokracija 1 (Jürgen Habermas, str. 229-244.)

13. Nacija, pravna država, demokracija 2 (Jürgen Habermas, str. 244-255.

14. Europa: jedna povijest, jedan identitet (Stuart Woolf, str. 256- 282.)

15. Mogu li kompleksna društva izgraditi umni identitet? ( Habermas, u: Prilog rekonstrukciji historijskog materijalizma, V. Masleša, Logos,Sarajevo 1985. 83.-113.

Literatura:

Obvezatna:

Identitet i politika (ur. F. Cerutti), Politička kultura, Zagreb 2006.

Habermas, Jürgen „Razvitak morala i identitet jastva“ i „Mogu li kompleksna društva izgraditi umni identitet?“ u: Prilog rekonstrukciji historijskog materijalizma, V. Masleša, Sarajevo 1985. str. 53-82. i 83.-113.

Preporučena:

Anderson, Benedict, Nacija: zamišljena zajednica, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Bhikhu Parekh, Nova politika identiteta, Politička kultura, Zagreb 2008.

Gellner, Ernest Nacije i nacionalizam“, Politička kultura, Zagreb, 1998.

Hobsbawn, Ernest, Nacije i nacionalizam: program, mit, stvarnost“, Novi Liber, Zagreb 1993.

Communitarianism and Individualism, (ed. S. Avineri, A. De-Shalit), Oxford U. P. 1992.

Gutmann, Amy Identity in Democracy, Princeton University Press, New Jersey, 2003.

Inventions of Tradition, (ed. E. Hobsbawm, T. Ranger), Cambridge U.P. 2000. odnosno Izmišljanje tradicije, (ur. E. Hobsbawm, T. Ranger ), XX vek, Beograd 2011.

Kenny, Michael, The Politics of Identity, Polity Press, Cambridge, 2004.

Kymlicka, Will, Liberalizam, zajednica i kultura, Deltakont, Zagreb2004.

Kymlicka, Will, Multikulturalno građanstvo, Jesenski i Turk, zagreb 2003.

Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition“ (ed. Amy Gutmann), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.

Plessner, Helmuth „ Zakašnjela nacija: o političkoj zavodljivosti građanskog duha“, Naprijed, Zagreb, 1997.

Sen, Amartya, Identitet i nasilje: iluzija sudbine, Poslovni dnevnik, Zagreb 2007.

Taylor, Charles “Cross-Purposes: The Liberal – Communitarian Debate”, u: Liberalism and the Moral Life, (ed. N. Rosenblum), Harvard University Press, Cambridge, 1989., p.159-182.

The Rights of Minority Cultures, ( ed. W. Kymlicka), Oxford U. P. 2007.

Williams, Bernard, „Personal identity and individuation“, u: B. Williams, Problems of the self, Cambridge University Press, Cambridge 1973 . p. 1-18.

Obaveze studenata: referat u kolegiju ili završni rad