logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija roda

Naziv kolegija: Filozofija roda
Nositeljice kolegija: prof. dr. Nadežda Čačinovič i doc. dr. Ankica Čakardić
Izvođačica kolegija: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
ECTS-bodovi: 4 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, ispit/seminar: 2 boda)
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema
Sadržaj: Kolegij analizira pitanje je li filozofija, povijesno ili aktualno, rodno pristrana i što su razlozi asimetričnog sudjelovanja žena u historiji filozofije. Zanimat će nas marksistička analiza rodne asimetrije sudjelovanja žena u poznatim kulturama i civilizacijama. Radom na tekstovima filozofskih klasika i teoretičarki – koje su unatoč preprekama dale svoj doprinos filozofiji i različitim teorijskim disciplinama – te na suvremenim tekstovima o pitanjima odnosa roda i klase, kao i o moguće rodno uvjetovanoj proizvodnji znanja, temom postaje i pitanje opravdanosti univerzalističkih aspiracija filozofije. Pored obrađivanja teorija konkretnih autorica i autora, teme kojima ćemo se u seminaru baviti su: odnos feminizma i filozofije, odnos uloge obitelji i političke ekonomije, historija feminizma, debata o kućanskom radu, intersekcionalnost, prvobitna akumulacija kapitala i imperijalizam, spolna podjela rada, “afektivni rad”, kapitalizam i neoliberalizam.
Cilj: Stjecanje potrebnih znanja i uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz rodne teorijske aspekte. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim i znanstvenim disciplinama (poput socijalne filozofije, političke filozofije, epistemologije)
Korištene metode: predavanja, rad na tekstovima i dijaloška nastava (seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije, evaluacija studentskih referata i radova, sveučilišna anketa
Studentske obaveze: 80% prisutnosti na nastavi (najviše 3 izostanka), seminarska izlaganja i ispit, tjedne bilješke pročitanih tekstova, sudjelovanje u raspravi

Sadržaj kolegija:
1. Uvodne napomene o ciljevima seminara i sadržaju pojedine izvedbene cjeline.
Dogovor o obvezama i literaturi te načinu rada. Preuzimanje seminarskih obveza
2. Praxis i filozofija feminizma: aporije univerzalizma
Blaženka Despot, “Povijest i priroda žene”, str. 163-181.
3. Filozofija feminizma: problem logike pars pro toto
Ankica Čakardić, “Um i spol. Kontingencija feminističkog koncepta socijalne epistemologije”, str. 19-65.
4. Marksistički feminizam: rod, klasa i porodica
Friedrich Engels: Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, drugo poglavlje, dostupno na:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/ch02.htm
Heather Brown, Marx on Gender and the Family: A Critical Study (Haymarket Books, 2013), poglavlje 3, str. 52-98.
5. Kapitalizam i patrijarhat: unitarna i dvosistemska teorija
Lise Vogel, “The Reproduction of Labor Power,”, str. 141–156.
Cinzia Arruzza, “Remarks on Gender,” Viewpoint Magazine, dostupno na: https://viewpointmag.com/2014/09/02/remarks-on-gender/
6. Feminizam: historijat
Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution”, str. 11-37.
Ankica Čakardić, Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, str. 223-243.
7. Revolucionarna dijalektika i ženski subjekt: Clara Zetkin, Alexandra Kollontai i Emma Goldman
Alexandra Kollontai, “Sexual Relations and the Class Struggle,” “Communism and the Family”, str. 237-249. i 250-260.
Emma Goldman, “Anarchy and the Sex Question,” dostupno na: http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/goldman/sexquestion.html
Clara Zetkin, “Organising Women Workers”, dostpuno na:
https://www.marxists.org/archive/zetkin/1922/ci/women.htm
8. Egzistencijalizam
Simone de Beauvoir, Drugi spol, (“Uvod” i “Djetinjstvo”, str. 135-163.)
9. Performativnost i subjekt žudnje
Judith Butler, “Subjekti spola/roda/žudnje”, str. 241-255.
Martha Nussbaum, “The Professor of Parody”, dostupno na:
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf
10. Društveni i spolni ugovor
Carole Pateman, “Sklapanje ugovora”, str. 17-33.
Catherine A. MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State, izbor.
11. “Tranzicija” feudalizma u kapitalizam
Silvia Federici, “Kapitalistička akumulacija i akumulacija rada u Europi” i “Opadanje stanovništva, ekonomska kriza i discipliniranje žena”, str. 86-90. i 112-119.
12. Teorija društvene reprodukcije
Susan Ferguson i David McNally. “Capital, Labour-Power, and Gender Relations,” str. XVII – XL.
Tithi Bhattacharya, “What is social reproduction theory?”, dostupno na:
http://socialistworker.org/2013/09/10/what-is-social-reproduction-theory
13. Feministička kritika neoliberalizma
Nancy Fraser: “How feminism became capitalism’s handmaiden – and how to reclaim it”, dostupno na:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal
Hester Eisenstein: “Women, Work and the Mainstreaming of Feminism”, str. 39-73
14. Zaključna rasprava.

