logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije – seminar: Platon, Politeja

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar

Naziv kolegija:Platon: Politeja

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: Težište će u seminaru biti stavljeno na središnje knjige Platonove Politeje, to jest na VI. i VII. knjigu, u kojima se najprije izlaže narav filozofa, a zatim slijede prispodoba sa Suncem, prispodoba s crtom i prispodoba s pećinom te naposljetku izlaganje sustava znanja i tomu primjerenog sustava obrazovanja, s posebnim naglaskom na dijalektiku kao najviše znanje i njemu podređena matematička znanja. Seminar ima zadaću pokazati kako se u Platona etički i politički pojam pravednosti i dobrote temelji u ontologičkom pojmu, koji se odnosi na ideju pravednosti i ideju dobrote. U središtu pažnje naći će se Platonov „nauk o idejama“ i ustroj dijalektičkog istraživanja ideja kako je izložen u Politeji, Platonovo poimanje istine, odnos između duševnih moći razabiranja i stupnjeva bitka bića, te odnos između onoga bivajućeg i ideja kao istinskog bitka.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim grčkoj filozofiji, a također i s kolegijima iz predmeta Ontologija i Teorija spoznaje zbog temeljnih ontologijskih i gnoseologijskih pitanja koja se u njemu obrađuju.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Platonovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem Platonovog teksta i ostale ponuđene literature vezane uz njega, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Platonovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Literatura:

Primarna literatura

Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb, 2009.

Sekundarna literatura

Barbarić, D., Ideja Dobra – Platonova Politeia VI-VII, Demetra, Zagreb, 1995.

Ferrari, G. R. F. (ed.), The Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije IV, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007.

McPherran, M. (ed.), Plato’s Republic. A Critical Guide, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Šegedin, P., Pojam uma u Platona, Matica hrvatska, Zagreb, 2012.

Izdanje izvornog teksta

Platonis Opera IV, ed. J. Burnet, Oxford University Press, Oxford, 1963.