logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike II 2018./19.

Naziv predmeta: Filozofija politike II

Naziv kolegija: Sloboda, jednakost, pravednost

ECTS: 3 boda

Nastavnik: dr. sc. Raul Raunić, doc.

Jezik: hrvatski

Trajanje: ljetni semestar 2018/19, 2 sata tjedno

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: predavanja

Uvjeti za upis u kolegij: odslušana Filozofija politike I

Ispit: usmeni

Cilj kolegija: 1.) Analizirati temeljne vrednote političke moralnosti zapadnoga moderniteta; 2.) Refleksivno i kritički razmotriti orijentire modernoga političkog djelovanja;

3.) Njegovati i razvijati načela demokratske kulture i emancipacijskog mišljenja te kompetencije aktivnog građanstva.

Sadržaj kolegija: 1. Politička moralnost modernog doba: sloboda, jednakost, bratstvo

2. Politička sloboda: osobna sloboda i uzajamna suradnja

3. Antičko i moderno poimanje političke slobode

4. Republikansko i liberalno poimanje slobode

5. Negativna i pozitivna sloboda

6. Sloboda i druge vrijednosti javne moralnosti: sloboda i tolerancija

7. Javnomoralna vrednota jednakosti: što je jednako u vrednoti jednakosti?

8. Jednakost mogućnosti, jednakost resursa, jednakost u uvjetima razvoja osobnih sposobnosti

10. Sloboda i jednakost : sukob vrednota

11. Solidarnost – povijesna poopćenja volje: prijateljstvo, bratstvo, univerzalno priznanje

12. Moralna i politička vrlina pravednosti

13. Političke ideologije I

14. Političke ideologije II

15. Demokrastva pravednost: ravnoteža i pomirenje slobode, jednakosti i solidarnosti

I. Obvezatna:

L. Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)

Platon, Država

Aristotel, Politika

Machiavelli, Vladar

Morus, Utopija

Hobbes, Levijatan

Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava

Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji

Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima

Kant, Pravno – politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)

Hegel, Osnovne crte filozofije prava

Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini

Marx, Filozofsko – politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457)

II. Preporučena: (obzirom na konkretnu temu kolegija)

Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, zagreb 1996.

Arendt, Hannah, Što je politika?, Disput, Zagreb 2013.

Arendt, Hannah, Vita activa, August Cesarec, Zagreb 1991.

Berlin, Isaiah, Četiri eseja o slobodi, Feral Tribune, split 2000.

Brunkhorst, Hauke, Solidarnost, Beogradski krug/Multimedijski institut Zagreb 2004.

Freeden, Michael, Političke ideologije, Algoritam, Zagreb 2006.

Leksikon temeljnih pojmova politike (ur. I.Prpić/ Ž.Puhovski/ M. Uzelac), Šk. Zgb.1990.

Neumann, Frantz, Demokratska i autoritarna država, Naprijed, Zagreb 1974.

Nida-Rümelin, Julian, O ljudskoj slobodi, Naklada Breza, Zagreb, 2007.

Plant, Raymond, Suvremena politička misao, Jesenski i Turk, Zagreb 2002.

Rawls, John, Politički liberalizam, Kruzak, Zagreb 2000.

Rawls, John, Pravo naroda i „Preispitivanje ideje javnog uma“, Kruzak, Zagreb 2004.

Raz, Joseph, Moralnost slobode, Kruzak, 2007.

Sandel, Michael, Pravednost, Algoritam, Zagreb 2013.

Sen, Amartya, Ideja pravednosti, Jesenski i Turk, Zagreb 2017.

Sen, Amartya, Razvoj kao sloboda, Algoritam, Zagreb, 2012.

Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, I. i II, Cambridge U. P. 1978.

Svensen, Lars, Filozofija slobode, TIMpress, Zagreb 2014.

Volkmann-Schluck, Politička filozofija, Naprijed, Zagreb 1977.

Wolff, Jonathan, Uvod u političku filozofiju, Sveučilište u Zagrebu, 2011.

Benn, Stanley, A Theory of Freedom, C. U. P. Cambridge 1990.

Berlin, Isaiah, Political Ideas in the Romantic Age, P.U. P. Princeton 2006.

Contemporary Debates in Political Philosophy, (ed. T. Christiano/ J. Christman), Wiley-Blackwell, malden 2009.

Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue, Harvard U.P., Cambridge, 2000.

Equality and Preferential Treatment (ed. Nagel E. ), P. U. P. , Princeton 1977.

Nagel, Thomas, Equality and Partiality,Oxford U. P. New York 1991.

Narveson J. i Sterba J. Are Liberty and Equality Compatible?, C. U. P. Cambridge 2010.

Rawls, John, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard U.P. Cambridge 1999.

Rawls, John, Lectures on the History of Political Philosophy (ed. S. Freeman), The Belknap Press of Harvard U. P. Cambridge 2007.

Schmidz D. i Brennan J. A Brief history of Liberty, Wiley-Blackwell, 2010.

Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Harvard U. P., Cambridge, 1995.

Taylor, Charles „What’s wrong with negative liberty“ u: Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers 2, C. U. P. Cambridge, 1993.

The Idea of Freedom (ed. Ryan A.) O. U. P. Oxford 1979.

Williams, Bernard, In The Beginning Was The Deed, P. U. P. Princeton 2005.

Studentske obveze: pohađanje predavanja i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa