logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija roda – seminar: Filozofija roda 2018./19.

Naziv seminara: Filozofija roda

Nositeljica i izvođačica kolegija: doc. dr. Ankica Čakardić

ECTS-bodovi: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, izloženi referat na seminaru: 1 bod)

Jezik: hrvatski

Trajanje: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status: izborni

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis kolegija: nema

Sadržaj: Kolegij analizira pitanje je li filozofija, povijesno ili aktualno, rodno pristrana i što su razlozi asimetričnog sudjelovanja žena u historiji filozofije. Radom na tekstovima filozofskih klasika i teoretičarki – koje su unatoč preprekama dale svoj doprinos filozofiji i različitim teorijskim disciplinama – te na suvremenim tekstovima o pitanjima odnosa roda i klase, kao i o moguće rodno uvjetovanoj proizvodnji znanja, temom postaje i pitanje opravdanosti univerzalističkih aspiracija filozofije. Pored obrađivanja teorija konkretnih autorica i autora, zanimat će nas marksistička analiza opresije i eksploatacije i sljedeće teme: odnos feminizma i filozofije, historija feminizma, debata o kućanskom radu, teorija socijalne reprodukcije, intersekcionalnost, prvobitna akumulacija kapitala i imperijalizam, spolna podjela rada, uloga obitelji u reprodukciji društva, “afektivni rad”, rodne pretpostavke kapitalizma i neoliberalizma

Cilj: Stjecanje potrebnih znanja i uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz rodne aspekte teorije. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja i sustavnije povezivanje filozofije roda s drugim filozofskim i znanstvenim disciplinama (poput socijalne filozofije, političke filozofije, antropologije, epistemologije, kulturalnih studija, sociologije, historijskih znanosti, politologije, pravnih znanosti itd.) 

Korištene metode: uvodna predavanja, rad na tekstovima i dijaloška nastava (seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada) 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije, evaluacija studentskih referata i radova, sveučilišna anketa

Studentske obaveze: 80% prisutnosti na nastavi (najviše 3 izostanka), seminarska izlaganja, tjedne bilješke pročitanih tekstova, sudjelovanje u raspravi

Sadržaj kolegija:

1. Uvodne napomene o ciljevima seminara i sadržaju pojedine izvedbene cjeline. Dogovor o obavezama i literaturi te načinu rada. Preuzimanje seminarskih obaveza.

2. Feministička epistemologija:

– Helen E. Longino, „Feministička epistemologija”, u: Greco i Sosa, Vodič u teorije znanja.

3. Rod i klasa:

– Friedrich Engels, Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, poglavlja: „Porodica” i „Barbarstvo i civilizacija”.

4. Feministička filozofija i Praxis:

Blaženka Despot, Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, poglavlja: „Povijest i priroda žene” i „Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje”.

5. Feministički egzistencijalizam:

Simone de Beauvoir: Drugi spol, poglavlja: „Uvod” i „Djetinjstvo”.

Bonus: „Interview with Simone de Beauvoir 1976, The Second Sex 25 years later”: Marxists Internet Archivehttps://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/1976/interview.htm 

6. Queer i teorija performativnosti:

– Judith Butler, Nevolje s rodom, poglavlje: „Subjekti spola/roda/žudnje” i članak „Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex”

7. Kritika atemporalnosti i metodologije Judith Butler:

– Cinzia Arruzza, “Rod kao društvena temporalnost: Butler (i Marx)”, dostupno na: http://slobodnifilozofski.com/2017/01/rod-kao-drustvena-temporalnost-butler-i-marx.html

– Martha Nussbaum, “The Professor of Parody”, dostupno na:

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf

8. Historijat feminizma:

– Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution”, dostupno na: https://www.marxists.org/subject/women/authors/mitchell-juliet/longest-revolution.htm

– Ankica Čakardić, „Marx i teorija socijalne reprodukcije” u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, Goran Sunajko i Maroje Višić (ur.), Zagreb 2018, str. 111131.

9. Rana teorija socijalne reprodukcije:

– Rosa Luxemburg, „Women’s Suffrage and Class Struggle [1912]  (https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1912/05/12.htm) i „The Proletarian Woman” [1914]

Alexandra Kollontai, “Communism and the Family [1920.], Marxist Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm

10. Clara Zetkin – kritika fašizma i Emma Goldman – kritika države i pitanje seksualnosti

– „The struggle against fascism” [1923], u: Fighting Fascism. How to struggle and how to win, Mike Taber and John Riddell (ur), Chicago: Haymarket Books, 2017.

