logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz Metodike nastave filozofije I 2018./19.

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije I

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Teaching Methods for Philosophy – Seminar I

Nastavnik: doc. dr.sc. Raul Raunić

ECTS: 3 boda

Trajanje: zimski semestar, 2 sata nastave tjedno

Status: obvezatni za nastavnički smjer

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis: završeni preddipolomski studij

Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju.

Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe.

Sadržaj kolegija: Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike. Na temelju kratkih uvodnih izlaganja studenata, otvara se rasprava koja treba propitati stručne i metodičke postupke izlaganja teme, utvrditi alternativne scenarije, pokazati načine otvaranja i vođenja i zaključivanja diskusije. Teme obuhvaćaju tri bloka: filozofske discipline, monografske analize filozofskih učenja, obrade filozofskih problema.

Redoslijed rada:

– Uvodno određenje uzajamnih očekivanja i zahtjeva. Povezanost seminarskog rada s predavanjima, te hospitacijama studenata i samostalnim javnim predavanjima.

Uvodno izlaganje i demonstracija obrade nastavne jedinice, analize i diskusije.

Teme sljedećih seminara, koje kroz nastavnu građu filozofije i etike istražuju metodičke scenarije su:

Uvođenje u filozofsko mišljenje

Metafizika

Filozofija politike

Etika

Heraklit

Francis Bacon

Hobbes

Lockeova filozofija politike

Habermas

Sloboda i paternalizam

Pravednost

Etički smisao kazne

Tolerancija

Analiza rada i zaključna rasprava

Literatura: Stručna literatura ovisi o odabranoj temi, a metodička literatura je istaknuta u syllabusu predavanja Metodika nastave filozofije

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i napisani seminarski rad.