logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika

Naziv predmeta: Estetika
ECTS: 6 bodova
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 1 semestar, 4 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan treći semestar
Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Shvaćanje problematike refleksije o umjetnosti i lijepome.
Sadržaj:  Osnova predmeta je povijest filozofske refleksije o umjetnosti i lijepome, od Platona, Aristotela i Plotina preko Augustina i Tome Akvinskoga i konstituiranja estetike kao filozofske discipline kod Baumgartena do Kanta, Schellinga i Hegela kao i Kierkegaarda, Schopenhauera, Nietzschea, Wittgeinsteina, Heideggera, Adorna i Benjamina. Posebno se obrađuju diferencijacije u shvaćanju lijepoga, povijest oblikovanja jedinstvenoga pojma umjetnosti, problematika konstituiranja discipline, sistem oblikovanja sustava autonomne umjetnosti i njegova razgradnja. Svladati valja  teme kao što su forma, estetičku iskustvo, vrijednost, ukus, ontologija umjetničkoga djela, autentičnosti, izraz, predstavljanje, egzemplifikacija, konotacija, denotacija, kreativnost, moda i kič itd.
Nositelji: dr. sc. Nadežda Čačinovič, red. prof. / dr. sc. Gordana Škorić, izv. prof.

 

 Literatura:

Ispitna literatura:

Obavezna

 • 1. Platon, Država, Ijon, Gozba, Fedar (2)
 • 2. Aristotel, O pjesničkom umijeću
 • 3. Kant, Kritika moći suđenja
 • 4. Schelling, Filozofija umjetnosti ili Hegel, Estetika I
 • 5. Heidegger, O biti umjetnosti ili Benjamin, Estetički ogledi
 • 6. Croce, Estetika ili Hartmann, Estetika ili Adorno, Estetička teorija
 • 7. Danto, Preobražaj svakidašnjeg 

Dodatna

 • 1. Hume, O mjerilu ukusa
 • 2. Kierkegaard, Ili-ili
 • 3. Nietzsche, Rođenje tragedije
 • 4. Gadamer, Istina ili metoda
 • 5. Marcuse, Estetički ogledi
 • 6. Bloch, O umjetnosti
 • 7. Suvremena filozofija glazbe, (ur.  Focht )
 • 8. Grlić, Estetika I.-IV.
 • 9. Oxford Reader (ed. Feagin&Maynard), Aesthetics
 • 10. Čačinovič, Estetika
 • 11. Theorien der Kunst.(Hrsg. Heinrich/Iser)
 • 12. Za umjetnost, (ur. Škorić)

Za literauru predviđenu u aktualnim kolegijima pojedinih akademskih godina v. prikaz na stranici Syllabi, Estetika