logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u socijalnu epistemologiju

Naziv kolegija: Uvod u socijalnu epistemologiju
Nastavnik/nositelj kolegija: dr. sc. Mislav Žitko, asistent/ prof. dr. sc. Borislav Mikulić
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 semestar
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjet: nema posebnog uvjeta; preporuča se studentima prve godine studija
Opis kolegija: U okviru ovog kolegija će se raspravljati o problemu znanja kroz tematiziranje  tradicionalnog modela usredotočenog na individualnog spoznavatelja u procesu oblikovanja spoznaje i proizvodnje znanja. Pažnja će biti pridana činjenici da se disciplinarni pothvati ne odvijaju u društvnom vakuumu, i shodno tome, naglasak će se staviti na analizu onih  procesa koji imaju središnju ulogu tokom institucionalnog ovjeravanja znanja, odnosno pridavanja statusa znanja određenim tvrdnjama. Prema tome, uvod u socijalnu epistemologiju će se ishodišno baviti poznatim razlikovanjem između konteksta otkrića i konteksta opravadanja, te će s obzirom na dosadašnje filozofijske rasprave razmotriti dvije tradicije unutar same socijalne epistemologije: slabu inačicu kakvu nalazimo, primjerice, kod Alvina Goodmana i jaku inačicu izvedenu u radovima Stevea Fullera. Nakon određenja temeljnih smjernica socijalne epistemologije u prvom dijelu, pažnja će biti usmjerena na status znanstvenog znanja u drugom dijelu seminara, odnosno pokušati će se ispitati teorijski učinici socijalne epistemologije i utvrditi valjanost njezinih kritičkih polazišta na primjerima konkretnih disciplinarnih pothvata.
Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (izvještaji o čitanju), sudjelovanje u diskusiji
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o čitanju u kolegiju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod u kolegij
 2. Određenje istraživačkog polja
 3. Pregled strategija opravdanja u socijalnoj epistemologiji
 4. Karl R. Popper
 5. Thomas S. Kuhn
 6. Thomas S. Kuhn
 7. Edinburška škola: uvod u Strogi program
 8. Edinburška škola: Wittgenstein, pravila i institucije
 9. Strogi program i njegovi kritičari
 10. Studiji znanosti i tehnologije
 11. Studiji znanosti i tehnologije
 12. Jaki i slabi program socijalne epistemologije
 13. Jaki i slabi program socijalne epistemologije
 14. Socijalna epistemologija i organizacija sveučilišta

Literatura:

 • Barry Barnes, T. S.Kuhn and social science, 1982., Columbia University Press
 • Boran Berčić, Znanost i istina, 1995., Hrvatski kulturni dom
 • David Bloor, Wittgenstein, rules and institutions, 1997., Routledge
 • David Bloor, Knowledge and social imagery, 1991., University of Chicago Press
 • Alan F. Chalmers, What is this thing called science?, 1999., Open University Press
 • Alvin I. Goodman, Knowledge in a social world, 1999., Claredon Press
 • Susan Haack, Defending science within reason, 2007., Prometheus Books
 • Ian Hacking, Representing and intervening, 1983., Cambridge University Press
 • David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 • Martin Hollis i Steven Lukes (ur.), Rationality and relativism, 1994., MIT Press
 • Paul Feyerabend, Protiv metode, 1987. Veselin Masleša (prev.Mario Suško)
 • Steve Fuller, Social Epistemology, 1988., Indiana University Press
 • Steve Fuller, Thomas Kuhn: A philosophical history for our times, 2000., Univerisity of Chicago Press
 • Steve Fuller i James H. Collier, Philosophy, rhetoric and the end of knowledge, 2004., LEA Publishers
 • Boris Kožnjak, Eksperiment i filozofija, 2013. Kruzak
 • Thomas Kuhn, Struktura znanstevnih revolucija, 2013., Jesenski i Turk (prev.Mirna Zelić)
 • Bruno Latour, Science in action, 1987., Harvard University Press
 • Imre Lakatos i Alan Musgrave (ur.), Criticism and growth of knowledge, 1970., Cambridge University Press
 • Larry Laudan, Beyond Positivism and relativism, 1996., Westview Press
 • Karl Mannheim, Ideologija i utopija, Jesenski i Turk, 2007., (prev.Kiril Miladinov)
 • Karl R. Popper, Logika naučnog otkrića, 1973., Nolit (prev.Staniša Novaković)
 • Snježana Prijić-Samaržija, Društvo i Spoznaja, 2004., Kruzak
 • Hilary Putnam, Reason and realism, 1983., Cambridge University Press
 • Shapin, Steven. Discipline and bounding: The history and sociology of science as seen through the externalism-internalism debate, 1992., History of science 30(4)
 • Fredrick Schmitt, Socijalna epistemologija, u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja, 2004. (J.Greco i E.Sosa ur., hrv. izdanje priredio B.Mikulić), Jesenski i Turk
 • K. Brad Wray, Kuhn’s evolutionary social epistemology, Cambridge University Press