logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Indijska epistemologija (seminar)

Naziv kolegija: Indijska epistemologija (seminar iz indijske filozofije)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Goran Kardaš, doc.
Status predmeta: izborni
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: seminar i diskusija
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Uvjeti za upis seminara: položen kolegij Uvod u filozofiju II; izrazito se preporuča pasivno vladanje engleskim jezikom
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; anketa
Sadržaj kolegija: Na seminaru će se obraditi sve najznačajnije epistemološke doktrine koje su se razvile na indijskom potkontinentu – od spoznajnoga realizma škola nyaya i mimamsa, preko jainističkog „perspektivizma“ sve do različitih buddhističkih spoznajno-teorijskih pozicija – fenomenalizam i reduktivizam abhidharme (škole theravada i sarvastivada), kritički realizam škole sautrantika, kritički idealizam škole yogacara i „konvencionalizam“ škole madhyamaka. Posebno će se u tome sklopu obrađivati problemi neposred(ova)nosti osjetilne zamjedbe u razlici spram konceptualnosti sintetičkih oblika spoznaje – inferencijalni zaključak, analogija, itd., te specifične indijske razrade „yogističke intuicije“ (yogipratyakša). Također će se ukazati na neodvojivost indijskih epistemoloških modela od odgovarajućih ontoloških modela kao i razumijevanja jezika i njegovih mogućnosti iskazivanja spoznajnih predmeta. Na kraju seminara pokušat će se uspostaviti odnos između klasičnih zapadnih epistemoloških modela (npr. Descartes, Locke, Mill, Kant) s odgovarajućim indijskim.
Cilj kolegija: Upoznavanje s temeljnim kategorijama i konceptualnim okvirima klasičnih modela indijske epistemologije.

Sadržaj kolegija

1.     Uvod u kolegij, literatura, organiziranje i podjela uvodnih izlaganja prema zadanim temama i afinitetima

2.     Pregled klasičnih indijskih epistemoloških modela

3.     nyaya: utemeljenje konceptualnog okvira indijske epistemologije

4.     nyaya (nastavak): teorija percepcije (osjetilne zamjedbe) i njezin odnos spram sintetičkih oblika spoznaje

5.     nyaya (nastavak): odnos spoznaje i jezika (semantički realizam)

6.     mimamsa: teorija o intrinzičnoj validnosti/pouzdanosti spoznaje (svatah pramanya)

7.     jainizam: teorija o više vidova istine (anekanta-vada)

8.     tradicija indijskog spoznajno-teorijskog skepticizam (Jayaraši)

9.     buddhističke epistemološke pozicije – uvod

10.  fenomenalizam i reduktivizam (sarvastivada, theravada)

11.  kritički realizam (sautrantika)

12.  kritički idealizam (yogacara/vijnanavada)

13.  konvencionalizam (madhyamaka)

14.  Zaključna razmatranja i diskusija

Obavezna literatura:

Za potrebe seminara će se izraditi skripta kao radni materijal za uvodna izlaganja prema sadržaju kolegija

Dopunska literatura:

  • Bimal Krishna Matilal, Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge, Clarendon Paperbacks, 1992
  • Bimal Krishna Matilal, Epistemology, Logic, and Grammar in Indian Philosophical Analysis, Oxford University Press, 2006
  • Encyclopedia of Indian Philosophies,Vol. 2: Indian Metaphysics and Epistemology: The Traditin of Nyaya-Vaisesika up to Gangesa (ur. Karl H. Potter), Motilal Banarsidass, 2004
  • Buddhist Philosophy: Essential Readings (ur. William Edelglass i Jay Garfield), Oxford University Press, 2009