logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Nastavna praksa filozofije I 2018./19.

Naziv kolegija: Nastavna praksa filozofije I

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Philosophy Teaching Practice I

Nositelj kolegija: dr. sc. Raul Raunić,doc.

Izvođači kolegija: mentori Nastavne prakse filozofije

Vrsta kolegija i oblik nastave: vježbe iz Metodike nastave filozofije u vježbaonicama FF

Status: obavezan kolegij za nastavnički smjer diplomskog studija filozofije

Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno

ECTS: 3 boda

Uvjeti za upis u kolegij: upisan kolegij Metodika nastave filozofije

Cilj kolegija: Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike

Obveze studenata: redovito pohađanje mentorske nastave, vođenje dnevnika nastavne prakse, samostalno izvođenje nastavnih jedinica. Analiza studentskih priprema za samostalno izvođenje nastavnih jedinica je sastavni dio ispita iz Metodike nastave filozofije

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: rasprave i konzultacije, povremena nazočnost nositelja kolegija.

Sadržaj kolegija: Uz vodstvo iskusnih profesora mentora, vanjskih suradnika Filozofskog fakulteta, studentima je omogućeno da u gimnazijama i drugim srednjim školama, provedu sljedeće aktivnosti:

– slušaju mentorsku nastavu i iskustveno uče na temelju demonstracijskih metoda i oponašanjem modela;

– vode dnevnik nastavne prakse

– sudjeluju u analizama mentorske nastave s posebnim osvrtom na primijenjene metode i načine izvođenja nastavnih sadržaja

– uvježbavaju prvi nastup pred učenicima, te načine motiviranja i organiziranja radnog ozračja

– postupno usvajaju psihomotoričke tehnike na kojima počivaju nastavnička umijeća

-usvajaju različite vrste i načine nastavne komunikacije s posebnim osvrtom na interaktivnu nastavu, strukturirani dijalog i njegovanje kritičkog mišljenja

– u dogovoru s mentorom planiraju i izvode kraće (10-15 minutne) suradničke priloge u nastavi sa stručnom i metodičkom obradom određenog filozofskog, logičkog ili etičkog problema