logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju I i II (izv. prof. Tokić)

Naziv kolegija: Uvod u filozofiju I i Uvod u filozofiju II
Nositelj i izvoditelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Marko Tokić
ECTS bodovi: 3+3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski i ljetni semestar, 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni / izborni studente fakulteta (Uvod u filozofiju I i II-opći)
Oblik nastave: predavanje

Opis kolegija: Svrha je kolegija da upozna studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i terminima kojima se oni iskazuju, zatim s temeljnim pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. U kolegiju se nadalje izlaže odnos filozofije i religije, filozofije i umjetnosti te filozofije i znanosti, kao i filozofijsko sebepoimanje filozofije u razgraničenju prema nefilozofijskom svjetonazoru. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja i postavljanja filozofijskog pitanja, proučavanja filozofijskih tekstova, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: zajedno s kolegijem Suvremena filozofska terminologija kolegij služi kao uvod u cjelokupni studij filozofije.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: pisani testovi i konzultacije

Sadržaj kolegija:

 • Mogućnost uvoda u filozofiju: filozofijski nasuprot nefilozofijskom uvodu u filozofiju. Uvod u filozofiju kao samospoznaja (anamneza)
 • Identitet metode i sadržaja u filozofiji. Uvođenje u filozofiju kao odgovaranje na pitanje što jest filozofija
 • Filozofija i eros. Filozofija kao sredina između mudrosti i neznanja. Stvaralačka moć filozofiranja. Ljubav, život i smrt u filozofiji: filozofija kao prisvajanje smrtnosti i obesmrćivanje za života
 • Filozofija kao dijalektika: Filozofijsko pitanje i odgovaranje. Filozofijski razgovor
 • Filozofija kao cjeloviti odgoj čovjeka. Filozofija i bit čovjeka: uvod u filozofiju kao obraćenje čovjeka u njegovoj biti. Filozofija kao raskid s nefilozofijskim nazorima (predrasudama), čuvstvima i sklonostima. Filozofijske vježbe
 • Svrha filozofije: znanje i sreća (blaženstvo) čovjeka, uspostava istinske zajednice i očuvanje istine bitka bića u cjelini
 • Filozofija i mišljenje. Razumsko ili refleksivno i umsko ili spekulativno mišljenje. Filozofija i logika
 • Filozofija i ugođaj. Čuđenje, tjeskoba i poštovanje kao temeljni ugođaji filozofije. Čuđenje kao početak filozofije
 • Filozofija i znanost. Filozofija kao znanost i filozofijske znanosti. Filozofija i ne-filozofijske znanosti. Filozofijska kritika moderne znanosti i scijentizma. „Znanstvena filozofija“ kao privid filozofije
 • Filozofija i religija. Bezbožnost i pobožnost u filozofiji. Filozofija u religiji nasuprot „religijskoj filozofiji“. Znanje i vjera. Filozofijska i religijska vjera. Filozofijska i religijska teologija
 • Filozofija i umjetnost. Filozofija i pjesništvo. Filozofijsko pjesništvo i pojetička dimenzija filozofiranja. Filozofija i glazba
 • Filozofija i svjetonazor. Privatna, autentična i originalna filozofija. Mogućnost, zbiljnost i nužnost filozofije
 • Grane filozofije i njihovo unutrašnje jedinstvo. Metafizika: ontologija, teologija, kozmologija i psihologija. Teoretska, praktička i pojetička filozofija. Filozofija kao jedinstvo teorije, prakse i pojeze. Cjelovitost i sustavnost filozofije
 • Filozofija i studij filozofije. Filozofijska djela i filozofijski tekstovi. Čitanje filozofijskih tekstova kao sufilozofiranje. Studij nasuprot učenju ili učenje filozofiranja nasuprot učenju filozofije
 • Filozofijska terminologija i jezik filozofije

Literatura:

Despot, B., Uvod u filozofiju, u: Filozofiranje?, Zagreb, 1995., str. 13-101.

Despot, B., Filosofia kao paideia, u: Filozofijom kroz nefilozofiju, Zagreb, 2012., str. 171-177.

Fink, E., Uvod u filozofiju, Zagreb, 1998.: poglavlja 1-2.

Heidegger, M., Što je to – filozofija?, u: V. Golubović (ur.), Uvod u Heideggera, Zagreb, 1972., str. 5-24; Heidegger, M., Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb, 1996, str. 261-281.

Heidegger, M., Uvođenje u metafiziku, Zagreb, 2012., § 1-16.

Heidegger, M., Što (se) zove mišljenje?, Zagreb, 2008.: I. 1; II. 1-5.

Jaspers, K., Uvod u filozofiju, Zagreb, 2012.

Sutlić, V., Bit i suvremenost, Zagreb, 1967.: poglavlje Filozofija i pjesništvo, str. 223-240.