logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi (2020./2021.)

Napomena: Studenti/ice mogu prijaviti ispit do 48h prije ispitnog roka, a odjaviti do 24h prije ispitnog roka.

Studenti/ice ne prijavljuju ispitne rokove iz seminara, obaveznih kolegija u zimskom semestru koji imaju nastavni kolegij u ljetnom semestru, Nastavne prakse filozofije i Mentorskih konzultacija, već su na rokove iz navedenih kolegija prijavljeni odmah po završetku semestra.

Seminarske obaveze studenti/ice trebaju izvršiti do kraja semestra u kojem su upisali i slušali seminar. Iznimno u dogovoru s nastavnikom/icom seminarske obaveze mogu se izvršiti i nakon završetka semestra. No, naknadno stečeni ECTS bodovi iz seminara pripadaju onoj akademskoj godini u kojoj je seminar upisan i odslušan.

Informacije o ispitima u zimskom ispitnom roku za akademsku godinu 2020.-2021. u vrijeme posebnih mjera zbog SARS-CoV-2 pandemije nalaze se ovdje.

 

Sukladno trenutačnim epidemiološkim preporukama ispiti će se, kao i dosad, održati mrežnim putem s mogućnošću prilagodbe ako nove ili drukčije preporuke i odluke stupe na snagu pa studentice i studente molimo da prate obavijesti Odsjeka. 

 

IZVANREDNI ISPITNI ROK (19. – 30. travnja 2021.)

 

Doc. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći predmet, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

Zimski ispitni rok: 25. 1., 1. 2. i 9. 2. u 11.00 sati

Ljetni ispitni rok: 16. 6., 21. 6. i 5. 7. u 10.30 sati

Jesenski ispitni rok: 1. 9., 8. 9.  u 10.30 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Suvremena filozofska terminologija II, Socijalna filozofija, Filozofija roda

Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2. i 10. 2. u 9.00 sati

Ljetni ispitni rok: 14. 6., 21. 6. i 28. 6. u 9.00 sati

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 13. 9. u 9.00 sati

 

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI

Zimski ispitni rok: 29. 1., 9. 2. i 16. 2. u 9.00 sati pismeni, oko 11:00 ili kasnije (ovisno o broju studenata i dogovoru) usmeni

Ljetni ispitni rok: 18. 6., 29. 6. i 6. 7. u 9.00 pismeni, oko 11:00 ili kasnije (ovisno o broju studenata i dogovoru) usmeni

Jesenski ispitni rok: 3. 9., 14. 9. i 21. 9. u 9.00 pismeni, oko 11:00 ili kasnije (ovisno o broju studenata i dogovoru) usmeni

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II, Bioetika, Etika – opći predmet

Zimski ispitni rok: 25. 1., 8. 2. i 15. 2. u 12.00 sati

Ljetni ispitni rok: 14. 6., 5. 7. i 12. 7. u 12.00 sati

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 13. 9., u 12.00 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

Zimski ispitni rok: 28. 1., 4. 2. i 11. 2. u 15.00 sati

Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6. i 1. 7. u 15.00 sati

Jesenski ispitni rok: 2. 9, 9. 9. i 16. 9. u 15.00 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Logika I – uvod u simboličku logiku, Logika II, Metodologija znanstvenog rada, Filozofija znanosti, Filozofija jezika

Zimski ispitni rok: 9. 2. i 19. 2. u 12.00 sati

Zimski ispitni rok iz kolegija Filozofija jezika: 9. 2. i 19. 2. u 17.00 sati

Ljetni ispitni rok: 14. 6., 21. 6. i 28. 6. u 12.00 – 14.00 sati (dvorana DIII)

Jesenski ispitni rok: 6. 9., 13. 9. i 20. 9. u 12.00 – 14.00 sati (dvorana DIII)

Napomena: Pismeni ispiti iz predmeta Logika I i Logika II održat će se u navedene datume u 12h u dvorani DIII. Usmeni ispiti iz predmeta Logika II, Filozofija znanosti, Metodologija znanstvenog rada održat će se isti dan odmah nakon pismenih ispita, a usmeni ispit iz Filozofije jezika održat će se u 17.00 sati.

Ispitni rokovi 21. 6. i 13. 9. održat će se u slučaju normalnog održavanja ispita, a u slučaju održavanja ispita elektroničkim putem zbog potrebe pripreme individualnih ispita, termini predaje kvalifikacijskih ispita su 4 i 18. 6. (deset dana prije ispita).

 

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

Kolokvij iz kolegija Povijest filozofije I u zimskom ispitnom roku ak. god. 2020./21. održat će se 29. siječnja, 5. veljače i 12. veljače od 16.00 sati.

Pismeni dio ispita iz kolegija Povijesti filozofije II u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održat će se:

  1. siječnja i 12. veljače u 10.00 sati
  2. lipnja i 13. srpnja u 10.00 sati
  3. rujna i 24. rujna u 10.00 sati

Usmeni dio ispita iz kolegija Povijest filozofije II u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održat će se:

  1. siječnja i 12. veljače u 15.00 sati
  2. lipnja i 13. srpnja u 10.00 sati u 16.00 sati
  3. rujna i 24. rujna u 16.00 sati

Kolokviji i usmeni ispiti provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega, a pismeni ispiti korištenjem aktivnosti Test u sustavu učenja na daljinu Omega.

Studenti trebaju prijavu za kolokvij iz predmeta Povijest filozofije I poslati nastavniku do 22. siječnja na e-mail adresu imikecin@ffzg.hr sa sljedećim podacima: ime i prezime, JMBAG, e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega), naziv kolegija, termin ispita (dan/mjesec/godina), broj mobilnog telefona, tema kolokvija. Studenti odabiru jedan od triju termina, s time da u svakom terminu ima najviše 15 mjesta. Pojedine liste za kolokvij bit će otvorene dok ima mjesta. Tema kolokvija je ista kao i tema seminarskog rada odabrana u kolegiju Grčka filozofija I.

