logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Indijska filozofija I-II

Indijska filozofija I-II (syllabus)

Naziv kolegija: Indijska filozofija I (37080)
Status: 
izborni predmet
Trajanje: 2 semestra, 2 sata tjedno
ECTS-bodovi: 3+3
Oblik nastave: predavanje s participacijom studenata
Jezik nastave: hrvatski (preporučuje se poznavanje osnova sanskrta i služenje stranim jezicima)
Uvjeti za upis: nema
Opis: 
Program izbornog predmeta indijske filozofije odvija se kroz dva semestra i obuhvaća dvije razine: (1) Predavanja za uvod u sadržajne, metodološke i metadisciplinarne probleme filozofije i pitanje tzv. “pristupa neevropskim filozofskim tradicijama”, pregled ideja ranih i klasičnih škola indijske filozofije, čime se daje uvid u povijest glavnih tema i disciplina arhajske, klasične i moderne indijske filozofije; (2) prateći diskusioni dio kolegija u obliku koreferata ili seminarskih radova uz predavanja o pojedinim filozofskim doktrinama, čime se studenti uvode u samostalni studij i analizu odabranih filozofskih tekstova; takav oblik rada vrednuje se kao dio ispitnih obaveza.
Cilj: Pružanje što potpunijeg, višedisciplinarno utemeljenog poznavanja indijske filozofije, s posebnim naglaskom na kritičkom ispitivanju paralelnih i alternativnih modela filozofiranja u odnosu na zapadne.
Obaveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripreme za sudjelovanje o radu, pismeni izvještaji o čitanju, završni eseji;
Korištene metode: predavanje, diskusija, koreferati studenata; medijske prezentacije
Ispit: završni ispit polaže se nakon odslušanog II. dijela kolegija u ljetnom semestru; sastoji se od pisanog rada na temu po izboru studenta (predaje se prije izlaska na usmeni ispit) i usmenog ispita o četiri tematske jedinice (rana vedanta-arhajske nâstičke škole-klasični sistemi ili kasnije buddhističke škole-sistematske teme: epistemologija, ontologija, etika, estetika, filozofija jezika, logika, politička filozofija)
Vrednovanje kolegija: konzultacije; komunikacija sa studentima; sveučilišna studentska anketa

 

Sadržaj kolegija (tematski prikaz s rasporedom sjednica)

Indijska filozofija I (zim. sem. 2011/12.): Metodološki, filozofsko- i kulturnopovijesni aspekti predmeta

 • “Indijska filozofija” u curriculumu studija filozofije, očekivanja studenata; mjesto indijske filozofije u zapadnoj tradiciji: tradicionalni pojam filozofije, helenistički grekocentrizam i njegovi dometi (2 sjednice)
 • Evropski modernizam: prosvjetiteljstvo, romanticizam i problem „drugog“ (Hegel-Schopenhauer-Husserl-Heidegger); scijentizam filozofije 20. stoljeća, kulturne znanosti, indologija i problem „orijentalizma“ (2 sjednice)
 • Neohinduistički pokret i postkolonijalne teorije diskursa u znanostima (2 sjednice)
 • Metodološka pitanja: komparativizam i njegove granice (2 sjednice); indijski koncepti filozofije (darśaņa-ānvīkšikī), njihove doktrinarne pozadine i pojam racionalnosti (2 sjednice)
 • Brahmanizam: sistematski kontekst prve indijske filozofije: poredak vedskih nauka, višeznačnost termina ‘vedānta’ (2 sjednice)
 • Upanišadska kritika neautentičnog ritualizma; početak kao povratak: “prvotna” objavna pjesničku riječ (vâć, śruti); osloboditeljska funkcija filozofije i aspekti ideje izbavljenja (3 sjednice)

Indijska filozofija II (ISVU 51271): Pregled učenjâ (ljetni semestar 2012.)

 • Vedanta-upanišade: čitanje i analiza upanišadskih tekstova (referati i diskusija, 3-4 sjednice)
 • Nāstike: Rani buddhizam (referat i diskusija, 3-4 sjednice)
 • Nāstike: Đainizam (referat i diskusija, 2 sjednice)
 • Nāstike: materijalističke škole, tantrizam (referat i diskusija, 1 sjednica, tema prema interesu studenata)
 • Bhagavadgītā : etika dužnosti (referat i diskusija, 2 sjednice)
 • Šest ortodoksnih sistema (referat i diskusija, 1-2 sjednice, teme prema interesu studenata)
 • Sistematske teme indijske filozofije (referat prema interesu studenata, 1-2 sjednice)

Literatura

Opća napomena: Popis ispitne literature iz predmeta Indijska filozofija obuhvaća izvornu i sekundarnu literaturu dostupnu u prijevodima na hrvatski i srpski. Studentima se preporučuje (i dodatno vrednuje) korištenje literature na stranim jezicima. Obavezni minimum literature za ispit obuhvaća četiri tematske cjeline od primarnih tekstova i najmanje jednog djela iz sekundarne literature po tmeatskoj cjelini, te jednog pregleda povijesti indijskih filozofija.

