logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ontologija

Naziv predmeta: Ontologija I-II
Nositelj i izvoditelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
ECTS: 3 + 3 ECTS
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar,  2 sata tjedno i ljetni semestar, 2 sata tjedno
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja s diskusijom
Uvjeti: za upis kolegija Ontologija I potrebno je položiti kolegij Suvremena filozofska terminologija II, za upis kolegija Ontologija II potrebno je odslušati kolegij Ontologija I
Ispit: usmeni, na kraju kolegija
Opis predmeta: Temeljne orijentacije u klasičnoj i suvremenoj teorijskoj filozofiji. Monizam vs. pluralizam. Pitanje o dualizmu. Racionalizam vs. iracionalizam, idealizam vs. realizam. Dogmatizam, relativizam i kritičko mišljenje. Tipologija lažnih alternativa. Dvoznačnost pojma metafizika. Otvorene i prikrivene inačice metafizika. Vrste kritike metafizike o novijoj i suvremenoj filozofiji. Metafizika i povijesno mišljenje
Cilj: Studenti viših godina filozofije posredstvom kolegija sistematiziraju pojmovlje relevantno za filozofiju u cjelini, posebno za ontologiju kao opću metafiziku i kao transmetafizičku disciplinu teorijske filozofije, te posredstvom analize bitnih ili karakterističnih orijentacija, autora i problema stječu pretpostavke za razvijanje sposobnosti samostalnog filozofijskog mišljenja.
Vrednovanje kolegija: konzultacije, studentska anketa

Sadržaj kolegija

 • Ontologija i metafizika (metafizika kao disciplina i kao oznaka za orijentaciju)
 • Danost i novo
 • Monizam, dualizam i pluralizam
 • Racionalizam vs. iracionalizam
 • Idealizam vs. dualizam
 • Lažna alternativa: dogmatizam ili relativizam
 • Kritika i nadmašivanje metafizike u novijoj i suvremenoj filozofiji (Kant, klasični njemački idealizam, Marx, Comte, Nietzsche, Heidegger, Carnap, Popper, povijesno mišljenje)
 • Može li se metafizika uopće prevladati? Argumentacija pro et contra
 • Zadaća ontologije u kontekstu cjeline teorijske i praktičke filozofije

Osnovna ispitna literatura

 • Aristotel, Metafizika, izd. Kultura, Beograd 1971; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 • Descartes, Kartezijanske meditacije, CKD, Zagreb 1975 (ili kasnija izdanja Demetre) ili Mediationes de prima philosophia, Reclam, Stuttgart 1986. (J. Vrin, Paris 1953, itd.)
 • Spinoza, Etika, izd. Demetra, Zagreb 2000 (ili izd. Kultura, Beograd 1959; BIGZ, Beograd 1983)
 • G. W. Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb 1980. ili Monadologija, Kultura, Beograd 1957. ili Novi ogledi o ljudskom razumu, V. Masleša, Sarajevo 1986.
 • Kant, Kritika čistog uma, izd. NZMH, Zagreb 1984; izd. Kultura, Beograd 1958. (i druga izdanja)
 • Fichte, Osnova cjelokupne nauke o znanosti, izd. Naprijed, Zagreb 1974.
 • Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma, izd. Naprijed, Zagreb 1965. i 1986.
 • Hegel, Fenomenologija duha, izd. Naprijed, Zagreb 1987; izd. Ljevak, Zagreb 2000. (i druga izdanja) ili Enciklopedija filozofijskih znanosti, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja) ili Znanost logike, Demetra, Zagreb 2003. (i druga izdanja)

Dopunska i izborna literatura:

(pored osnovne literature za ispit je nužno pripremiti najmanje jedno djelo iz suvremene filozofije te jedan priručnik)

