logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju I (Jurić / Perušić)

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju / Uvod u filozofiju – opći predmet
Naziv kolegija: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju – opći predmet I
Nositelj predmeta: red. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvoditelji kolegija: doc. dr. sc. Luka Perušić
Trajanje kolegija: 1 (zimski) semestar, 2 sata tjedno.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda.
Jezik izvođenja nastave: hrvatski.
Status kolegija: obvezni.
Oblik nastave: predavanje.
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa.
Nastavne metode: predavanje, dijalog, multimedijalna interakcija i participativne metode rada.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, nastavne pripreme.
Način provjere znanja: zajednički i individualni razgovori o problematici kolegija.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe nastave, studentska evaluacija.

Opis kolegija: Kolegijem će se »Uvod u filozofiju I« studentima obrazložiti kontekst nastanka, razvoja i aktualnosti filozofije kao znanstveno-kulturne djelatnosti, približiti i nazrijeti smisao filozofiranja i promotriti ulogu filozofa i filozofije u društvu, ponuditi orijentaciju u konstituiranju mladog filozofa ili filozofski nadahnutog istraživača i zasnovati temelje za ozbiljan uzlazak u filozofiranje, istraživanje i problemsku specijalizaciju.

Uloga kolegija: Kolegij služi kao uvođenje u filozofiju, kao uvod u studiranje filozofije kao smjera u području visokog obrazovanja i profesionalno bavljenje filozofijom, kao uvod u filozofsko studiranje i kao priprema za praktični filozofski angažman. Cilj mu je predstaviti studentima filozofije jasno ocrtati cjelinu filozofije u povijesnom i aktualnom pogledu te dati temelje za snalaženje u posebno orijentiranim kolegijima čiji sadržaji kapacitetima posebnih znanja premašuju kriterije uvođenja. Studentima će drugih smjerova kolegij ukazati na relevantnost filozofijskog pristupa problemima i ponuditi načine integriranja filozofskog mišljenja i metode u druga znanstvena područja.

Sadržaj susreta:

 1. Modeli uvoda u filozofiju
 2. Prirodno porijeklo filozofiranja
 3. Filozofijska volja (za istinom)
 4. Društveno očitovanje filozofijske volje
 5. Svrhe i predmeti filozofije
 6. Osnova filozofijskog mišljenja
 7. Filozofijsko mišljenje i znanstveni postupak I
 8. Filozofijsko mišljenje i znanstveni postupak II
 9. Osnovno filozofijsko oruđe, dio I.
 10. Osnovno filozofijsko oruđe, dio II.
 11. Osnovno filozofijsko oruđe, dio III.
 12. Pojmovna jezgra filozofije, dio I.
 13. Pojmovna jezgra filozofije, dio II.
 14. Pojmovna jezgra filozofije, dio III.
 15. Pojmovna jezgra filozofije, dio IV.

Popis neobvezatne literature za proširenje osnova:

Monografije

 • Wilhelm Wundt, Uvod u filozofiju, preveo Ratimir Škunca, Demetra, Zagreb 2014.
 • Brano Bošnjak, Povijest filozofije: razvoj mišljenja u ideji cjeline, svesci 1, 2, 3, Školska knjiga, Zagreb 2019.
 • Marijan Cipra, Metamorfoze metafizike, Matica hrvatska 1999.
 • Etienne Gilson, Bitak i bit, preveo Daniel Bučan, Demetra, Zagreb 2010.
 • Branko Despot, Uvodi u filozofiju Branka Despota, tom 1 (1981-1982), Demetra, Zagreb 2019.
 • Boran Berčić, Filozofija, sažeto e-izdanje, Ibis grafika, Zagreb 2015. Dostupno ovdje: https://bib.irb.hr/datoteka/546996.Bercic_Filozofija_e-izdanje.pdf

 Rječnici, pojmovnici

 • Anto Mišić, Rječnik filozofskih pojmova, Verbum, Split 2000.
 • Stipe Kutleša (ur.), Filozofski leksikon, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb 2012.
 • Alois Halder, Filozofijski riječnik, prev. Ante Sesar, Naklada Jurčić, Zagreb 2002.
 • Vladimir Filipović (ur.), Filozofijski rječnik, treće izdanje, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1989.