Osnovna literatura:

1. Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory, Haymarket Books, Chicago 2014.
2. Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/
3. Silvia Federici, Caliban and the Witch. Woman, the Body and Primitive Accumulation, Autonomedia, New York 2009.
4. Heather Brown, Marx on Gender and the Family: A Critical Study, Haymarket Books, Chicago 2013.
5. Simone de Beauvoir, Drugi pol I/II, BIGZ, Beograd 1982.
6. Blaženka Despot, »Povijest i priroda žene«, u: Gordana Bosanac (ur.), Izabrana djela Blaženke Despot, Idiz i Ženska infoteka, Zagreb 2004.
7. Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb 2000.
8. Nancy Fraser, Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, Verso, London/New York 2013.
9. Ankica Čakardić, “Um i spol. Kontingencija feminističkog koncepta socijalne epistemologije”, u: Ankica Čakardić (ur.), Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, CŽS i HFD, Zagreb 2010.
10. Ankica Čakardić, “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, Verso, London/New York 2015.
11. Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution,” New Left Review 40 (December 1966): 11-37.
12. Alexandra Kollontai, “Sexual Relations and the Class Struggle” i “Communism and the Family”, u: Alexandra Kollontai, Selected Writings (W. W. Norton 1977).
13. Susan Ferguson i David McNally, “Capital, Labour-Power, and Gender Relations,” u: Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (Brill, 2013)
14. Hester Eisenstein, Feminism Seduced. How Global Elites Use Women’s Labour and Ideas to Exploit the World, Paradigm Publishers, Boulder/London 2009.
15. Carole Pateman, Spolni ugovor, Ženska infoteka, Zagreb 2000.
16. Martha Nussbaum, “The Professor of Parody”, dostupno na:
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf
17. Catherine A. MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State, PDF knjige, izbor.

Dodatna literatura:
Nadežda Čačinovič (ur.), Žene i filozofija, Centar za ženske studije, Zagreb 2006.
Judith A. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New York, 2003. Janet Radcliffe Richards, The Sceptical Feminist. A philosophical Enquiry, Routledge, London 1980.
Genevieve Loyd (ur.), Feminism and History of Philosophy, Oxford Readings in Feminism, Oxford, 2002.
Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, Colorado, 2009.
Michèle Le Doeuff, Recherches sur l’imaginaire philosophique, Payot, Paris 1980.
Mary Warnock (ur.), Women Philosophers, J. M. Dent & Sons Ltd, London 1996.
John Stuart Mill, Podređenost žena, Jesenski i Turk i HSD, Zagreb 2000.
Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy, Routledge, New York/London 2004
Helen E. Longino, »Feministička epistemologija«, u: John Greco i Ernest Sosa (ur.): Epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
Wendy Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, PUP, Princeton/New Jersey, 1995.
Genevieve Vaughan, For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange, Anomaly Press and Plain View Press, 2002.
Ben Fine, Women’s Employment and the Capitalist Family, Routledge, London/New York, 2002.