logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika I – II

Naziv predmeta: Etika

Nazivi kolegija: Etika I, Etika II

Nositelji i izvoditelji: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.

Status: obvezni predmet
Trajanje: 1 semestar (Etika I) 1 semestar (Etika II)
ECTS-bodovi: 3 boda (Etika I), 3 boda (Etika II)
Oblik nastave: predavanja
Jezik nastave: hrvatski

Metode rada: predavanja, diskusije, interaktivne i participativne metode rada
Uvjeti upisa: Za upis kolegija Etika I uvjet je položen ispit iz kolegija Suvremena filozofska terminologija II, a za upis kolegija Etika II uvjet je odslušan kolegij Etika I.

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan pisani seminarski rad
Način provjere znanja: Usmeni ispit koji se polaže nakon odslušanog kolegija Etika II. Uspješnost napredovanja studenata vrednuje se na temelju njihova zalaganja tijekom dvaju semestara, a po potrebi i kolokvijem. Za ispit je potrebno pripremiti jednu knjigu po izboru s popisa pregleda povijesti etike, četiri knjige s popisa obvezne literature, te jednu knjigu po izboru s popisa izborne literature.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe nastave, studentska evaluacija
Cilj: Cilj predmeta je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, te da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.
Sadržaj

Sadržaj se izlaže uz preplitanje povijesnog i problemskog pristupa na taj način da se na mjestima uobličavanja ključnih etičkih kategorija povijesni slijed u izlaganju proširuje problemskim ekskursima.

 • Uvod. Vrste etičke refleksije. Razlikovanje etike i morala. Podrijetlo nazivaka. Etika u sustavu filozofskog mišljenja. Mogućnosti periodizacije. Psihologija morala. Sociologija morala.
 • Antička etika. Mitsko-književni etički iskazi. Predsokratovci. Sofisti i Sokrat. Sokratovi učenici. Platon. Aristotel. Epikur i epikurejci. Stoička škola.
 • Ranokršćanska i srednjovjekovna etika. Ranokršćanska etika: Ivanovo evanđelje; Pavlove poslanice; Pelagije; Aurelije Augustin. Srednjovjekovna etika: rana skolastika; Abelard; Toma Akvinski.
 • Novovjekovna etika do Kanta. Renesansa (Montaigne; F. Bacon; N. Machiavelli; H. Grotius). Etičke rasprave u engleskoj empirističkoj tradiciji (Th. Hobbes; J. Locke; A. A. Shaftesbury; Škotska škola; D. Hume; A. Smith). Metafizička tradicija racionalizma (R. Descartes; B. de Spinoza; G. W. Leibniz, Ch. Wolff). Prosvjetiteljstvo (Helvetius; J.-J. Rousseau; enciklopedisti).
 • Kantov kopernikanski obrat u etici.
 • Njemački idealizam – sljedbenici i kritičari. J. G. Fichte. G. W. F. Hegel. F. W. J. Schelling. F. D. E. Schleiermacher. A. Schopenhauer. Hegelovska ljevica. S. Kierkegaard. L. Feuerbach.
 • Marx i marksistička etika.
 • Kantovo nasljeđe. Novokantovska etika (H. Cohen; P. Natorp; W. Windelband; H. Rickert). Max Scheler i materijalna vrijednosna etika.
 • Etički smjerovi u suvremenoj filozofiji. Utilitarizam (J. Bentham; J. St. Mill). Pozitivistička etika (A. Comte). Evolucionistička etika (Ch. Darwin; H. Spencer). Genealoška etika (F. Nietzsche). Meta-etika. Egzistencijalistička etika (K. Jaspers; J.-P. Sartre; A. Camus; kršćanski egzistencijalizam). Etika odgovornosti. Etika komunikativnog djelovanja.
 • Bioetika.

Literatura

Pregledi povijesti etike 
(1 knjiga po izboru)

 • O. Dittrich: Geschichte der Ethik I-IV (Meiner, Leipzig, 1926-1932)
 • M. N. Đurić: Istorija helenske etike (različita izdanja)
 • F. Jodl: Istorija etike kao filozofske nauke I-II (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975)
 • A. MacIntyre: A Short History of Ethics (različita izdanja)
 • J. Rohls: Geschichte der Ethik (Mohr, Tübingen, 2. izdanje: 1999)

(S obzirom na preglede povijesti etike, u obzir dolaze i drugi pregledi povijesti etike, u dogovoru s nastavnikom.)

Obvezna literatura
(4 knjige)

 • Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 • B. de Spinoza: Etika (BIGZ, Beograd, 3. izdanje: 1983; Demetra, Zagreb, 2000)
 • I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)
 • H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)

Izborna literatura
(1 knjiga po izboru)