– Emma Goldman, “Anarchy and the Sex Question,” dostupno na: http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/goldman/sexquestion.html

11. Autonomistički feminizam – prvi val teorije socijalne reprodukcije:

– Silvia Federici: Revolution at the Point Zero, poglavlja: “Wages Against Housework” [1975] i “Counterplanning from the Kitchen” [1975]

– Leopoldina Fortunati: “Learning to Struggle. My Story Between Workerism and Feminism”, Viewpoint Magazine, https://viewpointmag.com/2013/09/15/learning-to-struggle-my-story-between-workerism-and-feminism/

12. Unitarna teorija – drugi val teorije socijalne reprodukcije:

–Lise Vogel: „Još jednom o kućanskom radu”, Slobodni filozofski, http://slobodnifilozofski.com/2015/05/lise-vogel-jos-jednom-o-kucanskom-radu.html

– Tithi Bhattacharya: “What is social reproduction theory?”, Socialist Worker,

http://socialistworker.org/2013/09/10/what-is-social-reproduction-theory

– David McNally, “Intersections and Dialectics. Critical Reconstructions in Social Reproduction Theory”, u: Bhattacharya 2017.

13. Neoliberalni feminizam, lipstick fašizam, fem-nacionalizam:

– Nancy Fraser: “How feminism became capitalism’s handmaiden – and how to reclaim it”, The Guardian, http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal i „Kriza i eksperimentalni kapitalizam”, Voxfeminae, https://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/6253-nancy-fraser-kriza-i-eksperimentalni-kapitalizam   

– Sam Miller: „Lipstick Fascism”, Jacobin, https://www.jacobinmag.com/2017/04/alt-right-lana-lokteff-racism-misogyny-women-feminism

– Sara R. Farris, “Femonationalism and the ‘Regular’ Army of Labor called Migrant Women,” History of the Present 2, no. 2 (2012): 184-19.

14. Zaključci seminara

Osnovna literatura:

1. Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory, Haymarket Books, Chicago 2014.  

2. Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/

3. Silvia Federici, Revolution at the poiint Zero, PM Press 2012.

4. Heather Brown, Marx on Gender and the Family: A Critical Study, Haymarket Books, Chicago 2013.

5. Simone de Beauvoir, Drugi pol I/II, BIGZ, Beograd 1982.

6. Blaženka Despot, Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, Zagreb 1987. Dostupno na: https://kok.memoryoftheworld.org/#text=Blaženka+Despot&property=authors&dvalue=Kenneth+Jungius

7. Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb 2000.

8. Nancy Fraser, Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, Verso, London/New York 2013.

9. Ankica Čakardić: “Feminizam i Alt-Right”, dostupno na:  http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right

10. Ankica Čakardić, “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, Verso, London/New York 2015.

11. Ankica Čakardić: “Down the Neolioberal Path: The Rise of Free Choice Feminism”, dostupno na: https://fmkjournals.fmk.edu.rs/index.php/AM/article/view/215

12. Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution,” New Left Review 40 (December 1966): 11-37.

13. Alexandra Kollontai, “Sexual Relations and the Class Struggle” i “Communism and the Family”, u: Alexandra Kollontai, Selected Writings (W. W. Norton 1977).

14. Susan Ferguson i David McNally, “Capital, Labour-Power, and Gender Relations,”  u: Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (Brill, 2013)

15. Hester Eisenstein, Feminism Seduced. How Global Elites Use Women’s Labour and Ideas to Exploit the World, Paradigm Publishers, Boulder/London 2009.

16. Carole Pateman, Spolni ugovor, Ženska infoteka, Zagreb 2000.

17. Martha Nussbaum, “The Professor of Parody”, dostupno na:

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf

18. Catherine A. MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State, PDF knjige, izbor.

19. Tithi Bhattacharya (ur.), Social Reproduction Theory: Remaping Class, Recentering Oppression, Pluto Press, London: 2017.

20. Sara R. Farris, In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism, DUP, London 2017.

21. Cinzia Arruzza: “Rod kao društvena temporalnost: Butler (i Marx), link: http://slobodnifilozofski.com/2017/01/rod-kao-drustvena-temporalnost-butler-i-marx.html

Dodatna literatura:

Nadežda Čačinovič (ur.), Žene i filozofija, Centar za ženske studije, Zagreb 2006.

Judith A. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New York, 2003. Janet Radcliffe Richards, The Sceptical Feminist. A philosophical Enquiry, Routledge, London 1980.

Genevieve Loyd (ur.), Feminism and History of Philosophy, Oxford Readings in Feminism, Oxford, 2002.
Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, Colorado, 2009.

Michèle Le Doeuff, Recherches sur l’imaginaire philosophique, Payot, Paris 1980.
Mary Warnock (ur.), Women Philosophers, J. M. Dent & Sons Ltd, London 1996.
John Stuart Mill, Podređenost žena, Jesenski i Turk i HSD, Zagreb 2000.

Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy, Routledge, New York/London 2004

Helen E. Longino, »Feministička epistemologija«, u: John Greco i Ernest Sosa (ur.): Epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.

Wendy Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, PUP, Princeton/New Jersey, 1995.

Genevieve Vaughan, For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange, Anomaly Press and Plain View Press, 2002.

Ben Fine, Women’s Employment and the Capitalist Family, Routledge, London/New York, 2002.

Cinzia Arruzza, „Remarks on Gender”, link:  https://www.viewpointmag.com/2014/09/02/remarks-on-gender/