logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Bioetika

Naziv kolegija: Bioetika
Nositelj/izvođač: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Status: izborni
Trajanje: 1 semestar, 4 sata tjedno
ECTS: 6 bodova
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: predavanja
Metode rada: predavanja i diskusije
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi
Ispit: Usmeni ispit. Za ispit je potrebno pripremiti četiri knjige po izboru, i to dvije knjige s popisa djela općeg i uvodnog karaktera, te dvije knjige s popisa djela o posebnim bioetičkim problemima.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: studentska evaluacija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra

Cilj kolegija: U teorijskom pogledu cilj je ovog kolegija upoznati studente s inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog kolegija osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela.

Opis kolegija: Povijesni i civilizacijski kontekst nastanka bioetike. Nastanak i razvoj bioetike. Filozofijska etika i bioetika. Pojam života u biologiji, filozofiji, bioetici i biopolitici. Život i zdravlje u biomedicinsko-bioetičkoj perspektivi. Određenje temeljne pozicije u bioetici: antropo-, pato-, bio- i eko-centrizam. Bioetika Van Rensselaera Pottera. Bioetika Fritza Jahra. Etika odgovornosti Hansa Jonasa kao etika za tehnološku civilizaciju. Etika strahopoštovanja prema životu Alberta Schweitzera. Koncept i projekt integrativne bioetike. Bioetika nasuprot konceptu praktične (primijenjene) etike. Bioetički senzibilitet. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi. Plitka (reformistička) ekologija. Filozofija i ideologija održivog razvoja. Filozofija ekološke krize Vittorija Höslea. Dubinska (revolucionarna) ekologija. Nuklearna tehnologija. Voda kao bioetički problem. Genetički modificirani organizmi. Klinička bioetika. Odnos liječnik-pacijent. Etika sestrinstva. Informirani pristanak. Etika biomedicinskih istraživanja. Genetička tehnologija u biomedicini. Eugenika. Medicinski potpomognuta oplodnja. Pobačaj. Transplantacija organa. Odluke na kraju života: distanazija, eutanazija i palijativna skrb. Bioetička institucionalizacija. Bioetička edukacija. Bioetika i filozofija: ontologija, antropologija, epistemologija, praktička filozofija i filozofija povijesti. Bioetičko čitanje klasika filozofije: Platon, Aristotel, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Heidegger. Bioetika i feminizam: feministička bioetika, tehnofeminizam i ekofeminizam. Bioetika i religija. Teološke perspektive u bioetici. Bioetika i pravo. Bioetika i ekonomija. Bioetika i zdravstvena politika. Bioetika i umjetnost. Bioetika i mediji. Bioetika u Hrvatskoj.

Literatura:

Djela općeg i uvodnog karaktera
(2 knjige)

 • M. Aramini: Uvod u bioetiku (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009)
 • I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998)
 • A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004)
 • A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; Hrvatsko filozofsko društvo/Pergamena, Zagreb, 2000)
 • A. Čović / N. Gosić / L. Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike (zbornik radova; Pergamena, Zagreb, 2009)
 • H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
 • H. Jurić: Bioetika (temat; u: Sarajevske sveske, 47-48/2015)
 • T. Krznar: Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu (Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009)
 • T. Krznar (ur.): Čovjek i priroda. Prilog određivanju odnosa (Pergamena, Zagreb, 2013)
 • T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001)
 • A. Muzur / I. Rinčić: Van Rensselaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike (Pergamena, Zagreb, 2015)
 • I. Rinčić / A. Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Pergamena, Zagreb, 2012)
 • V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007)
 • P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003)
 • I. Šegota (ur.): Nova medicinska etika (temat; u: Društvena istraživanja, 5/1996)
 • V. Valjan: Bioetika (Svjetlo Riječi, Sarajevo / Zagreb, 2004)
 • V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007)

Djela o posebnim bioetičkim problemima
(2 knjige)

 • G. Agamben: Homo sacer. Suverena moć i goli život (Multimedijalni institut/Arkzin, Zagreb, 2006)
 • Z. Bošković: Pravo i medicina (Pergamena, Zagreb, 2007)
 • I. Cifrić: Socijalna ekologija (Globus, Zagreb, 1989)
 • I. Cifrić: Bioetička ekumena (Pergamena, Zagreb, 2007)
 • A. Čović / M. Radonić (ur.): Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji (zbornik radova; Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011)
 • R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998)
 • R. Drezgić / D. Duhaček / J. Vasiljević (ur.): Ekofeminizam. Nova politička odgovornost (zbornik radova; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012)
 • J. Dunayer: Specizam (Dvostruka duga / Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec/Zagreb, 2009)
 • I. Eterović: Kant i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2017)
 • M. Foucault: Rođenje biopolitike (Sandorf/Mizantrop, Zagreb, 2016)
 • F. Fukuyama: Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost (Izvori, Zagreb, 2003)
 • L. Gajski: Lijekovi ili priča o obmani (Pergamena, Zagreb, 2009)
 • M. Geiger Zeman / Z. Zeman: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica (IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 2010)
 • N. Gosić: Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb, 2005)
 • N. Gosić: Bioetičke perspektive (Pergamena, Zagreb, 2011)
 • J. Habermas: Budućnost ljudske prirode (Naklada Breza, Zagreb, 2006)
 • V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996)
 • I. Illich: Medicinska nemeza. Eksproprijacija zdravlja (Litteris, Zagreb, 2010)
 • Ivan Pavao II.: Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003)
 • H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2010)
 • S. Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Pergamena / Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb, 2011)
 • Kelam: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem (Pergamena et al., Zagreb, 2015)
 • Krznar: Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša (Pergamena / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011)
 • Linzey: Teologija životinja (Nova Arka, Stubičke Toplice, 2013)
 • T. Markus: Ekologija i antiekologija (Hrvatsko sociološko društvo / Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2004)
 • T. Matulić: Pobačaj – drama savjesti (Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997)
 • T. Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka (Glas Koncila, Zagreb, 2006)
 • I. Milanović Litre / B. Vuleta / R. Anić (ur.): Žeđ na izvoru. Moja odgovornost za vodu (zbornik radova; Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2007)
 • Papa Franjo: Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015)
 • Ch. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005)
 • K. Pavelić / D. Polšek (ur.): Društveni značaj genske tehnologije (zbornik radova; IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 1999)
 • L. Pessini: Distanazija. Do kada produžavati život? (Adamić / Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2004)
 • S. Prijić (ur.): Pobačaj – za i protiv (Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1995)
 • J. Rifkin: Biotehnološko stoljeće (Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999)
 • I. Rinčić Lerga: Bioetika i odgovornost u genetici (Pergamena, Zagreb, 2007)
 • M. Selak: Ljudska priroda i nova epoha (Naklada Breza, Zagreb, 2013)
 • V. Shiva: Biopiratstvo. Krađa prirode i znanja (DAF, Zagreb, 2006)
 • V. Shiva: Ratovi za vodu. Privatizacija, zagađivanje i profit (DAF, Zagreb, 2006)
 • P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998)
 • P. Sloterdijk: Pravila za čovječji park / Operabilni čovjek (u: Europski glasnik, br. 5, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2000)
 • R. Supek: Ova jedina zemlja (Globus, Zagreb, 1989)
 • I. Šegota (ur.): Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi (zbornik radova; Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2001)
 • M. Štifanić / R. Dobi-Babić: Prava pacijenata (Adamić, Rijeka, 2000)
 • M. Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji (Pergamena, Zagreb, 2013)
 • K. Turković / S. Roksandić Vidlička / A. Maršavelski (ur.): Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016)
 • V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i interkulturalnost (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009)
 • V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012)
 • N. Visković: Stablo i čovjek (Antibarbarus, Zagreb, 2001)
 • N. Visković: Kulturna zoologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2009)
 • A. Volarić-Mršić (ur.): Status ljudskog embrija (zbornik radova; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2001)
 • V. Vrček: GMO između prisile i otpora (Pergamena, Zagreb, 2010)

Napomena: Studentima se preporučuje da konzultiraju: Stephen G. Post (ur.), Encylopedia of Bioethics, sv. 1-5 (Macmillan Reference USA, New York et al., 2004) ili Bruce Jennings (ur.), Bioethics, sv. 1-6 (Macmilan Reference USA, New York et al., 2014), enciklopedije koje su na raspolaganju u knjižnici Filozofskog fakulteta.