 • P. Abelard: Etika (u: isti, Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize, Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1992)
 • H. Arendt: Vita activa (August Cesarec, Zagreb, 1991)
 • Aristotel: Politika (Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 • Aurelije Augustin: O državi božjoj I-III (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995-1996)
 • Aurelije Augustin: O slobodi volje (Demetra, Zagreb, 1998)
 • Z. Bauman: Postmoderna etika (AGM, Zagreb, 2009)
 • E. Bloch: Princip nada I-III (Naprijed, Zagreb, 1981)
 • D. Bonhoeffer: Etika (Ex libris/Synopsis, Rijeka/Sarajevo, 2009)
 • H. Burger (ur.): Socijalizam i etika (Globus, Zagreb, 1979)
 • A. Camus: Mit o Sizifu (Veselin Masleša, Sarajevo, 5. izdanje: 1987; Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1998)
 • M. T. Ciceron: O prijateljstvu / O dužnostima / O starosti (Kultura, Beograd, 1955)
 • M. T. Ciceron: O krajnostima dobra i zla (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975)
 • I. Cifrić: Bioetika i ekologija (Matica hrvatska, Zaprešić, 2000)
 • I. Cifrić: Moderno društvo i svjetski etos (HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 2000)
 • R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998)
 • A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004)
 • Demokrit: Fragmenti (u: Atomisti – Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, Matica hrvatska, Zagreb, 1950)
 • R. Descartes: Rasprava o metodi (Matica hrvatska, Zagreb, 1951)
 • Epikur: Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju (Kultura, Beograd, 1959)
 • J. G. Fichte: Osnova cjelokupne nauke o znanosti (Naprijed, Zagreb, 1974)
 • E. Fromm: Čovjek za sebe (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1980)
 • E. Fromm: Bekstvo od slobode (Nolit, Beograd, 7. izdanje: 1989)
 • M. Foucault: Hrabrost istine (Sandorf/Mizantrop, Zagreb, 2015)
 • N. Hartmann: Etika (Ljevak, Zagreb, 2003)
 • G. W. F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)
 • Hesiod: Poslovi i dani (Matica hrvatska, Zagreb, 1970)
 • Th. Hobbes: Levijatan (Jesenski i Turk, Zagreb, 2004)
 • V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996)
 • H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2010)
 • M. Kangrga: Kritika moralne svijesti (Odabrana djela, sv. 1, Naprijed, Zagreb, 1989)
 • M. Kangrga: Etika ili revolucija (Odabrana djela, sv. 2, Naprijed, Zagreb, 1989)
 • Kangrga: Etika – osnovni problem i pravci (Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004)
 • Kant: Pravno-politički spisi (Politička kultura, Zagreb, 2000)
 • Kant: Metafizika ćudoređa (Matica hrvatska, Zagreb, 1999)
 • Kant: Utemeljenje metafizike ćudoređa (KruZak, Zagreb, 2016)
 • Kierkegaard: Ili-ili (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
 • Krznar: Znanje i destrukcija (Pergamena, Zagreb, 2011)
 • Krznar (ur.): Čovjek i priroda (Pergamena, Zagreb, 2013)
 • Küng: Projekt svjetski etos (MIOB, Velika Gorica, 2003)
 • J. Locke: Ogled o ljudskom razumu (Kultura, Beograd, 1962)
 • T. Lukrecije Kar: O prirodi (Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1952)
 • N. Machiavelli: Vladar (FPN – Liber, Zagreb, 1975; u: isti, Vladar / Mandragola, GZH, Zagreb, 1983)
 • A. MacIntyre: Za vrlinom (KruZak, Zagreb, 2002)
 • K. Marx: Filozofsko-politički spisi (FPN – Liber, Zagreb, 1979)
 • K. Marx / F. Engels: Rani radovi (Naprijed, Zagreb, 9. izdanje: 1989)
 • T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001)
 • J. St. Mill: Utilitarizam (Kultura, Beograd, 1960)
 • J. St. Mill: O slobodi (Filip Višnjić, Beograd, 1988)
 • G. Moore: Principa ethica (KruZak, Zagreb, 2009)
 • E. Morin: Etika (Masmedia, Zagreb, 2008)
 • F. Nietzsche: Genealogija morala (Grafos, Beograd, 3. izdanje: 1990)
 • F. Nietzsche: S onu stranu dobra i zla (AGM, Zagreb, 2002)
 • A. Pažanin: Etika i politika (HFD, Zagreb, 2001)
 • Platon: Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004)
 • Platon: Zakoni (Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1974)
 • V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007)
 • I. Primorac: Kazna, pravda i opće dobro (HFD, Zagreb, 1995)
 • I. Primorac: Filozofija na djelu (HFD, Zagreb, 2001)
 • I. Rinčić / A. Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Pergamena, Zagreb, 2012)
 • J. Ritter: Metafizika i politika (Informator – FPN, Zagreb, 1987)
 • J. J. Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Školska knjiga, Zagreb, 1978)
 • J.-P. Sartre: Egzistencijalizam je humanizam (Veselin Masleša, Sarajevo, 1964)
 • F. W. J. Schelling: O bitstvu slobode (Cekade, Zagreb, 1985)
 • A. Schopenhauer: Svet kao volja i predstava I-II (Matica srpska, Novi Sad, 1986)
 • L. A. Seneka: Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju (Grafos, Beograd, 2. izdanje: 1986; Moderna, Beograd, 1990)
 • P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998)
 • P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003)
 • Toma Akvinski: Država (Globus, Zagreb, 1990)
 • E. Tugendhat: Predavanja o etici (Jesenski i Turk, Zagreb, 2003)
 • Voltaire: Rasprava o toleranciji (Školske novine, Zagreb, 1990; Matica hrvatska, Zagreb, 1997)
 • M. Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)

(S obzirom na izbornu literaturu, u obzir dolaze i druge knjige, u dogovoru s nastavnikom.)