logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika I – uvod u simboličku logiku

Uvjet upisa: nema uvjeta
Cilj: Cilj je upoznati studente s temeljnim pojmovima, jezikom i osnovnim tehnikama provjere valjanosti i dokaza elementarne simboličke logike, logike sudova i logike predikata.
Sadržaj: Predmet i struktura logike. Logička forma ili shema: klasičan pojam valjanosti zaključka. Logika sudova i logika predikata. Polazište moderne logike sudova: istinosno-funkcionalna analiza složenog suda. Sistematski pregled binarnih istinosnih funkcija. Valjana sheme zaključka i logički istiniti sudovi. Tautološke ekvivalencije i baze logike sudova. Temeljne tehnike ispitivanja valjanosti zaključka u logici sudova: istinosne tablice, reductio ad absurdum, istinosna stabla. Sistemi prirodne dedukcije za logiku sudova. Nedostatnost metoda logike sudova. Analiza elementarnog suda. Pojam sudne funkcije ili predikata. Kvantifikatori. Singularni i višemjesni predikati. Logika relacija. Osnovne metode logike predikata. Temeljne razlike između aristotelovske logike i moderne logičke analize.  Istinosna stabla i prirodna dedukcija u logici predikata. Osnovni pojmovi metalogike i filozofskih logika.
Korištene metode: predavanje, zadaće, on-line kolokviji, vježbe s demonstratorima
Studentske obveze: 80% riješenih zadaća, on-line kolokviji, pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Literatura:

Obvezna

 • Važeći srednjoškolski udžbenici logike (Petrović; Kovač; Lauc/Šikić)
 • Cauman, L., Uvod u logiku prvog reda. Jesenski i Turk 2005.
  ili
  Nolt, J./Rohatyn, D./Varsi, A., Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998.

Dopunska

 • Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974.
 • Copi, I., Introduction to Logic, Prentice Hall College 1998.
 • Devidé, V., Matematička logika. Zagreb 1970.
 • Dopp, J., Lecons de logique formelle. Paris 1950.
 • Eršov, J. L./Paljutin, E. A., Matematičeskaja logika. Nauka, Moskva 1987.
 • Kalužnin, A., Što je matematička logika. Školska knjiga, Zagreb 1975.
 • Massey, G., Understanding Symbolic Logic. Harper & Row, New York 1970.
 • Nolt, J./Rohatyn, D./Varsi, A., Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998.
 • Quine, W. V. O., Methods of Logic. Harvard University Press, 1982.
 • Strawson, P. F., Introduction to Logical Theory. Methuen, London 1952.
 • Tarski, A., Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike. Rad, Beograd 1973.