logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika – opći predmet (silab)

SYLLABUS ZA ESTETIKU – OPĆI PREDMET (PREDAVANJA, LJETNI SEMESTAR)
 
Naziv predmeta: Estetika
Nastavnica: prof. dr. Nadežda Čačinovič
ETCS: 6 bodova, za studente komparativne književnosti
Jezik: hrvatski
Trajanje: 4 sata tjedno
Status: obvezni za studente komparativne, izborni za ostale studente
Oblik nastave: predavanja
Ispit: usmeni
Uvjeti za upis: nema
Opis predmeta: Na predavanjima iz opće estetike studentima se pružaju temeljna znanja o ovoj disciplini kako bi mogli shvatiti filozofijsku dimenziju u povijesti interpretacije umjetničkih djela i pojma ljepote ali i teorijske probleme vezane uz suvremenu umjetnost.
Cilj: Omogućiti interdisciplinarne uvide
 

Sadržaj kolegija:

 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada. Pretpostavke razumijevanja promjena paradigmi u suvremenoj estetici
 2. marksizam: Lukács, Bloch

3.      «           : Benjamin, Adorno

 1. paradigma jezika: Heidegger, Gadamer
 2. « , strukturalizam, dekonstrukcija: Barthes, Derrida
 3. Moderna i pretpostavke utemeljenja postmoderne
 4. Vattimo, Lyotard
 5. Estetički obrat: promjene u pojmu estetike uključivanjem dizajna, mode, medija
 6. Razlikovanja spram povijesnih paradigmi: antika – Platon, Aristotel
 7.                            «                                               : srednjovjekovne koncepcije
 8.                             «                                              : epoha estetike, Baumgarten
 9.                            «                                               :           «          , Kant
 10.                            «                                               :           «          , Hegel
 11.                            «                                               :           «          , Schelling
 12. Koncepcije 19. stoljeća: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

 

 

 

Estetika- opća: ispitna literatura

Obvezna                                                                           

Platon, Država, Gozba, Fedar, Ijon  (2)             

Aristotel, O pjesničkom umijeću

Hegel, Estetika (Uvod)

Benjamin, Estetički ogledi

A.C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 

Dodatna                    

Goodman, Jezici umjetnosti

Grlić, Estetika I.-IV.

Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović

Čačinovič, Estetika

Eco, Povijest ljepote

Za umjetnost, ur. G. Škorić

Literatura uz kolegij: Literatura uz kolegij: Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti; Lukács, Teorija romana, Bloch, O umjetnosti, Benjamin, Estetički ogledi, Adorno, Estetička teorija, Heidegger o biti umjetnosti, Gadamer,Ogledi o filozofiji umjetnosti, Barthes, Carstvo znakova, Derrida, O gramatologiji, Vattimo: Kraj moderne, Lyotard, Postmoderno stanje, A.C. Danto, Nasilje nad ljepotom; Rancière, The Politics of Aesthetics; Michaud, Umjetnost u plinovitu stanju; Tatarkjevič, Istorija šest pojmova; Grlić, Estetika I.-IV.; Koppe, Grundbegriffe der Aesthetik; Barck u.a. (Hrsg.), Aesthetische Grundbegriffe; Eco, Povijest ljepote; Levison (ed.), The Oxford Handbook of Aesthetics; Cooper (ed.), Blackwell Companion o Aesthetics; Gaut/McIver Lopes, The Routledge Companion to Aesthetics; Grassi, teorija o lepom u antici; Assunto, Teorija o lepom u srednjem vijeku; Maritain, Umjetnost i skolastika; Eco, Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici; Paetzold, Aesthetik des deutschen Idealismus; Schulz, Metaphysik des Schwebens;