logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike

Naziv predmeta: Filozofija politike
Nositelj: dr. sc. Raul Raunić, docent
ECTS: 6 bodova
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Trajanje: dva semestra, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan 3. semestar
Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: evaluacije studentskog rada tijekom izvedbe predmeta, konzultacije, sveučilišna anketa
Cilj: Omogućiti studentima uvid u bit politike, tj. u filozofijsku spoznaju historije ideje zajednice i raznolikih, povijesno mijenjanih, praksi nadomjestne zajedničkosti ljudi.
Zadaci: Pokazati različito filozofijsko poimanje temeljnih kategorija zajedničkog života ljudi kroz historiju, posebice konzekvencije različitih filozofijsko-političkih (i političkih) stajališta po razumijevanje tih kategorija, kao i način posredovanja filozofijskih koncepata u političke programe i političku praksu. Analizirati epohalne mijene u razumijevanju osnovnih filozofijsko-političkih kategorija, te mogućnosti njihova djelatnog interpretiranja u praksi različitih socijalnih pokreta u povijesti.
Sadržaj: Filozofija politike predaje se dva sata tjedno za studente filozofije kao prvog i drugog nastavnog predmeta. Nastavni je program zamišljen kao sustavni i povijesni pregled temeljnih problema ove filozofijske discipline, tako da mu je osnovni cilj upoznavanje studenata s fundamentalnim teorijskim pomacima u povijesti filozofije politike, ali, i prije svega, s osnovnim ontologijskim, gnoseologijskim, antropologijskim i etičkim, pretpostavkama filozofiranja u politici. Polazeći od toga da je filozofijska razina promišljanja politike omogućena u biti vazda filozofijskim ustrojstvom pitanja o biti zajednice kao temeljne kategorije, cilja i osnovnog problema političke prakse i teorije. Sadržaj predmeta obuhvaća povijesni proces nadomještanja zajednice u klasnim društvima, te analizu filozofijskih pretpostavki moći, vlasti, i ostalih pojmova koji opisuju povijesnu praksu politike. Uz to, zadatak je nastave filozofije politike analiza procesa ideologizacije filozofijskih teza, tj. načina na koji filozofijski dostignute teze prelaze u ideologijske, pa i političko-pragmatske sadržaje. Sadržaj nastave jest, dakle, pojam politike.


Literatura:

 Obvezna:

 • Strauss L. Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb, 2006.
 • Aristotel, Politika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Machiavelli, N., Vladar. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1983.
 • Morus, Th., Utopija. Globus, Zagreb 2003.
 • Hobbes, Th., Leviathan. Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 • Locke, J., Dvije rasprave o vladi. Utopija, Beograd 2002.
 • Spinoza, Teologijsko – politička rasprava i Politička rasprava, Demetra, Zagreb 2006.
 • Rousseau, J. J., Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima i Društveni ugovor. Školska knjiga, Zagreb 1978.
 • Kant, I., Pravno-politički spisi. Politička kultura, Zagreb 2000.
 • Hegel, G. W. F., Osnovne crte filozofije prava. V. Masleša, Sarajevo 1989.
 • Mill, J. S., O slobodi, Filip Višnjić, Beograd 1998.
 • Mill, J. S., Izabrani politički spisi. Informator, Zagreb 1988.
 • Marx, K., Filozofsko-politički spisi (izbor). Liber, Zagreb 1979.

Dopunska

 • Arendt, H., Vita activa. August Cesarec, Zagreb 1991.
 • Foucault, M., Nadzor i kazna. Informator, Zagreb 1994.
 • Hinsley, F. H., Suverenitet. August Cesarec, Zagreb 1992.
 • Hirschman, A. O., Strasti i interesi. Stvarnost, Zagreb 1991.
 • Maritain, J., Čovjek i država. Globus – Školska knjiga, Zagreb 1992.
 • Ortega y Gasset, J., Pobuna masa. Golden marketing, Zagreb 2003.
 • Rawls, J., O liberalizmu i pravednosti (izbor). Hrvatski kulturni dom, Zagreb 1993.
 • Volkmann-Schluck, K.-H., Politička filozofija. Naprijed, Zagreb 1977.