logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Socijalna filozofija (predmet)

Naziv predmeta: Socijalna filozofija
Šifra (ISVU): 51256
Nositeljica kolegija: doc. dr. Ankica Čakardić
Status: obavezan
Trajanje: nastava se odvija u jednom semestru (4 sata tjedno)
Oblici nastave: uvodna izlaganja i dijaloška nastava
Jezik: hrvatski
ECTS: 6 bodova
Uvjeti za upis kolegija: odslušan 4. semestar studija
Opis: Program kolegija nastoji obuhvatiti dva aspekta. (A) U prvom dijelu se razmatra problemsko-historijski pregled pretpostavki nastanka građanskog društva, specifično određenje pojmovnosti društva i njegovo razlikovanje od države, kako se ono nagoviješta u Hobbesa, provodi kod kasnijih kontraktualista, prije svega engleskih i francuskih prosvjetitelja, specificira u Kanta i Hegela te se u raznim filozofemima razvija do danas. (B) U drugom dijelu se razmatra teza da društveni odnosi bitno oblikuju koncepciju društveno-političkog mišljenja, pri čemu se u obzir uzimaju i ona pitanja koja se referiraju na političku svrhu studije, teze ili ideje. Centralne teme kolegija su: izvori građanskog društva i posjedničkog individualizma, predlošci društveno-ugovornih metoda, „tranzicija“ feudalizma u kapitalizam i polazišne točke modernističkog projekta.
Cilj: Stjecanje općeg i historijsko-materijalistički utemeljenog poznavanja povijesnih problema i aktualnih sadržaja društvene teorije; razvoj sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje analitičkog instrumentarija socijalne filozofije u odnosu na druge filozofske i znanstvene discipline (poput političke filozofije, intelektualne historije, rodne teorije, etike, kulturalnih studija i sl.)
Provjera znanja: (A) provjeravanje tjednih bilješki iz pročitane literature koja se obrađuje na kolegiju i (B) pismeni referati o unaprijed dogovorenim temama.
Literatura se sastoji iz dva dijela – obvezna (7 naslova) i izborna (4 naslova).
Ispit: nužno je doći na konzultacije (barem jednom) da bi se prije samoga prijavljivanja ispita dogovorila literatura. Posrijedi je usmeni razgovor o obrađenoj literaturi.
Postupak: Studenti i studentice pripremaju svu literaturu navedenu u popisu obvezne (sedam naslova), i prijavljuju četiri izborne koje se prije izlaska na ispit osobno prijavljuju nastavnici na konzultacijama. To valja učiniti najkasnije 3 tjedna prije izlaska na određeni ispitni rok. Ispitna literatura se može dogovarati već za trajanja nastave.

Obvezna literatura, bilo koje izdanje:

  • Thomas Hobbes, Levijatan
  • John Locke, Dvije rasprave o vladi
  • Jean-Jacques Rousseau, Društveni ugovor
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Osnovne crte filozofije prava
  • Karl Marx, Grundrisse (Osnovi kritike političke ekonomije)
  • Hannah Arendt, Vita activa
  • Michel Foucault, Znanje i moć