A. Zbirke primarnih tekstova iz indijske filozofije

 • Počeci indijske misli. Izbor (vede, upanišade, Bhagavad-gita, socijalno-politička misao), izbor, predgovor, napomene i glosar Rada Iveković, Beograd: Bigz, 1981.
 • Izbor izvornih tekstova ranog buddhizma, u: Rada Iveković, Rana buddhistička misao, Sarajevo: Veselin Masleša, Bibl. Logos, 1977.
 • Čedomil Veljačić, Pjesme prosjaka i prosjakinje. Izbor rane buddhističke poezije, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1977.
 • Bhagavad-gita. Pesma o božanstvu, Beograd: Grafos, 1978., prev. Pavle Jevtić; također: Bhagavad-gita: u Mahabharata, Zagreb: August Cesarec, 1989., knj. VI (Bhišmaparvan), 23-41 (prijevod s engleskog; sravnjivanje prijevoda s izvornikom, konkordancija s engl. prijevodom, predgovor, bilješke i kazalo Mislav Ježić),
 • Dhamma-padam. Put ispravnosti. Antologija buddhističke etike, prev. Čedomil Veljačić, Zagreb: Naprijed, 1990.
 • Patanjđali. Izreke o jogi, predgovor, komentar i prijevod Zoran Zec, Beograd: Bigz, 1977.
 • Indijska i iranska etika, ur. R. Iveković i Č. Veljačić, Sarajevo: Svjetlost, 1980 (vede, upanišadi, socijalno-politička misao, đainizam, buddhizam, šest skolastičkih sistema brahmanske filozofije, misao 19. i 20. st.; glosar termina)

B. Monografije (sadrže djelomice i izvorne tekstove)

 • Mislav Ježić, Rgvedski himni. Izvori indijske kulture i indoeuropsko nasljeđe, Zagreb: Globus, 1987. (s izv. tekstovima i bogatim kritičkim aparatom).
 • Mislav Ježić, Rgvedske upanišadi: Aitareya, Kaušitaki, Baškalamantra-Upanišad, Zagreb: Matica hrvatska, 1999. (sanskrtski izvornik, hrvatski prijevod, uvodi, objašnjenja, interpretacije).
 • Dušan Pajin, Filozofija upanišada, Beograd: Nolit, 1980. (studija)
 • Borislav Mikulić, Karmayoga. Studije o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indijskoj filozofiji, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1988.
 • Pavle Jevtić, Karma i reinkarnacija u hinduskoj religiji i filosofiji, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1988.
 • Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)
 • Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, Beograd: Bigz, 1982.
 • Dušan Pajin, Tantrizam i joga, Beograd: Prosveta, 1986. (s tekstovima)
 • Mirča Elijade (Mircea Eliade), Joga. Besmrtnost i sloboda, Beograd: Bigz, 1984.
 • R. C. Pandeya, Indijska filozofija jezika, Beograd: mala edicija Ideja, 1975. (studija)
 • Fjodor Ščerbatski, Koncepcija buddhističke nirvane, Zagreb: Demetra, 2004. (preveo i priredio G. Kardaš)
 • Fjodor Ščerbatski, Središnja koncepcija buddhizma i značenje riječi dharma, Zagreb: Demetra, 2005. (preveo i priredio G. Kardaš)
 • Fjodor Ščerbatski, Buddhistička logika, sv. I-II, Zagreb: Demetra, (izlazi) 2005.

C. Zbirke autorskih studija i eseja

 • Rada Iveković, Druga Indija, Zagreb: Školska knjiga, 1982. (osnovni pojmovi ind. filozofije, arhajske i klasične filozofije, socijalno- i povijesno-filozofska tematika)
 • Rada Iveković, Indija – Fragmenti osamdesetih. Filozoofija i srodne discipline, Zagreb: Biblioteka Filozofska istraživanja, 1989.
 • Dušan Pajin, Vrednost neopipljivog. Susret Istoka i Zapada, G. Milanovac: Dečje novine, 1990.
 • Čedomil Veljačić, Philosophia perennis, sv. I-II, Zagreb: Demetra, 2004. (priredio G. Kardaš)

D. Povijesti indijske filozofije

 • Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.
 • Čedomil Veljačić, Filozofija istočnih naroda I-II, knjiga I: Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1958. (kasniji pretisci).
 • Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 • Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).
 • Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.
 • M. Hiriyanna, Osnove indijske filozofije, Zagreb: Naprijed, 1980. (s uvodnom studijom Č. Veljačića)

E. Povijesti književnosti, kulturno-povijesne studije i tematski brojevi u časopisima:

 • Radoslav Katičić, Stara indijska književnost. Sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973.
 • Jeanne Auboyer, Indija do VIII stoljeća, Zagreb: Naprijed, 1979.
 • Riječ i misao Indije (zbornik indoloških radova), u: Književna smotra, god. XVI (1984), br. 53.
 • Praxis 3-4, Zagreb, 1973. (upanišade, buddhizam)
 • Indijska filozofija jezika (Dijalog 1-2, Sarajevo, 1979.
 • Dometi (Rijeka), br. 11 (1976), br. 4, 5 (1979)