logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar – etika: Alijenacija i etika

Naziv kolegija: Seminar – etika: Alijenacija i etika

Nositelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.

Izvoditelj: Marko Kos, asistent

Status kolegija: izborni

Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno

ECTS bodovi: 3 boda

Jezik nastave: hrvatski

Oblik nastave: seminar

Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa

Obaveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad, 2 izvještaja o radu (eseja)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata

Cilj: Cilj je kolegija da osposobi studente za kritičko čitanje etički relevantnih tekstova, te samostalno razmišljanje i argumentiranje o pojedinim etičkim problemima i tematskim sklopovima.

Sadržaj: U seminaru Alijenacija i etika, kroz zajedničko čitanje i interpretaciju, te izlaganje seminarskih radova i diskusiju, obrađuju se djela relevantna za rekonstrukciju) rasprave o pitanju alijenacije. Rad u seminaru strukturiran je u četiri cjeline: 1) Uvodno izlaganje nastavnika; 2) Pojam alijenacije – povijest i interpretacije; 3) Vrste alijenacije; 4) Završna rasprava. Svako poglavlje obrađuje se u formi okruglog stola pri čemu se po četiri studenta/ce pojavljuju naizmjence kao izlagači i pripremljeni komentatori u raspravi u koju se ravnopravno uključuju ostali sudionici rada u seminaru.

Metode podučavanja: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, diskusije

Metode ocjenjivanja: evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada

Obavezna literatura:

 • Čović, Ante (1988) Marksizam kao filozofija svijeta, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 • Feuerbach, Ludwig (1956) Izbor iz djela, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Fromm, Erich (1961) Marx’s Concept of Man, New York: Frederick Ungar Publishing.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1955) Fenomenologija Duha, Zagreb: Kultura.
 • Kukoč, Mislav (1988) Usud otuđenja, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 • Marx, Karl (1977) Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine, Beograd: BIGZ.
 • Marx,Karl; Engels, Friedrich (1947) Manifest komunističke partije, Zagreb: Kultura.
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (1985) Rani radovi, Zagreb: Naprijed.
 • Sergejev, Dimitrije (1974) Otuđeni čovjek: Teorija alijenacije u tradiciji i suvremenoj misli, Zagreb: Školska knjiga.
 • Stirner, Max (1976) Jedini i njegovo vlasništvo, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost.

Dopunska literatura:

 • Dwight Dean, »Alienation: Its Meaning and Measurement«, American Sociological Rev. 26: 753–758.
 • Inwood, Michael (1992)  A Hegel Dictionary, Oxford: Blackwell.
 • Jaeggi, Rahel (2014) Alienation, Neuhouser, Frederick (ed.), New York: Columbia University Press.
 • Marcuse, Herbert (1989) Čovjek jedne dimentije, Veselin Masleša, Sarajevo.
 • Ollman, Bertell (1977) Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society, Cambridge U.P.
 • Oslić, Josip, »Humanizam« otuđenoga čovjeka u djelu Gaje Petrovića, Metodički ogledi 20 (2013) 2: 29–50.
 • Railton, Peter, »Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality«, Philosophy & Public Affairs 13 (1984) 2: 134–171.
 • Wendling, Amy E. (2009) Karl Marx on Technology and Alienation, London: Palgrave Macmillan.