logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika

Naziv predmeta: Estetika
Naziv kolegija: Povijest estetike kao discipline
ETCS: 6 bodova
Jezik: Hrvatski
Trajanje: Zimski semestar, 4 sata tjedno
Status: obvezna
Oblik nastave: Predavanja
Uvjeti za upis: Upisan III. semestar studija filozofije; položen kolegij Suvremena filozofska terminologija II
Ispit: Usmeni ispit

Sadržaj: Obvezna predavanja omogućuju studentima svladavanje osnovne discipline, klasičnih djela Platona, Aristotela, Kanta, Schellinga, Hegela, estetike 20. stoljeća, povijesti sistema oblikovanja autonomne umjetnosti i njegove razgradnje, diferencijacije u pojmovima umjetnosti i lijepoga, funkcije umjetnosti unutar različitih kultura.
Cilj: Svladati estetičku terminologiju i upoznati povijest filozofske refleksije o umjetnosti i lijepome.

Nositeljica predmeta: Prof. dr. Nadežda Čačinovič

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod o ciljevima i sadržaju kolegija
 2. Techne/ars
 3. 3, Teorije srednjeg vijeka
 4. Nasljeđe antike i renesansa
 5. Racionalnost i norme
 6. Prosvjetiteljstvo i empirija
 7. Umjetnost i ukus
 8. Kant
 9. Schelling
 10. 10.Hegel
 11. Pojam umjetnosti nakon razdoblja velikih sistema
 12. Estetika kao osporeni pojam : moderna i avangarda
 13. Estetika kao osporeni pojam: postizmi
 14. Završna diskusija

 

Ispitna literatura:

Obavezna

 1. Platon, Država, Ijon, Gozba, Fedar (2)
 2. Aristotel, O pjesničkom umijeću
 3. Kant, Kritika moći suđenja
 4. Schelling, Filozofija umjetnosti ili Hegel, Estetika I
 5. Heidegger, O biti umjetnosti ili Benjamin, Estetički ogledi
 6. Croce, Estetika ili Hartmann, Estetika ili Adorno, Estetička teorija
 7. Danto, Preobražaj svakidašnjeg

Dodatna

 1. Hume, O mjerilu ukusa
 2. Kierkegaard, Ili-ili
 3. Nietzsche, Rođenje tragedije
 4. Gadamer, Istina ili metoda
 5. Marcuse, Estetički ogledi
 6. 6. Bloch, O umjetnosti
 7. Suvremena filozofija glazbe, (ur. Focht )
 8. Grlić, Estetika I.-IV.
 9. Oxford Reader (ed. Feagin&Maynard), Aesthetics
 10. Čačinovič, Estetika
 11. Theorien der Kunst.(Hrsg. Heinrich/Iser)
 12. Za umjetnost, (ur. Škorić)

 

Literatura uz kolegij:

 1. W.Tatarkiewicz, Istorija šest pojmova
 2. E.Grassi, Teorije o lijepom i umjetnosti u antici
 3. R. Assunto, Teorije o lijepom i umjetnosti u srednjem vijeku