Položeni kolokvij je uvjet za upis kolegija Povijest filozofije II

Student treba prijaviti ispit iz predmeta Povijest filozofije II putem sustava ISVU, a nakon toga treba odmah nastavniku poslati e-mail na adresu imikecin@ffzg.hr sa sljedećim podacima: ime i prezime, JMBAG, e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega), naziv kolegija, termin ispita (dan/mjesec/godina), broj mobilnog telefona.

Radi organizacije ispita, studenti trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Studenti koji su već položili pismeni dio ispita trebaju nastavniku putem e-maila pet dana unaprijed najaviti izlazak na usmeni dio ispita kako bi se dogovorio točan termin održavanja ispita.  

Studentima koji će položiti pismeni dio ispita u ljetnom i jesenskom ispitnom roku ak. god. 2020./21. nastavnik će e-mailom poslati obavijest o ispitnim grupama i vremenu održavanja usmenog ispita nakon završenog usmenog ispita 18. lipnja, 13. srpnja, 3. rujna i 24. rujna između 12.00 i 15.00 sati.

Upute za pismene ispite na daljinu namijenjene studentima dostupne su na adresi:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2105

Upute za usmene ispite na daljinu namijenjene studentima dostupne su na adresi: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2051

 

Prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njemački idealizam

Zimski ispitni rok: 3. 2., 10. 2. i 17. 2. u 9.00 sati

Ljetni ispitni rok: 23. 6., 30. 6. i 7. 7. u 16 sati

Jesenski ispitni rok: 8. 9., 15. 9. i 22. 9. u 16 sati

 

Luka Perušić, asistent; prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet

Zimski ispitni rok: 25. 1., 1. 2. i 15. 2. u 17.00 sati (usmeni ispit, mrežno, po grupama)

Izvanredni ispitni rok: 19. 4. 2021. (usmeni ispit, mrežno, po grupama)

Ljetni ispitni rok: 14. 6., 21. 6. i 5. 7. u 17.00 sati (usmeni ispit, mrežno, po grupama)

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 20. 9. u 17.00 sati (usmeni ispit, mrežno, po grupama)

 

Doc. dr. sc. Raul Raunić

Filozofija politike

Zimski ispitni rok: 26. 1. u 17.00 sati; 11. 2. i 18. 2. u 15.00 sati

Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 17.00 sati; 8. 7. u 15.00 sati; 15. 7. u 11.00 sati

Jesenski ispitni rok: 9. 9. u 17.00 sati; 16. 9. i 23. 9 u 11.00 sati

Metodika nastave filozofije

Zimski ispitni rok: 26. 1., 11. 2. i 18. 2. u 20.00 sati

Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 20.00 sati; 8. 7. u 19.00 sati; 15. 7. u 18.00 sati

Jesenski ispitni rok: 9. 9. u 20.00 sati; 16. 9. u 19.00 sati; 23. 9. u 18.00 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić

Ontologija II, Metafizika, Filozofija povijesti

Zimski ispitni rok: 1.2., 8.2. i 15.2. u 14.00 sati

Ljetni ispitni rok: 21. 6., 28.6.  i 5.7. u 14.00 sati

Jesenski ispitni rok: 6.9., 13.9., 20.9. u 14.00 sati

 

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Estetika, Estetika – opći predmet, Suvremena estetika, Filozofija religije, Metafizika, Filozofija kulture (za Filozofiju kulture ispitne rokove vidjeti kod doc. dr. sc. Luke Bogdanića)

Zimski ispitni rok: 2. 2., 9. 2. i 16. 2. u 10.00 sati

Ljetni ispitni rok: 22. 6., 29. 6. i  6. 7. u 10.00 sati

Jesenski ispitni rok: 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 10.00 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Povijest filozofije IV, Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet, Grčka filozofija II, Filozofske teorije emocija

Zimski ispitni rok: 27. 1., 10. 2. i 17. 2.

Ljetni ispitni rok: 16. 6., 23. 6., i 7. 7.

Jesenski ispitni rok: 1. 9., 8. 9. i 22. 9.

Napomena: U 13h pismeni ispit iz Grčke filozofije II, Filozofskih teorija emocija i Povijesti filozofije IV, a usmeni ispit iz Grčke filozofije II, Povijesti filozofije IV i Uvoda u Filozofiju II prema dogovoru.

 

Prof. dr. sc. Lino Veljak

Filozofija povijesti – osnovni problemi filozofije povijesti

Zimski rok: 8.2., 15.2. i 19.2. u 11.00 sati

Ljetni ispitni rok: 21.6., 28.6. i 5.7. u 11.00 sati

Jesenski ispitni rok: 6.9., 13.9. i 20.9. u 11.00 sati

 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja (za filozofe):

Zimski ispitni rok: 25. 1., 1. 2. i 8. 2. u 11.00 sati (online – Omega)

Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6. i 6. 7. u 16.00 sati (C-217)

Jesenski ispitni rok: 2., 9. i 16. 9. u 16.00 sati (C-217)

Filozofija odgoja – opći predmet (za ne-filozofe):

Zimski ispitni rok: 25. 1., 1. 2. i 8. 2. u 10.00 sati (online – Omega)

Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6. i 6. 7. u 10.00 sati (online – Omega)

Jesenski ispitni rok: 2. 9., 9. 9. i 16. 9. u 10.00 sati (online – Omega)

Filozofske teorije emocija:

Popis ispitnih termina vidjeti kod prof. Marka Tokića.