logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija i psihoanaliza – seminar: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi

Naziv kolegija: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi

Naziv kolegija na engleskom jeziku: Philosophy and Psychoanalysis – Seminar: The Concept of Lust in Philosophy and Psychoanalysis

Nositeljica/izvoditeljica kolegija: dr. sc. Ljiljana Filipović/ izv. prof.

Status i vrsta kolegija: izborni seminar

Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno

ECTS: 3

Jezik nastave: hrvatski (osim na hrvatskom, preporučena literatura za seminar je i na drugim jezicima)

Opis kolegija: Psihoanalitičko učenje Jacquesa Lacana pojam žudnje/désir postavlja u središte filozofsko psihoanalitičkih razmatranja. Ukazivanje je to na značenje i snagu Freudova tumačenja želje kao jednog od polova obrambenog sukoba, toga da nesvjesna želja teži ispunjenju. Oslanjajući se na filozofska poimanja toga pojma (Spinoze, Hegela, Kojėva, Kanta i dr.) Jacques Lacan otkriva dinamiku preplitanja želje i žudnje. Cilj psihoanalitičkog postupka jest dovesti analizanda do spoznaje istine o vlastitoj žudnji. Lacanova tvrdnja da je «čovjekova žudnja žudnja Drugoga» omogućava razotkrivanje dramaturgije žudnje kao kulturološkog i političkog pokretača o kojem u svojim djelima pišu i Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Slavoj Žižek i dr.

Obaveze studenata: redovito sudjelovanje u nastavi te usmeno izlaganje i pismeni ogled o odabranoj temi filozofsko psihoanalitičkog poimanja žudnje o kojoj se diskutira na seminaru.

Metode rada: izlaganja, rasprava u kolegiju, komentiranje, pismeni ogledi

Cilj: Upoznavanje s filozofskim i psihoanalitičkim tumačenjima žudnje omogućava interakcijskim pristupom poticanje kritičkog uvida u različite teorije s područja filozofije, psihoanalize, politike i kulture.

Tematske cjeline i plan rada

I. Uvod u temu kolegija:

(izlaganje, analiziranje tekstova i rasprava; 2 sjednice)

• psihoanalitičko tumačenje pojma želje i žudnje: od Sigmunda Freuda do Jacquesa Lacana

• recepcije pojma žudnje G. Deleuzea & F. Guattarija i Michela Foucaulta

II. Filozofska tumačenja pojma žudnje

(izlaganje, analiziranje tekstova i rasprava; 3 sjednice)

• povijesni pregled (Aristotel, Platon, Hegel, Kant i dr.)

• interakcija s psihoanalizom, Lacanovo čitanje Kojėvea i Kanta

III. Žudnja i etika

(izlaganje, analiziranje tekstova i rasprava; 3 sjednice)

• Anti-Edip Deleuzea & Guattarija

• Lacanovsko tumačenje Antigone

• Antigona Judith Butler

IV. Žudnja i ideologija

(izlaganje, analiziranje tekstova i rasprava; 2 sjednice)

• Povijest seksualnosti Michela Foucaulta

• Proizvodnja ludila Thomasa S. Szasza

• Metastaze užitka i ideologije Slavoja Žižeka

V. Žudnja kao subverzija

(izlaganje, analiziranje tekstova i filma; 3 sjednice)

• Pornografska imaginacija G. Batailla

• Baudrillardov zloduh strasti

• Misterije organizma D. Makavejeva

VI. Manipulacija žudnjom

(izlaganje, analiziranje tekstova i filma; 2 sjednice)

• Žudnja kao žudnja Drugoga (J. Copjec i D. Leader)

• Reklama kao dramaturgija nesvjesnih žudnji i otpori psihoanalizi

Popis literature za rad u kolegiju i završni ispit:

Baudrillard, J. (1994) « Zloduh strasti» i drugi tekstovi, časopis Godine 5/6

Butler, J. (2000) Antigone’s Claim, Columbia University Press

J. Copjec (1989), Read My Desire: Lacan against the Historicists, Cambridge, Mass. And London: MIT Press

Deleuze, G. & Guattari, F. (2015) Antiedip, Zagreb: Sandorf

Deleuze, G. (1995) Negotiations, New York: Columbia University Press

Derrida, J. (1996) Résistance de la psychoanalyse, Galilée

Filipović, Lj. (1997.) Nesvjesno u filozofiji, Zagreb: Izdanja Antibarbarus

Filipović, Lj. (2016) Klub krivaca, Zagreb: Izdanja Antibarbarus

Foucault, M. (2013) Povijest seksualnosti, I.,II., III. Zagreb: Domino

Freud, S. (1986.) Budućnost jedne iluzije, Zagreb: Naprijed

Freud, S. (1984) Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska

Freud, S. (1976.) Uvod u psihoanalizu, Novi Sad: Matica srpska

Freud, S (1987) Pronadjena psihoanaliza, Zagreb: Naprijed

Kojėve, A. (1990) Kako čitati Hegela, Sarajevo: Veselin Masleša

Lacan, J. (1986.) Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb: Naprijed

Lacan, J. (1983) Spisi, Beograd: Prosveta

Lacan, J. (1999) Kant sa Sadeom, Treći program 55/56

Lasch, C. (1986.) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed

Leader, D. (2007) Zašto žene pišu više pisama nego što ih šalju? Zagreb: Arkzin

Platon (1976) Gozba u Ijon Gozba Fedar, Beograd: Kultura

Szasz, T. S. (1982) Proizvodnja ludila, Zagreb: GZH

Sontag, S. (1982) «The Porongraphic Imagination» u Georges Bataille Story of the Eye, London: Penguin Books

Verhaeghe, P. (1999) Does the Woman Exist?, From Freud’s Hysteric to Lacan’s Feminine, Rebus Press

Žižek, S. (1994) The Metastases of Enjoyment, London/New York: Verso

Žižek, S. (1997) The Plague of Fantasies, London/New York: Verso