logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika (I-II)

Naziv predmeta: Etika I-II
ECTS: 6 bodova (3+3)
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja s diskusijom; 2x2P (ako se izvodi u 2 semestra)
Trajanje: 2 semestra (kao Etika I i Etika II), 2 sata tjedno;  ili 1 semestar, 4 sata tjedno, ovisno o izvedbenom planu
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: uvjet za upis kolegija Etika I je položen kolegij Suvremena filozofska terminologija II, a uvjet za upis kolegija Etika II je odslušan kolegij Etika I.
Način provjere znanja: usmeni ispit koji se polaže nakon odslušanog predmeta. Za ispit je potrebno pripremiti jednu knjigu po izboru s popisa pregleda povijesti etike, četiri knjige s popisa obvezne literature, te jedna knjiga po izboru s popisa izborne literature. Ukoliko se predmet izvodi u dva semestra (kao Etika I i Etika II), uspješnost napredovanja studenata vrednuje na temelju njihova zalaganja tijekom semestra, a po potrebi i kolokvijem.
Način praćenja kvalitete nastave: Evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe predmeta i studentska evaluacija.
Cilj: Cilj predmeta je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, te da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.
Sadržaj: Sadržaj predmeta izlaže se uz preplitanje povijesnog i problemskog pristupa na taj način da se na mjestima uobličavanja ključnih etičkih kategorija povijesni slijed u izlaganju proširuje problemskim ekskursima. Temeljni krugovi u kojima se izlaže sadržaj tematski su razvrstani u sedam cjelina: Uvod. Vrste etičke refleksije. Razlikovanje etike i morala. Podrijetlo nazivaka. Etika u sustavu filozofskog mišljenja. Mogućnosti periodizacije. Antička etika. Mitsko-književni etički iskazi. Predsokratovci. Sofisti i Sokrat. Sokratovi učenici. Platon. Aristotel. Epikur i epikurejci. Stoička škola. Ranokršćanska i srednjovjekovna etika. Ranokršćanska etika: Ivanovo evanđelje; Pavlove poslanice; Pelagije; Augustin. Srednjovjekovna etika: rana skolastika; Abelard; Toma Akvinski. Novovjekovna etika do Kanta. Renesansa (Montaigne; F. Bacon; N. Machiavelli; H. Grotius). Etičke rasprave u engleskoj empirističkoj tradiciji (Th. Hobbes; J. Locke; A. A. Shaftesbury; Škotska škola; D. Hume; A. Smith). Metafizička tradicija racionalizma (R. Descartes; B. de Spinoza; G. W. Leibniz, Ch. Wolff). Prosvjetiteljstvo (Helvetius; Rousseau; Enciklopedisti). Kantov kopernikanski obrat u etici. Njemački idealizam – sljedbenici i kritičari. Fichte. Hegel. Schelling. Schleiermacher. Schopenhauer. Hegelovska ljevica. S. Kierkegaard. L. Feuerbach. K. Marx. Kantovo nasljeđe: novokantovska etika (H. Cohen; P. Natorp; W. Windelband; H. Rickert), Max Scheler i materijalna vrijednosna etika. Etički smjerovi u novijoj i suvremenoj filozofiji. Utilitarizam (J. Bentham; J. St. Mill). Pozitivistička etika (A. Comte). Evolucionistička etika (Ch. Darwin; H. Spencer). Genealoška etika (F. Nietzsche). Meta-etika. Egzistencijalistička etika (K. Jaspers; J.-P. Sartre; A. Camus; Kršćanski egzistencijalizam). Etika odgovornosti. Etika komunikativnog djelovanja. Sociologija morala. Psihologija morala. Bioetika.
Nositelj: dr. sc. Ante Čović, red. prof.
Izvoditelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.

Literatura:

Literatura se dijeli na obveznu i dopunsku. Obveznu literaturu čini 1 knjiga po izboru s popisa pregleda povijesti etike, 4 knjige s popisa obvezne literature, 1 knjiga po izboru s popisa izborne literature. Dopunsku literaturu čine sve ostale knjige s popisa literature.

Pregledi povijesti etike

 • Đurić, M. N., Istorija helenske etike. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987.
 • Dittrich, O., Geschichte der Ethik I-IV. Meiner, Leipzig 1926-1932.
 • Jodl, F., Istorija etike kao filozofske nauke I-II. Veselin Masleša, Sarajevo 1975.
 • MacIntyre, A., A Short History of Ethics (različita izdanja)
 • Rohls, J., Geschichte der Ethik. Mohr, Tübingen 19992.

Obvezna

 • Aristotel, Nikomahova etika. FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb 1992.
 • Spinoza, B. de, Etika. Demetra, Zagreb 2000.
 • Kant, I., Kritika praktičkog uma. Naprijed, Zagreb 19903.
 • Jonas, H., Princip odgovornost. Veselin Masleša, Sarajevo 1990.

