logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofske teorije emocija 2018./19.

Naziv kolegija: Filozofske teorije emocija

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Philosophical Theories of Emotion

Nositelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.

Izvoditelji: dr. sc. Ivana Zagorac, doc., dr. sc. Marko Tokić, izv. prof.

Status kolegija: izborni

Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno

ECTS bodovi: 4

Jezik nastave: hrvatski

Oblik nastave: predavanje

Metode rada: predavanja, samostalni zadaci, rasprava, e-učenje, završni ispit

Uvjeti pristupa: nema

Cilj: Upoznati studente s osnovnim pojmovima, temeljnim problemima i najznačajnijim teorijama emocija u filozofiji; prikazati ulogu emocija u ispunjenju sreće (glavne filozofijske zadaće u starovjekovnoj filozofiji) i slobode (glavne filozofijske zadaće u novovjekovnoj filozofiji); protumačiti doprinose ključnih autora i kritički vrednovati njihov utjecaj na suvremene teorije emocija; upoznati ishodišta, osnovne teze te pravce razvoja kognitivnih i nekognitivnih teorija emocija; upoznati studente s istaknutim teorijama suosjećanja i simpatije te njihovom značaju za razumijevanje emocija, kao i utjecaju na promišljanja o moralu i odgoju; dati pregled osnovnih prijepora zagovora zaštite ranjivih, a u kontekstu teze o povezanosti moralnosti i emocionalnosti; uz rad na izvornim tekstovima poticati sposobnost analize i interpretacije filozofskih tekstova.

Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, konzultacije, sveučilišna anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje i dogovor oko rada u kolegiju
 2. Racionalni i iracionalni aspekt emocija (Aristotel, Platon)
 3. Uloga emocija u epikurovskoj i stoičkoj filozofiji
 4. Descartesovo poimanje emocija i uloga filozofije
 5. Spinozino poimanje emocija i uloga filozofije
 6. Fenomenološki pristup u razmatranju emocija (M. Scheler, M. Heidegger)
 7. James-Lange teorija: racionalni aspekt emocija u W. Jamesa i J.-P. Sartrea
 8. Suvremene kognitivističke teorije emocija (R. Solomon, M. Nussbaum, R. de Sousa)
 9. Moralni sentimentalizam; A. Smith, D. Hume, M. Slote
 10. Suosjećanje: Platon, J.-J. Rousseau, A. Schopenhauer
 11. Ranjivost i moralna dužnost, paradoksi zaštite ranjivih
 12. Altruizam, resantiman
 13. Kulturalno shvaćanje emocija; univerzalne emocije
 14. Emocije i socijalni odnosi; emocije u odgoju
 15. Završna rasprava

Primarna literatura:

 • Aristotel, Nikomahova etika, Retorika, odabrani odlomci
 • Platon, Fedon, Država, Timej, odabrani odlomci
 • Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, BIGZ, Beograd, 1979., odabrani odlomci
 • Lukrecije, O prirodi, Matica hrvatska, 1952., odabrani odlomci
 • R. Descartes, Strasti duše, Grafos, Beograd, 1981., odabrani odlomci
 • B. Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb, 2000., odabrani odlomci
 • William James, »What is an Emotion?«, Mind 9 (1884), str. 188–205.
 • Jean-Paul Sartre, »Skica za teoriju emocija«, u: Žan-Pol Sartr, Filosofski spisi, Nolit, Beograd, str. 5–44.
 • Robert C. Solomon, »Emotions, Thoughts, and Feelings. Emotions as Engagements with the World«, u: Robert C. Solomon (ur.), Thinking about Feeling. Contemporary Philosophers on Emotions, Oxford University Press, str. 76–88.
 • Martha Nussbaum, »Emotions as Judgments of Value and Importance«, u: Robert C. Solomon (ur.), Thinking about Feeling. Contemporary Philosophers on Emotions, Oxford University Press, str. 183–199.
 • Ronald de Sousa, »The Rationality of Emotions«, u: Amélie Oksenberg Rorty (ur.), Explaining Emotions, University of California Press, Los Angeles, str. 127–151.
 • David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, Oxford 2009., odabrani odlomci
 • Sorabji, Richard, Emocije i duševni mir – od stoičke uznemirenosti do kršćanskog iskušenja, Sandorf&Mizantrop, Zagreb, 2016., odabrana poglavlja
 • Artur Šopenhauer, O temelju morala, Bratstvo−Jedinstvo, Novi Sad 1990., odabrani odlomci
 • Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins, Razumijevanje emocija, Naklada Slap, Zagreb 2007., odabrani odlomci.

Sekundarna literatura:

 • Aleksandar Fatić, Virtue as Identity. Emotions and the Moral Personality, Rowan & Littlefield, London – New York 2016.
 • Michael L. Frazer, »Adam Smith’s Liberal Sentimentalism«, u: Michael L. Frazer, The Enlightment of Sympathy, str. 89–111.
 • Peter Goldie (ur.), The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions, Oxford University Press, 2013.
 • Peter M.S. Hacker, The Passions: A Study of Human Nature, Wiley Blackwell, 2018.
 • Simo Knuuttila, Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, Oxford University Press, 2004.
 • Catriona Mackenzie, Wendy Rogers, Susan Dodds, »Introduction: What Is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?«, u: C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (ur.), Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2014., str. 1–18.
 • Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 2003.
 • Jesse Prinz, »Are Emotions Feelings?«, Journal of Consciousness Studies 12 (2005), str. 9–25.
 • Amélie Oksenberg Rorty (ur.), Explaining Emotions, University of California Press, Los Angeles 1980.
 • Žan Žak Ruso, Emil ili o vaspitanju, Estetika, Valjevo – Beograd 1989.
 • Max Scheler, On Feeling, Knowing, and Valuing, Selected Writings, Harold J. Bershady (ur.), The University of Chicago Press, Chicago–London 1992.
 • Max Scheler, The Nature of Sympathy, Transaction Publishers, New Brunswick – London 2009.
 • Robert C. Solomon (ur.), Thinking about Feeling. Contemporary Philosophers on Emotions, Oxford University Press, str. 61–75.
 • Ronald de Sousa, The Rationality of Emotion, MIT Press, 1987.
 • Marko Tokić, Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji, Pergamena, Zagreb 2013.
 • Bernard Williams, »Morality and the Emotions«, u: Bernard Williams, Problems of the Self, Cambridge University Press, 1973., str. 207–229.
 • Robert Zajonc, »On the Primacy of Affect«, American Psychologist 39 (1984), str. 117–123.
 • Zagorac, Ivana, »How Should We Treat the Vulnerable? Qualitative Study of Authoritative Ethics Documents«, Journal of health care for the poor and underserved 27 (2016), 4; 16561673;
 • Zagorac, Ivana, »Hume’s Humanity and the Protection of the Vulnerable«, Diametros 44 (2015); 189-203