logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije – seminar: Hegelov sistem

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar

Naziv kolegija: Hegelov sistem

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: Za Hegela je sistem ne samo jedina moguća forma prikaza onog istinitog u znanosti, nego se u njemu otkriva i bit onog apsolutnog u njegovom vlastitom kretanju i razvoju. Seminar se bavi izlaganjem osnova Hegelovog sistema, polazeći od njegovog prvog dijela, odnosi promišljajući strukturu logičkih kategorija u Hegelovoj znanosti logike. Među glavnim pitanjima koja će se u seminaru postaviti jest odnos logike i ostalih dvaju dijelova sistema, to jest kako se realna filozofija temelji u logici. Logika se u Hegela shvaća kao znanost ideje po sebi i za sebe, filozofija prirode kao znanost ideje u njezinom biti drugim, a filozofija duha je znanost ideje koja se je iz njezinoga biti drugim vratila u samu sebe. Posebna će se pažnja posvetiti filozofiji duha u njezinim trima stupnjevima: filozofija subjektivnog, objektivnog i apsolutnog duha, a na koncu će se tematizirati i Hegelovo poimanje i sistemsko mjesto povijesti filozofije.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim njemačkoj klasičnoj filozofiji, a također i s kolegijima iz predmeta Ontologija zbog temeljnih ontologijskih pitanja koja se u njemu obrađuju.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Hegelovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem Hegelovog teksta i ostale ponuđene literature vezane uz njega, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Platonovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Literatura:

Primarna literatura

Hegel, G. W. F., Enciklopedija filozofskih znanosti, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.

Hegel, G. W. F., Fenomenologija duha, Naprijed, Zagreb, 2000.

Hegel, G. W. F., Znanost logike I-II, Demetra, Zagreb 2003.

Sekundarna literatura

Beisner, F. C. (ed.), The Cambridge Companion to Hegel, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Hösle, W., Hegels System, Felix Meiner, Hamburg, 2014.

Houlgate, S. – Baur, M. (ed.), A Companion to Hegel, Wiley – Blackwell, Malden – Oxford, 2011.

Moyar, D. (ed.), The Oxford Handbook of Hegel, Oxford University Press, Oxford, 2017.

Izdanje izvornih tekstova

Hegel, G. W. F., Hauptwerke in sechs Bänden, Felix Meiner, Hamburg, 1999.