logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metodologija znanstvenog rada

Uvjet upisa: nema uvjeta
Cilj: Cilj je upoznati studente s osnovnim pojmovima i metodama filozofije znanosti vezanim uz problematiku znanstvene metode, ovladati temeljnim deduktivnim i induktivnim tehnikama zaključivanja, te razviti mogućnost kritičkog rasuđivanja mogućnosti i ograničenja
Sadržaj: Uvod u kolegij. Što je filozofija znanosti? Filozofija znanosti i povezana područja. Problem znanstvene metode. Logički temelji filozofije znanosti – Logika, znanstvene metode i dedukcija.  Logički temelji – Logika sudova, sintaksa, semantika. Logički temelji – Logika predikata, sintaksa, semantika. Logička struktura znanstvenih zakona. Logička struktura znanosti: Znanstveni pojmovi, zakoni i teorije. Pozitivizam i logička rekonstrukcija znanosti. Problem znanstvenog objašnjenja – D-N model i njegove kritike. Struktura znanstvenih teorija: Aksiomatizacija teorija – primjeri, mogućnosti i ograničenja. Indukcija i induktivna logika. Deduktivna i induktivna logika. Pojam semantičke informacije i informativnost. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti i filozofije vjerojatnosti i statistike. Bayeseov teorem i bayesanizam. Znanstveno otkriće, indukcija i vjerojatnost. Induktivna logika i vjerojatnost, neke filozofske interpretacije. Problem indukcije – od Humea do danas. Opravdanje indukcije. Problem demarkacije znanosti od pseudoznanosti. Bečki krug, Popper, suvremene kontraverze. Pitanje razvoja znanosti i znanstvenih teorija. Kuhn i znanstvene revolucije. Filozofija znanosti i društveno- humanističke znanosti..
Korištene metode: predavanje, on-line kolokviji, vježbe s demonstratorima
Studentske obveze: 70% riješenih zadataka na on-line kolokviju, seminarski radi i on-line ocjenjivanje kolega
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Literatura:

Obvezna

  • Zbirka odabranih tekstovi iz metodologije znanstvenog rada i uvoda u filozofiju znanosti (priredio D. Lauc)

Dopunska

  • Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974.
  • Nolt, J. Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998.
  • Lauc/Šikić: Logika (2 i 3 dio)