logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija povijesti: osnovni problemi filozofije povijesti

Naziv predmeta: Filozofija povijesti: osnovni problemi
Nositelj i izvoditelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
Semestar: II-VIII
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar,  2 sata tjedno
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja s diskusijom
Uvjeti: nema uvjeta
Ispit: usmeni, na kraju kolegija
Opis predmeta: Filozofija povijesti kao eminentno novovjekovna filozofijska disciplina, u kojoj se ne iscrpljuje filozofijski relevantan pristup fenomenu povijesti i povijesnosti (kako onaj u izvandisciplinarnim i transdisciplinarnim filozofijskim tvorbama, pa i u drugim filozofijskim disciplinama, tako i onaj koji se očituje u teorijiama i refleksijama duhovnih i društvenih znanosti, osobito historiografije). Metode promišljanja povijesti. Temeljne kontroverzije novovjekovne i suvremene filozofije povijesti, posebno antiteza progresističkog i cikličkog razumijevanja i poimanja povijesti. Kriza ideje napretka i ideja kraja povijesti. Logika povijesti vs. ideja povijesti kao zbira slučajnosti i kaotičnosti (ima li u povijesti zakonomjernosti i kakav je njihov karakter: determinizam vs. sloboda). Primat prošlosti ili primat budućnosti? Je li antiteza historicizma i utopizma izraz jedne lažne alternative? Diferencijacija utopije od utopizma. Povijesno mišljenje i filozofija povijesti.
Cilj (zadaće i stečene kompetencije): Studenti stječu u sustavnom i problematskom obliku osnovne informacije o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti. Osposobljeni su za samostalno čitanje literature iz područja filozofije i teorije povijesti, te (u inicijalnom obliku) i za istraživački rad u tom području.

Sadržaj kolegija:

 • Antiteze i antinomije povijesti
 • Prošlost – suvremenost – modernost
 • Ciklička i progresistička teorija povijesti
 • Kriza ideje napretka
 • Filozofija povijesti i povijesno mišljenje
 • Minervina sova i mišljenje budućnosti
 • Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”
 • Kraj povijesti?
 • Teologija i utopija
 • Transcendencija, imanencija i sekularizacija
 • Filozofija povijesti i povijesne znanosti
 • Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije i spram društvenih/duhovnih znanosti

Literatura:

A) Primarna literatura za ispit:

 • Augustin: O državi Božjoj
 • Comte: Kurs pozitivne filozofije
 • Condorcet: Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha
 • Hegel: Filozofija povijesti
 • Kant: Um i sloboda
 • Kangrga: Smisao povijesnoga, Praksa-vrijeme-svijet
 • Loewith: Svjetska povijest i događanje spasa
 • Makanec: Uvod u filosofiju povijesti
 • Maritain: Filozofija povijesti
 • Marx/Engels: Rani radovi
 • Nietzsche: O koristi i šteti istorije za život
 • Popper: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji
 • Sutlić: Uvod u povijesno mišljenje
 • Vico: Načela nove znanosti

(studenti su dužni za ispit pripremiti najmanje dvije knjige s popisa)

B) Proširena literatura za daljnji studij:

 • Berdjajev: Smisao povijesti
 • Bloch: Duh utopije
 • Bowler: The Invention of Progress
 • Burger: Znanost povijesti
 • Cacciari: Geo-filozofija Europe
 • Cazes: Povijest budućnosti
 • Cekić: Misao u vremenu
 • Collingwood: Ideja istorije
 • Devčić: Osmi dan stvaranja
 • Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek
 • A. Heller: Teorija istorije
 • Huntington: Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka
 • Inge: The Idea of Progress
 • Kangrga: Praksa-vrijeme-svijet
 • Pažanin: Um i povijest
 • Petrović: Mišljenje revolucije
 • Popper: Bijeda historicizma
 • Popper: U potrazi za boljim svijetom
 • Spengler: Propast Zapada
 • R. Supek: Živjeti nakon historije
 • Toynbee: A Study of History
 • Tuđman: Bespuća povijesne zbiljnosti
 • Turgot: Napredak i povijest
 • Veljak: Od ontologije do filozofije povijesti
 • Veljak: Prilozi kritici lažnih alternativa
 • Voltaire: Histoire de Charles XII
 • Vranicki: Filozofija historije
 • Whitehead: Adventures of Ideas
 • Žmegač: Književnost i filozofija povijesti

(preporučuje se da se za ispit pripremi najmanje jedno djelo s ovog popisa)