 • Antun Bauer, Opća metafizika ili  ontologija, Nadbiskupska tiskara, Zagreb 1918.
 • Aleš Ušeničnik, Ontologija, KTD, Ljubljana 1924.
 • Josip Stadler, Opća metafisika ili ontologija, Breza, Zagreb 2004.
 • Branislav Petronijević, Načela metafizike, sv. I, Grafos, Beograd 1986.
 • Marijan Cipra, Temelji ontologije, Matica hrvatska, Zagreb 2003.
 • P. F. Strawson, Analiza i metafizika, KruZak, Zagreb 1999.
 • Classics of Western Philosophy (prir. S. M. Cahn), Hacket, Indianapolis 1985.
 • Platon, Teetet, Naprijed, Zagreb 1979. (i druga Platonova djela)
 • Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 1997; Kultura, Beograd 1957.(i druga izdanja)
 • Aristotel, Fizika, izd. Liber, Zagreb 1987; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 • Albertus Magnus, Philosophia realis, Demetra, Zagreb 1994.
 • Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus, Zagreb 1981.
 • Toma Akvinski, Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb 1990.
 • Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Demetra, Zagreb 1997.
 • K. Marx/F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 • Karl Marx, Temelji slobode, Naprijed, Zagreb 1974.
 • Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Mladost, Zagreb 1988. (i druga izdanja)
 • F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001. (i druga izdanja)
 • Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum, Pipper, München 1952.
 • Danko Grlić, Friedrich Nietzsche, Liber, Zagreb 1981.
 • Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije, CKD, Zagreb 1976.
 • Nicolai Hartmann, Novi putevi ontologije, BIGZ, Beograd 1973.
 • Edmund Husserl, Filozofija kao stroga znanost, Ljevak, Zagreb 2003.
 • Edmund Husserl, Kartezijanske meditacije I-II, CKD, Zagreb 1975-1976.
 • E. Husserl, Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija, Globus, Zagreb 1990.
 • E. Husserl, Logička istraživanja, Breza, Zagreb 2005.
 • Emanuel Levinas, Theorie de l’intuition dans la phenomenologie de Husserl, J. Vrin, Paris 1989.
 • L. Veljak, Uvod u ontologiju, Breza, Zagreb 2019.
 • Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985. (preporučuje se i originalno izdanje)
 • Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed/Brkić, Zagreb 1996.
 • M. Heidegger, Ontologija: hermeneutika faktičnosti, Akademska knjiga, Novi Sad 2007.
 • Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, V. Masleša, Sarajevo 1978.
 • Gadamer i filozofijska hermeneutika (prir. D. Barbarić i T. Bracanović), MH, Zagreb 2001.
 • Michel Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 1994.
 • Michel Foucault, Riječi i stvari, Golden marketing, Zagreb 2002.
 • Erich Fromm, Imati i biti, Naprijed, Zagreb 1980. (i druga izdanja)
 • Ernst Bloch, Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 • Ernst Bloch, Princip nada, Naprijed, Zagreb 1981.
 • Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: Hegelova prava i kriva ontologija, Kulturni radnik, Zagreb 1973.
 • Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: rad, Kulturni radnik, Zagreb 1980.
 • Georg Lukacs, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb 1970.
 • Jean Paul Sartre, Bitak i ništo, Demetra, Zagreb 2006.-2007. (preporučuje se čitanje djela na francuskom originalu ili na njemačkom, engleskom, talijanskom odnosno španjolskom prijevodu)
 • Albert Camus, Mit o Sizifu, MH, Zagreb 1998.
 • Herbert Marcuse, Hegelova ontologija i teorija povijesnosti, V. Masleša, Sarajevo 1981.
 • Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije, V. Masleša, Sarajevo 1968.
 • Herbert Marcuse, Um i revolucija, V. Masleša, Sarajevo 1987.
 • Shapes of Forms:From Gestalt psychology and psychology to ontology and mathmatics (prir. L. Albertazzi), Kluwer, Dordrecht etc. 1999.
 • Bertrand Russell, Problemi filozofije, Nolit, Beograd 1980.
 • Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja, a preporučuje se i originalno izdanje)