Dopunska

 • Abelard, P., Etika. Abelard, P., Povijest nevolja. Naprijed, Zagreb 19922.
 • Arendt, H., Vita activa. August Cesarec, Zagreb 1991.
 • Aristotel, Politika. Globus – Liber, Zagreb 1988; HSN, Zagreb 1992.
 • Aurelije Augustin, O državi božjoj I-III. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995-1996.
 • Aurelije Augustin, O slobodi volje. Demetra, Zagreb 1998.
 • Bloch, E., Princip nada I-III. Naprijed, Zagreb 1981.
 • Camus, A., Mit o Sizifu. Veselin Masleša, Sarajevo, 19875; Matica hrvatska, Zagreb 19982.
 • Ciceron, M. T., O prijateljstvu / O dužnostima / O starosti. Kultura, Beograd 1955.
 • Ciceron, M. T., O krajnostima dobra i zla. Veselin Masleša, Sarajevo 1975.
 • Cifrić, I. (ur.), Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva. HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb 1998.
 • Cifrić, I., Bioetika i ekologija. Matica hrvatska, Zaprešić 2000.
 • Cifrić, I., Moderno društvo i svjetski etos. HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb 2000.
 • Craig, R. P./Middleton, C. L./O’Connell, L. J., Etički komiteti. Praktični pristup. Pergamena, Zagreb 1998.
 • Čović, A. (ur.), Izazovi bioetike. HFD – Pergamena, Zagreb 2000.
 • Čović, A., Etika i bioetika. Pergamena, Zagreb 2004.
 • Demokrit, Fragmenti, u: Atomisti – Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, Matica hrvatska, Zagreb, 1950.
 • Descartes, R., Rasprava o metodi. Matica hrvatska, Zagreb 1951.
 • Epikur, Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju. Kultura, Beograd 1959.
 • Fichte, J. G., Osnova cjelokupne nauke o znanosti. Naprijed, Zagreb 1974.
 • Fromm, E., Čovjek za sebe. Naprijed, Zagreb 19803.
 • Fromm, E., Bekstvo od slobode. Nolit, Beograd 19897.
 • Hartmann, N., Etika. Ljevak, Zagreb 2003.
 • Hegel, G. W. F., Osnovne crte filozofije prava. Veselin Masleša, Sarajevo 19892.
 • Hesiod, Poslovi i dani. Matica hrvatska, Zagreb 1970.
 • Hobbes, Th., Levijatan. Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 • Hösle, V., Filozofija ekološke krize. Matica hrvatska, Zagreb 1996.
 • Jurić, H., Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Pergamena, Zagreb 2010.
 • Kangrga, M., Kritika moralne svijesti. Kangrga, M., Odabrana djela, sv. 1. Naprijed, Zagreb 1989.
 • Kangrga, M., Etika ili revolucija. Naprijed, Zagreb, 1989.
 • Kangrga, M., Etika – osnovni problem i pravci. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2004.
 • Kant, I., Metafizika ćudoređa. Matica hrvatska, Zagreb 1999.
 • Kierkegaard, S., Ili-ili. Veselin Masleša, Sarajevo 1990.
 • Locke, J., Ogled o ljudskom razumu. Kultura, Beograd 1962.
 • Lukrecije Kar, T., O prirodi. Matica hrvatska, Zagreb 19522.
 • Machiavelli, N., Vladar. FPN – Liber, Zagreb, 1975. Machiavelli, N., Vladar / Mandragola, GZH, Zagreb 1983.
 • MacIntyre, A., Za vrlinom. Studija o teoriji morala. KruZak, Zagreb 2002.
 • Marx, K., Filozofsko-politički spisi. FPN – Liber, Zagreb 1979.
 • Marx, K./Engels, F., Rani radovi. Naprijed, Zagreb 19899.
 • Matulić, T., Bioetika. Glas Koncila, Zagreb 2001.
 • Mill, J. St., Utilitarizam. Kultura, Beograd 1960.
 • Mill, J. St., O slobodi. Filip Višnjić, Beograd 1988.
 • Moore, G., Principi etike. Nolit, Beograd 1963.
 • Nietzsche, F., Genealogija morala. Grafos, Beograd 19903.
 • Nietzsche, F., S onu stranu dobra i zla. AGM, Zagreb 2002.
 • Pažanin, A., Etika i politika. HFD, Zagreb 2001.
 • Platon, Država. FPN – Liber, Zagreb 1977; Naklada Jurčić, Zagreb 20045.
 • Platon, Zakoni. Naprijed, Zagreb 19742.
 • Potter, V. R., Bioetika – most prema budućnosti. Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka 2007.
 • Primorac, I., Kazna, pravda i opće dobro. HFD, Zagreb 1995.
 • Primorac, I., Filozofija na djelu. HFD, Zagreb 2001.
 • Ritter, J., Metafizika i politika. Informator – FPN, Zagreb 1987.
 • Rousseau, J. J., Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor. Školska knjiga, Zagreb 1978.
 • Sartre, J.-P., Egzistencijalizam je humanizam. Veselin Masleša, Sarajevo 1964.
 • Schelling, F. W. J., O bitstvu slobode. Cekade, Zagreb 1985.
 • Schopenhauer, A., Svet kao volja i predstava I-II. Matica srpska, Novi Sad 1986.
 • Seneka, L. A., Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju. Grafos, Beograd, 19862; Moderna, Beograd 1990.
 • Singer, P., Praktična etika. KruZak, Zagreb 2003.
 • Toma Akvinski, Država. Globus, Zagreb 1990.
 • Tugendhat, E., Predavanja o etici. Jesenski i Turk, Zagreb 2003.
 • Voltaire, Rasprava o toleranciji. Školske novine, Zagreb 1990; Matica hrvatska, Zagreb 1997.
 • Weber, M., Protestantska etika i duh kapitalizma. Veselin Masleša, Sarajevo 19892