logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Hobbes

Naziv predmeta: Filozofija politike

Naziv kolegija: Hobbesova filozofija politike

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Philosophy of Politics – Seminar: Hobbes

Nastavnik: doc. dr. sc. Raul Raunić

ECTS bodovi: 3 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (zimski ak. god. 2018/19) 2 sata tjedno

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis u kolegij: nema uvjeta

Cilj kolegija: 1. Kontekstualno analizirati metodičke i sadržajne novine Hobbesove filozofije politike; 2. Spoznati programsku i sistemsku utemeljenost novovjekovne filozofije politike, njezine prednosti i ograničenja. 3. Razumjeti značaj Hobbsove filozofije za moderno saorazumijevanje političke zajednice i međunarodnih odnosa.

Sadržaj kolegija: 1. Hobbes: programski i sistemski utemeljitelj novovjekovne fil. politike

2. O razboru i znanosti ( Levijatan: poglavlja V. VI. i VII)

3. O moći ( pog. X. i XI.)

4. O prirodnom stanju i prirodnim zakonima ( pog. XIII. XIV, XV. i XVI.)

5. O uzrocima, nastanku i definiciji države ( pog. XVII, XVIII. i XIX.)

6. O slobodi podanika (pog. XX. i XXI. i XXII.)

7. O javnim službenicima vrhovne vlasti i vlasništvu podanika (pog. XXIII, XXIV. i XXV.)

8. O građanskim zakonima, kaznama i nagradama ( pog. XXVI, XXVII. i XXVIII.)

9. O stvarima koje slabe državu i o službi predstavnika vrhovne vlasti (pog. XXIX. i XXX.)

10. O kraljevstvu Božjem i načelima kršćanske politike (pog. XXXI, XXXII. i XXXIII)

11. O značenju kr. Božjeg i značenju riječi crkva (pog. XXXV, XXXVI. XXXVII i XXXIX)

12. O crkvenoj vlasti (XLI i XLII)

13. O tami uslijed isprazne filozofije (XLVI i XLVII).

14. Pregled i zaključak Levijatana

15. Završna rasprava

Obavezna literatura: Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004.

Žarko Puhovski, „Moderno i suvremeno poimanje države“, Naše teme, Zgb. br. 12. (1987)

Preporučena literatura:

Ribarević, L., Hobbesov moment: Rađanje države, Disput, Zagreb 2016.

Prpić, I. „Država – nastanak i pojam“, Naše teme, Zagreb, br. 12. (1987),

Lalović, D., „Što da se radi s Levijatanom?“ ,Politička misao, Zgb. god. 46 br. 2. (2009)

Klasici političkog mišljenja I i II ( ur. Maier, Rausch, Denzer), Golden marketing, Zgb. 1998.

The Cambridge Companion to Hobbes, (ed. Sorell T.) C.U.P. Cambridge 2006.

The Cambridge Companion to Hobbes’ s Leviathan, (ed. Springborg P.) C.U.P. Cam. 2007.

Tuck,.R., Hobbes, O. U. P. , Oxford 1990.

Hobbes on the Citizen, (ed. Tuck R.), C. U. P. Cambridge 1988.

Leviathan After 350 Years (ed. Sorrel T. and Foisneau L.) Clarendon Press, Oxford 2004.

Gauthier, D., The Logic of Leviathan, Clarednon Press, Oxford 1969.

Thomas Hobbes and Politcal Theory (ed. Dietz M.) Univ. Press of Kansas, Lawrence 1990.

Skinner, Q., Reason and Retoric in the Philosophy of Hobbes, C. U. P. Cambrid. 2004.

Strauss L., The Political Philosophy of Hobbes, The Univ. of Chicago Press, 1963.

Zarka, Y. Ch., Hobbes and Modern Political Thought, Edingburg University Press, 2016.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama, kratko uvodno izlaganje i pisani seminarski rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa