logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija jezika

Naziv predmeta: Filozofija jezika (I-II)
Nositelj: dr. sc. Goran Švob, izv. prof.
ECTS: 6 bodova (3+3)
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 2 semestra, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan 3. semestar studija
Način provjere znanja: usmeni ispit / pismeni rad
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Cilj je upoznavanje studenta s osnovnim problemima i smjerovima u filozofiji jezika, osobito u njezinim novijim oblicima unutar analitičke tradicije. Student se treba osposobiti za aktivno praćenje suvremenih diskusija iz filozofije jezika i povezanih područja
Sadržaj: Početak suvremene filozofije jezika s Fregeom. Filozofija jezika i teorija značenja. Fregeovo razlikovanje smisla i značenja. Russellova teorija deskripcije. Teorija logičkih tipova. Semantička teorija istine Tarskog. Logička istina i analitičnost. Rani i kasni Wittgenstein. Filozofija običnog jezika. Teorije jezičkih činova. Pojam postupanja u skladu s pravilom. Quineova doktrina o radikalnom prijevodu. Davidsonova teorija značenja. Kauzalna teorija označavanja. Modalnosti i esencijalizam.

Literatura:

Obvezna 

 • G. Frege: “O smislu i značenju”, “Funkcija i pojam”, “O pojmu i predmetu”, “Misao”
 • L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus, Filozofska istraživanja
 • W.V.O. Quine: Riječ i predmet
 • D. Davidson: Istraživanja o istini i interpretaciji
 • S. Kripke: Imenovanje i nužnost 
 • M. Devitt, K. Sterelny: Jezik i stvarnost

Izborna

 • B. Russell: “On Denoting”, An Inquiry into Meaning and Truth
 • L. Linsky (ur.): Semantics and the Philosophy of Language
 • P.F. Strawson: Logico-Linguistic Papers, (ur.): Philosophical Logic
 • J.L. Austin: Philosophical Papers, How to do Things with Words
 • P. Grice: Studies in the Ways of Words
 • J. Searle: Speech Acts
 • M. Dummett: Truth and Other Enigmas, The Seas of Language
 • B. Hale, C. Wright (ur): A Companion to the Philosophy of Language
 • H. Ineichen: Einstellungssätze
 • K. Taylor: Truth and Meaning
 • I. E. Mackenzie: Introduction to Linguistic Philosophy
 • F.v. Kutschera: Sprachphilossophie
 • A. Newen, E.v. Savigny: Einfűhrung in die Analytische Philosophie