 • Ludwig Wittgenstein, Filozofijska istraživanja, Globus, Zagreb 1998.
 • Ludwig Wittgenstein, Plava i smeđa knjiga, Globus, Zagreb 2009.
 • Gregory Currie, Arts and Minds, Clarendon/Oxford University Press, Oxford/New York 2004.
 • Language, Mind, and Ontology (prir. J. E. Tomberlin), Blackwell, Malden/Oxford 1997.
 • W. van Ormand Quine, Riječ i predmet, KruZak, Zagreb 1999.
 • Saul Kripke, Imenovanje i nužnost, KruZak, Zagreb 1997.
 • S. Nirenburg/V. Raskin, Ontological Semantics, The MIT Press, Cambridge, Mass./London 2004.
 • Milan Kangrga, Praksa-vrijeme-svijet, Nolit, Beograd 1984.
 • Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam, FFpress, Zagreb 2008.
 • Danilo Pejović, Realni svijet, Nolit, Beograd 1960.
 • Danko Grlić, Izazov negativnog, Nolit, Beograd 1986.
 • Gajo Petrović, Filozofija i marksizam, Naprijed, Zagreb 1965.
 • Gajo Petrović, Filozofija i  revolucija, Naprijed, Zagreb 1973.
 • Gajo Petrović, Mišljenje revolucije, Naprijed, Zagreb 1978.
 • Gajo Petrović, Praksa/Istina, Kulturni radnik, Zagreb 1986.
 • Vanja Sutlić, Bit i suvremenost, V. Masleša, Sarajevo 1967.
 • Heda Festini, Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, HFD, Zagreb 1992.
 • Ivan Macan, Wittgensteinova teorija značenja, HFD, Zagreb 1996.
 • Hotimir Burger, Znanost povijesti, CKD, Zagreb 1978.
 • Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza, Naprijed, Zagreb 1979.
 • Lino Veljak, Od ontologije do filozofije povijesti, HFD, Zagreb 2004.
 • Željko Pavić, Zbiljnost i stvarnost, HFD, Zagreb 1989.
 • Branko Despot, Filozofija kao sistem?, HFD, Zagreb 1999.
 • Gvozden Flego, Um, eros i društvo, Politička kultura, Zagreb 2006.
 • Zvonko Šundov, Hegel i povijesno mišljenje, Demetra, Zagreb 2009.
 • Abdulah Šarčević, Povijest filozofskog mišljenja:egzistencijalistička filozofija i pitanje o istini, Svjetlost/Bemust, Sarajevo 2005.
 • Petar Šegedin, Volja za moć i problem istine, Demetra, Zagreb 2007.
 • Eduard v. Hartmann, Geschichte der Metaphysik, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1969.
 • Hans Driesch, Metaphysik, Hirt, Breslau 1924.
 • Ludwig Baur, Metaphysik VI, J. Koesel, München 1922.
 • Metaphysics: contemporary readings (prir. J. R. Loux), Routledge, London 2001.
 • Karl Jaspers, Metaphysik, Springer, Berlin 1956.
 • Aristotelova Metafizika (zbirka rasprava, prir. P. Gregorić i F. Grgić), KruZak, Zagreb 2003.
 • Dietrich von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Habbel, Regensburg 1955.
 • F. Gregoire, Les grands problemes metaphysiques, PUF, Paris 1962.
 • Pavao Vuk-Pavlović, Spoznajna teorija i metafizika, JAZU, Zagreb 1928. (ili Spoznaja i spoznajna teorija, HFD, Zagreb 2009.)
 • Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966.
 • Martin Heidegger, Kant i problem metafizike, Mladost, Beograd 1979.
 • Hans Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb 1997.
 • Ernst Tugendhat, Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, W. de Gruyter, Berlin 1967.
 • Bitak i povijesnost (ur. D. Rodin), Liber, Zagreb 1982.
 • Joachim Ritter, Metafizika i politika, Informator, Zagreb 1987.
 • Mihailo Đurić, Niče i metafizika, Prosveta, Beograd 1984.
 • Marijan Cipra, Metamorfoza metafizike, MH, Zagreb 1999.
 • Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja, Demetra, Zagreb 2006.
 • Vesna Batovanja, Martin Heidegger: mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika, Breza, Zagreb 2007.
 • Lino Veljak, Horizont metafizike, HFD, Zagreb 1988.
 • Lino Veljak, Prilozi kritici lažnih alternativa, Otkrovenje, Beograd 2010.
 • Ante Pažanin, Metafizika i praktična filozofija, Školska knjiga, Zagreb 1988.
 • Abdulah Šarčević, Metafizika Zapada i njeno prevladavanje, Svjetlost, Bemus, Sarajevo 2005.
 • L. Veljak, “Ontologija i metafizika” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/Lino-Veljak-Ontologija-i-metafizika)
 • L. Veljak, “Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/01-stud-lex.pdf)